۰۲۱-۲۲۹۰۱۹۰۵-۶


گردآورنده: مهرداد نجیب زاده
این جدول شامل: روش های تخریب ساختمان و گودبرداری و پایدارسازی پیشرفته گودها، مقاوم سازی و روش های ترمیم و تعمیر ساختمان های فولادی (پیشرفته)، مقاوم سازی و روش های ترمیم و تعمیر ساختمان های بتنی و ... می شود.

برای دانلود PDF عناوین و سرفصل های ارتقاء به ادامه مطلب مراجعه نمایید...

گردآورنده: مهرداد نجیب زاده
در این جدول با مباحث مطالعاتی اعم از: گودبرداری، ژئوتکنیک، سازه های نگهبان، اصول حرفه ای، خدمات مهندسی، مدیریت و ... آشنا می شوید.

برای دانلود PDF عناوین و سرفصل های آموزشی به ادامه مطلب مراجعه نمایید...

 

گردآورنده: مهرداد نجیب زاده
منابع آموزشی برای کلیه رشته ها در درجه اول کلیه مباحث مقررات ملی ساختمان و دستورالعمل های وزارت مسکن و شهرسازی است. سایر منابع مورد نیاز با توجه به سرفصل تعریف شده دوره ها با اولویت منابع معتبر آموزش داخلی و مورد استفاده در دانشگاه ها و مراکز حرفه ای و سایر منابعی که مدرس با نظر کمیته آموزش استان تعیین می کند می باشد. 

برای دانلود PDF جدول منابع آموزشی به ادامه مطلب مراجعه نمایید.
در این سند مجموعه ي ضوابط و مقررات طرح تفصيلي يكپارچه شهر تهران است، كه براساس ضوابط و مقررات طرح جامع تهران (بند ششم سند اصلي مصوب شورايعالي شهرسازي و معماري ايران، آذرماه ١٣٨٦ ) تدوين شده و مشتمل بر ضوابط خاص استفاده از اراضي و ساخت و ساز در هريك از پهنه هاي شهر تهران و همچنين ضوابط و مقررات عام ساخت و ساز و شهرسازي در محدوده شهر تهران است.
مجموعه ضوابط و مقررات طرح تفصيلي، همراه با كليه نقشه هاي يكپارچه ١:٢٠٠٠ اين طرح، سند اجرايي و ملاك عمل براي تحقق چشم انداز، اهداف و راهبردها و همچنين تكوين سازمان فضايي طرح جامع، به عنوان الگوي مطلوب توسعه شهر تهران، در افق طرح است.
با اجراي طرح تفصيلي يكپارچه شهر تهران و اعمال ضوابط و مقررات آن، موجبات هدايت و كنترل تحولات كالبدي شهر، ساماندهي فضاهاي شهري و دستيابي توأمان به حقوق عمومي و خصوصي در سطح شهر با تلفيق مناسب آن در پيشبرد مديريت توسعه و عمران شهري ميسر می گردد.برای دانلود سند ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر تهران ، اردیبهشت ماه 91  با گروه معماری آرل همراه باشید.

 نحوه استفاده از اراضي و ساخت وساز در "پهنه سكونت S

اين پهنه، قسمتهايي از شهر است،که وجه غالب آن، کار و فعاليت بوده و سهم سکونت در آن بسيار محدود و  تابع نظم عمومي اين پهنه و فضاهاي کار و فعاليت است. تعيين و تدقيق اين پهنه در محدوده شهر، براي متمايز كردن پهنههاي کار و فعاليت از ساير پهنهها، به ويژه سکونت است، تا ضمن ارتقاء كيفيت محيط شهري، رونق فعاليت در فضاهاي شهري ميسر شود. اين پهنه در عرصههاي بسيار متراکم فعاليت با دسترسي هاي ضعيف و استقرارهاي خطي و پراكنده محدود شده و در مراکز جديد و پهنههاي مستعد و رو به توسعه شهري، با دسترسي هاي مناسب به معابر اصلي، خطوط و ايستگاههاي اصلي مترو، گسترش يافته است.
اين پهنه به تفکيک زمينههاي فعاليت، از زيرپهنههاي متمايز تجاري، خدماتي، اداري و صنعتي و يا اختلاطي از اين فعاليتها در مقياس عملکردي محلي، ناحيه اي، منطقهاي، شهري و فراشهري تشکيل شده و عرصه اصلي استقرار و بارگذاري مناسب فعاليت، براي جلوگيري از تداخل نامناسب کاربري ها، ارتقاء کيفيت محيط شهري، و در جهت رونق فعاليتهاي سازگار با محيط زندگي ساکنين شهر تهران است. سكونت در پهنه فعاليت، با توجه به نظم عمومي فضاهاي كار و فعاليت، معطوف به تثبيت سكونت موجود در فضاهاي سنتي فعاليت (مانند بازار) و ساماندهي سكونت موجود در فضاهاي فعاليت به شيوه اي مناسب و توأمان، براي سرزنده ماندن شبانه روز فضاهاي فعاليت مدرن (مانند مراكز و پرديس هاي شهري) است.
عرصههاي فعاليت در شهر تهران، با استفاده از محدودههاي مستعد توسعه و تبديل کاربري هاي، ناهم س نخ، نامناسب و ناسازگار با محيط شهري (مانند کاربريهاي نظامي، انبارهاي متروکه، صنايع مزاحم و ...) گسترش و توسعه يافته، و در عرصههاي خاص، مانند بافتهاي متراکم با دسترسيهاي ضعيف و استقرارهاي خطي و پراکنده، محدود شده است.
هفت پهنه با کد دو رقمي شامل؛ ،(S و 3 S2 ،S شامل سه پهنه اصلي با کد يک رقمي ( 1 ،(S) پهنه کلان فعاليت گستره ها و مراکز ،(S محورها و گسترههاي تجاري، اداري و خدمات ( 12 ،(S بازار (تجاري، خدماتي و فرهنگي) ( 11 ،(S صنعت ( 31 ،(S گسترهها و مراکز تجاري، اداري و خدمات (با غلبه فرهنگي) ( 22 ،(S تجاري، اداري و خدمات ( 21 است که با توجه به مقياس و نوع (S و بالاخره خدمات صنعتي و فني ( 33 (S گستره و محور کارگاهي - توليدي ( 32 عملکرد و عوامل مختلف کالبدي از جمله تراکم، سطح اشغال و تعداد طبقات، در ١٩ زيرپهنه با کد سه رقمي و به شرح جدول شماره ( ٢) طبقهبندي شدهاند. ضوابط و مقررات استفاده از اراضي در زيرپهنه هاي فعاليت، به قرار زير است:
٣: ويژگيهاي کالبدي و نحوه ساخت و ساز در پهنه فعاليت شامل ميزان تراکم، سطح اشغال و تعداد طبقات مجاز -١ ساختماني در جدول شماره ( ٢) اين سند ارائه شده و لازمالاجرا است.

