۰۲۱-۲۲۹۰۱۹۰۵-۶

معماری آرل
تحریریه معماری آرل
ﺳﻔﺮهﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﻨﺘﻰ از ﻣﻜﺎنﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻗﺪﻳﻢ اﻻﻳﺎم ﻣﺤﻞ اﺟﺘﻤـﺎع ﻣـﺮدم ﺑـﻮده اﺳـﺖ و از ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﺎﺻﻰ در ﺑﻴﻦ اﻗﺸﺎر ﻣﺮدم ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﻼﻗﻤﻨـﺪی ﻫﻤﻮﻃﻨـﺎن ﺑـﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧـﻪ اﻣﺎﻛﻦ، ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺧﺎرﺟﻰ دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻧﻴﺰ از دﻳﺮﺑﺎز ﻋﻼﻗﻪ و اﻟﻔﺖ زاﻳﺪ اﻟﻮﺻـﻔﻰ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻣﻜـﺎنﻫـﺎ داﺷﺘﻪاﻧﺪ. ﻋﻼﻗﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺑﻪ ﺳﻔﺮهﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﻨﺘﻰ اﻏﻠـﺐ ﺑـﻪ واﺳـﻄﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﺤﻠـﻰ، ﺳﻨﺘﻰ، اﺟﺮای ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ اﺻﻴﻞ اﻳﺮاﻧﻰ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫـﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕـﻰ ﻫﻨـﺮی ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻧﻘـﺎﻟﻰ و ﭘﺮدهﺧﻮاﻧﻰ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﺮدﺷﮕﺮان داﺧﻠﻰ و ﺧﺎرﺟﻰ ﺑﻪ اﻳـﻦ اﻣـﺎﻛﻦ ﺷـﺪه اﺳـﺖ.
تحریریه معماری آرل
تخریب بنا نیاز به پروانه ساختمانی دارد و بدون پروانه اجازه تخریب ندارند و تمامی عملیات اجرایی ساختمان باید تحت نظر یک مهندس ناظر که نامش در پروانه قید می شود انجام شود. ابتدا پروانه تخریب بنا جداگانه صادر می شود و سپس بعد از تخریب و جمع آوری نخاله های ساختمانی پروانه نوسازی ارائه می گردد و در حال حاضر (سال 97) پروانه تخریب و نوسازی با هم صادر می شود. در ادامه فرآیند و مدارک مورد نیاز برای اخذ پروانه ساختمانی برای شما عزیزان فراهم شده است. همراه آرل باشید
تحریریه معماری آرل
معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران ضوابطی را برای طراحی و اجرای نما با هدف جلوگیری از آشفتگی و بهم ریختگی نمای شهری پایتخت به شهرداری های مناطق 22 گانه ابلاغ کرده است. این ضوابط را می توان ضوابط عمومی طراحی نمای ساختمان در شهر تهران نامید. علاوه بر این ضوابط عمومی ، شهرداری های مناطق نیز ضوابطی مختص به خود را تهیه و تنظیم کرده اند که جهت طراحی نما علاوه بر رعایت این ضوابط عمومی بایستی مد نظر قرار گیرند. این ضوابط اختصاصی را می توانید در دیگر مطالب ارائه شده در این وبسایت مطالعه فرمایید. در این مطلب به بیان ضوابط عمومی مناطق 22 گانه تهران می پردازیم. در ادامه مطلب با آرل همراه باشید...
در این سند مجموعه ي ضوابط و مقررات طرح تفصيلي يكپارچه شهر تهران است، كه براساس ضوابط و مقررات طرح جامع تهران (بند ششم سند اصلي مصوب شورايعالي شهرسازي و معماري ايران، آذرماه ١٣٨٦ ) تدوين شده و مشتمل بر ضوابط خاص استفاده از اراضي و ساخت و ساز در هريك از پهنه هاي شهر تهران و همچنين ضوابط و مقررات عام ساخت و ساز و شهرسازي در محدوده شهر تهران است.
مجموعه ضوابط و مقررات طرح تفصيلي، همراه با كليه نقشه هاي يكپارچه ١:٢٠٠٠ اين طرح، سند اجرايي و ملاك عمل براي تحقق چشم انداز، اهداف و راهبردها و همچنين تكوين سازمان فضايي طرح جامع، به عنوان الگوي مطلوب توسعه شهر تهران، در افق طرح است.
با اجراي طرح تفصيلي يكپارچه شهر تهران و اعمال ضوابط و مقررات آن، موجبات هدايت و كنترل تحولات كالبدي شهر، ساماندهي فضاهاي شهري و دستيابي توأمان به حقوق عمومي و خصوصي در سطح شهر با تلفيق مناسب آن در پيشبرد مديريت توسعه و عمران شهري ميسر می گردد.برای دانلود سند ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر تهران ، اردیبهشت ماه 91  با گروه معماری آرل همراه باشید.