 بخشنامه شماره 2460/8454/105 - 29/4/1379 معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه ، آئین نامه استانداردهای اجرایی طرحهای عمرانی و در چهارچوب ضوباط فنی واجرایی کشور( مصوبه شماره 24525/ت14989ه، مورخ 4/4/1375 هیات وزیران ) به پیوست، مجموعه موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره، همراه با مقررات ذیربط، از گروه اول( لازم الاجرا ) ابلاغ می شود تا از این تاریخ برای انعقاد قراردادهای مطالعه، طراحی و نظارت طرحها با واحدهای خدمات مشاوره مورد عمل قرار گیرد.
این مجموعه، جایگزین متن قراردادهای تیپ شماره1( مطالعات راه های فرعی )، شماره2( نظارت بر ساختمان راه های فرعی )، شماره 3 ( مطالعات و خدمات نظارت کارهای معماری )، شماره6 ( نظارت بر ساختمان راه های اصلی )، شماره7 ( مطلاعات راه اصلی )، شماره 8 ( مطالعات پل )، شماره9 ( نظارت برساختمان پل )، شماره 11( مطالعات وخدمات نظارت کارهای لوله کشی آب و فاضلاب )، شماره 12( مطالعات طرح جامع شهرها )، شماره 14 ( مطالعات مراحل مختلف بهسازی راه )، شماره 15( مطالعات مرحل اول ودوم تونل ) و شماره 19 ( تهیه طرح توسعه و عمران - جامع – ناحیه ) می گردد. پیوست شرح خدمات این قراردادها به قوت خود باقی است.شرح خدمات همسان مطالعه کارهای معماری
 

مرحله اول – قسمت اول (شناسایی و بررسی اول)

گردآوری اطلاعات و انجام مطالعات پایه
بررسی و شناسای یهای کلی کالبدی و ضوابط و مقررات
بررسی و مطالعه در مورد مصالح ساختمانی و روشهای ساخت
بررسی سیستم تاسیساتی و تجهیزات موردنیاز
برنامه ریزی کالبدی
تهیه طرح شماتیک و تهیه گزارش

برای دانلود شرح خدمات مرحله اول و دوم مطالالعات کارهای ساختمانی و معماری با گروه معماران آرل همراه باشید.
دانلود در ادامه مطلب

مجموع ۳۷ رکورد - در ۴ صفحه
مهندسین مشاور معماری
کاردستی با وسایل دور ریختنی
شرکت طراحی دکوراسیون اداری 
طراحی و اجرای فروشگاه زنجیره ای

عضویت در گروه معماران آرل

بعد از ثبت ایمیل ، حتما از طریق لینک فعال سازی ، عضویت خود را فعال کنید.


طراحی و ساخت ویلا
بازسازی ساختمان
اخذ تاییدیه کمیته نما 
طراحی داخلی مطب
تماس با گروه معماران آرل
: تهران ، نیاوران، سه راه یاسر،ساختمان آوا 2،
پلاک 250، طبقه 3، واحد 34
تلفن  :  ۶-۲۲۹۰۱۹۰۵-۰۲۱ 
فکس :    ۲۲۹۰۱۹۰۷-۰۲۱
ایمیل: info@arel.ir