 نحوه استفاده از اراضي و ساخت وساز در "پهنه سكونت S

اين پهنه، قسمتهايي از شهر است،که وجه غالب آن، کار و فعاليت بوده و سهم سکونت در آن بسيار محدود و  تابع نظم عمومي اين پهنه و فضاهاي کار و فعاليت است. تعيين و تدقيق اين پهنه در محدوده شهر، براي متمايز كردن پهنههاي کار و فعاليت از ساير پهنهها، به ويژه سکونت است، تا ضمن ارتقاء كيفيت محيط شهري، رونق فعاليت در فضاهاي شهري ميسر شود. اين پهنه در عرصههاي بسيار متراکم فعاليت با دسترسي هاي ضعيف و استقرارهاي خطي و پراكنده محدود شده و در مراکز جديد و پهنههاي مستعد و رو به توسعه شهري، با دسترسي هاي مناسب به معابر اصلي، خطوط و ايستگاههاي اصلي مترو، گسترش يافته است.
اين پهنه به تفکيک زمينههاي فعاليت، از زيرپهنههاي متمايز تجاري، خدماتي، اداري و صنعتي و يا اختلاطي از اين فعاليتها در مقياس عملکردي محلي، ناحيه اي، منطقهاي، شهري و فراشهري تشکيل شده و عرصه اصلي استقرار و بارگذاري مناسب فعاليت، براي جلوگيري از تداخل نامناسب کاربري ها، ارتقاء کيفيت محيط شهري، و در جهت رونق فعاليتهاي سازگار با محيط زندگي ساکنين شهر تهران است. سكونت در پهنه فعاليت، با توجه به نظم عمومي فضاهاي كار و فعاليت، معطوف به تثبيت سكونت موجود در فضاهاي سنتي فعاليت (مانند بازار) و ساماندهي سكونت موجود در فضاهاي فعاليت به شيوه اي مناسب و توأمان، براي سرزنده ماندن شبانه روز فضاهاي فعاليت مدرن (مانند مراكز و پرديس هاي شهري) است.
عرصههاي فعاليت در شهر تهران، با استفاده از محدودههاي مستعد توسعه و تبديل کاربري هاي، ناهم س نخ، نامناسب و ناسازگار با محيط شهري (مانند کاربريهاي نظامي، انبارهاي متروکه، صنايع مزاحم و ...) گسترش و توسعه يافته، و در عرصههاي خاص، مانند بافتهاي متراکم با دسترسيهاي ضعيف و استقرارهاي خطي و پراکنده، محدود شده است.
هفت پهنه با کد دو رقمي شامل؛ ،(S و 3 S2 ،S شامل سه پهنه اصلي با کد يک رقمي ( 1 ،(S) پهنه کلان فعاليت گستره ها و مراکز ،(S محورها و گسترههاي تجاري، اداري و خدمات ( 12 ،(S بازار (تجاري، خدماتي و فرهنگي) ( 11 ،(S صنعت ( 31 ،(S گسترهها و مراکز تجاري، اداري و خدمات (با غلبه فرهنگي) ( 22 ،(S تجاري، اداري و خدمات ( 21 است که با توجه به مقياس و نوع (S و بالاخره خدمات صنعتي و فني ( 33 (S گستره و محور کارگاهي - توليدي ( 32 عملکرد و عوامل مختلف کالبدي از جمله تراکم، سطح اشغال و تعداد طبقات، در ١٩ زيرپهنه با کد سه رقمي و به شرح جدول شماره ( ٢) طبقهبندي شدهاند. ضوابط و مقررات استفاده از اراضي در زيرپهنه هاي فعاليت، به قرار زير است:
٣: ويژگيهاي کالبدي و نحوه ساخت و ساز در پهنه فعاليت شامل ميزان تراکم، سطح اشغال و تعداد طبقات مجاز -١ ساختماني در جدول شماره ( ٢) اين سند ارائه شده و لازمالاجرا است.

 بخشنامه شماره 2460/8454/105 - 29/4/1379 معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه ، آئین نامه استانداردهای اجرایی طرحهای عمرانی و در چهارچوب ضوباط فنی واجرایی کشور( مصوبه شماره 24525/ت14989ه، مورخ 4/4/1375 هیات وزیران ) به پیوست، مجموعه موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره، همراه با مقررات ذیربط، از گروه اول( لازم الاجرا ) ابلاغ می شود تا از این تاریخ برای انعقاد قراردادهای مطالعه، طراحی و نظارت طرحها با واحدهای خدمات مشاوره مورد عمل قرار گیرد.
این مجموعه، جایگزین متن قراردادهای تیپ شماره1( مطالعات راه های فرعی )، شماره2( نظارت بر ساختمان راه های فرعی )، شماره 3 ( مطالعات و خدمات نظارت کارهای معماری )، شماره6 ( نظارت بر ساختمان راه های اصلی )، شماره7 ( مطلاعات راه اصلی )، شماره 8 ( مطالعات پل )، شماره9 ( نظارت برساختمان پل )، شماره 11( مطالعات وخدمات نظارت کارهای لوله کشی آب و فاضلاب )، شماره 12( مطالعات طرح جامع شهرها )، شماره 14 ( مطالعات مراحل مختلف بهسازی راه )، شماره 15( مطالعات مرحل اول ودوم تونل ) و شماره 19 ( تهیه طرح توسعه و عمران - جامع – ناحیه ) می گردد. پیوست شرح خدمات این قراردادها به قوت خود باقی است.شرح خدمات همسان مطالعه کارهای معماری
 

مرحله اول – قسمت اول (شناسایی و بررسی اول)

گردآوری اطلاعات و انجام مطالعات پایه
بررسی و شناسای یهای کلی کالبدی و ضوابط و مقررات
بررسی و مطالعه در مورد مصالح ساختمانی و روشهای ساخت
بررسی سیستم تاسیساتی و تجهیزات موردنیاز
برنامه ریزی کالبدی
تهیه طرح شماتیک و تهیه گزارش

برای دانلود شرح خدمات مرحله اول و دوم مطالالعات کارهای ساختمانی و معماری با گروه معماران آرل همراه باشید.
دانلود در ادامه مطلب


تحریریه معماری آرل
هدف این مبحث تعیین حداقل الزاماتی است که در طول عمر مفید ساختمان برای نگهداری از آن در جهت تأمین ایمنی، بهداشت، آسایش ساکنین، بهره دهی مناسب و جلوگیری از به هدر رفتن سرمایه، باید رعایت شوند. برای این منظور باید بازدیدهای ادواری مورد نیاز در کلیه بخش های معماری، سازه، تأسسیات برقی و تأسیسات مکانیکی ساختمان به عمل آید.

برای دانلود مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان، با آرل در ادامه همراه باشید...
 

تحریریه معماری آرل
پدافند غیرعامل عبارت است از مجموعه اقدامات غیرمسلحانه ای که به کارگیری آنها موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، ارتقاء پایداری ملی، تداوم فعالیت های ضروری و تسهیل مدیریت بحران در برابر تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن. منظور از پدافند غیرعامل در این مبحث حفظ جان و مال انسان در برابر حوادث، تهدیدات و استمرار فعالیت های اساسی و ضروری مردم، تضمین تداوم نیازهای حیاطی مردم (از قبیل آب، نان و غذا، پناهگاه انرژی، ارتباطات، بهداشت و امنیت) و سهولت در اداره کشور در شرایط بروز و تهدید و بحران ناشی از تجاوزات خارجی در مقابل حملات و اقدامات خصمانه و مخرب دشمن از طریق طرح ریزی و اجرای طرح های دفاع غیرعامل و کاهش آسیب پذیری نیروی انسانی  و تأسیسات و تجهیزات حیاتی و حساس کشور می باشند. 

برای دانلود مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان، با آرل در ادامه همراه باشید...

تحریریه معماری آرل
مسئولین مؤسسات دولتی و عمومی و بخش خصوصی،  کارفرمایان و مدیران کارگاه ها و ساختمان ها، به منظور حفظ سلامتی، بهداشت، ایمنی، آسایش و صرفه جویی در منابع ملزم به پیام رسانی در محیط کار و زندگی مردم به نحو مؤثر و مطلوب توسط تابلوها و علائم بوده و باید در محل هائی که احتمال خطری تهدیدکننده برای سلامتی و ایمنی افراد وجود دارد، علائم هشدار دهنده نصب کنند. نصب علائم ایمنی ذکر شده در این مقررات نمی تواند جانشین اقدامات لازم دیگر جهت کنترل و پیشگیری مانند نظارت های مهندسی، اصلاح روش کار و ایجاد شرایط بی خطر تلقی شود. 

برای دانلود مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان، با آرل در ادامه همراه باشید...
مجموع ۲۹ رکورد - در ۳ صفحه
مهندسین مشاور معماری
کاردستی با وسایل دور ریختنی
 

عضویت در گروه معماران آرل

بعد از ثبت ایمیل ، حتما از طریق لینک فعال سازی ، عضویت خود را فعال کنید.


معماری و طراحی هتل
طراحی و اجرا ساختمان اداری
طراحی داخلی ساختمان اداری و دفتر کار
تماس با گروه معماران آرل
: تهران ، نیاوران، سه راه یاسر،ساختمان آوا 2،
پلاک 250، طبقه 3، واحد 34
تلفن  :  ۶-۲۲۹۰۱۹۰۵-۰۲۱ 
فکس :    ۲۲۹۰۱۹۰۷-۰۲۱
ایمیل: info@arel.ir