۰۲۱-۲۲۹۰۱۹۰۵-۶

تاریخ يکشنبه , ۱۳۹۴/۱۰/۰۶ ۰۷:۵۹
گروه معماران آرل به عنوان یکی از بزرگترین و فعالترین شرکتهای معماری و معماری داخلی، طراحی و نظارت اجرای تعداد بسیار زیادی از شعب بانک ملت سراسر کشور را بر عهده داشته است.در استان تهران طراحی و نظارت اجرای بیش از 150 شعبه از شعب بانک ملت استان بر عهده ی گروه معماران آرل بوده است. به عنوان اولین گام از معرفی شعب بانک ملت انجام شده توسط گروه معمارن آرل، به معرفی برخی از شعب بانک ملت استان تهران می پردازیم و در ادامه به شعب انجام شده در سایر استان ها خواهیم پرداخت. نمونه ای از شعب طراحی شده بصورت زیر است:

بانک ملت شعبه ی بازار آهن

سال اجرا : 1391

بانک ملت،طراحی نمای بانک ملت،معماری بانک ملت،دکوراسیون داخلی،طراحی نما،بانک ملت شعبه ی بازار آهن
بانک ملت،طراحی نمای بانک ملت،معماری بانک ملت،دکوراسیون داخلی،طراحی نما،بانک ملت شعبه ی بازار آهن
بانک ملت،طراحی نمای بانک ملت،معماری بانک ملت،دکوراسیون داخلی،طراحی نما،بانک ملت شعبه ی بازار آهن

بانک ملت شعبه ی سه راه وحیدیه

سال اجرا : 1391

بانک ملت،طراحی نمای بانک ملت،معماری بانک ملت،دکوراسیون داخلی،طراحی نما،بانک ملت شعبه ی سه راه وحیدیه
بانک ملت،طراحی نمای بانک ملت،معماری بانک ملت،دکوراسیون داخلی،طراحی نما،بانک ملت شعبه ی سه راه وحیدیه

بانک ملت شعبه ی اسوه

سال اجرا : 1391

بانک ملت،طراحی نمای بانک ملت،معماری بانک ملت،دکوراسیون داخلی،طراحی نما،بانک ملت شعبه ی اسوه
بانک ملت،طراحی نمای بانک ملت،معماری بانک ملت،دکوراسیون داخلی،طراحی نما،بانک ملت شعبه ی اسوه

بانک ملت شعبه چهارراه رشید

سال اجرا : 1391

بانک ملت،طراحی نمای بانک ملت،معماری بانک ملت،دکوراسیون داخلی،طراحی نما،بانک ملت شعبه ی چهار راه رشید
بانک ملت،طراحی نمای بانک ملت،معماری بانک ملت،دکوراسیون داخلی،طراحی نما،بانک ملت شعبه ی چهار راه رشید

بانک ملت شعبه ی فرهنگسرای بهمن

سال اجرا : 1391
نمای شعبه بعد از اجرا
بانک ملت،طراحی نمای بانک ملت،معماری بانک ملت،دکوراسیون داخلی،طراحی نما،بانک ملت شعبه ی فرهنگسرای بهمنبانک ملت،طراحی نمای بانک ملت،معماری بانک ملت،دکوراسیون داخلی،طراحی نما،بانک ملت شعبه ی فرهنگسرای بهمن بانک ملت،طراحی نمای بانک ملت،معماری بانک ملت،دکوراسیون داخلی،طراحی نما،بانک ملت شعبه ی فرهنگسرای بهمن

بانک ملت شعبه ی دمیر

سال اجرا : 1391

بانک ملت،طراحی نمای بانک ملت،معماری بانک ملت،دکوراسیون داخلی،طراحی نما،بانک ملت شعبه ی دمیربانک ملت،طراحی نمای بانک ملت،معماری بانک ملت،دکوراسیون داخلی،طراحی نما،بانک ملت شعبه ی دمیر
 

 

بانک ملت شعبه ی مصطفی خمینی

سال اجرا : 1391

بانک ملت،طراحی نمای بانک ملت،معماری بانک ملت،دکوراسیون داخلی،طراحی نما،بانک ملت شعبه ی مصطفی خمینیبانک ملت،طراحی نمای بانک ملت،معماری بانک ملت،دکوراسیون داخلی،طراحی نما،بانک ملت شعبه ی مصطفی خمینیبانک ملت،طراحی نمای بانک ملت،معماری بانک ملت،دکوراسیون داخلی،طراحی نما،بانک ملت شعبه ی مصطفی خمینی بانک ملت،طراحی نمای بانک ملت،معماری بانک ملت،دکوراسیون داخلی،طراحی نما،بانک ملت شعبه ی مصطفی خمینی

 


بانک ملت شعبه ی آتی ساز

سال اجرا : 1391

نمای شعبه بعد از اجرا

بانک ملت،طراحی نمای بانک ملت،معماری بانک ملت،دکوراسیون داخلی،طراحی نما،بانک ملت شعبه ی آتی سازبانک ملت،طراحی نمای بانک ملت،معماری بانک ملت،دکوراسیون داخلی،طراحی نما،بانک ملت شعبه ی آتی ساز

بانک ملت شعبه ی بلوار ابوذر

سال اجرا : 1391

بانک ملت،طراحی نمای بانک ملت،معماری بانک ملت،دکوراسیون داخلی،طراحی نما،بانک ملت شعبه ی بلوار ابوذربانک ملت،طراحی نمای بانک ملت،معماری بانک ملت،دکوراسیون داخلی،طراحی نما،بانک ملت شعبه ی بلوار ابوذر

بانک ملت شعبه ی گلستان رباط کریم

سال اجرا : 1391

نمای شعبه بعد از اجرا


بانک ملت،طراحی نمای بانک ملت،معماری بانک ملت،دکوراسیون داخلی،طراحی نما،بانک ملت شعبه ی گلستان رباط کریم


بانک ملت،طراحی نمای بانک ملت،معماری بانک ملت،دکوراسیون داخلی،طراحی نما،بانک ملت شعبه ی گلستان رباط کریم
 


 


بانک ملت شعبه ی خیام

سال اجرا : 1391

نمای شعبه بعد از اجرا


بانک ملت،طراحی نمای بانک ملت،معماری بانک ملت،دکوراسیون داخلی،طراحی نما،بانک ملت شعبه ی خیام
نمای شعبه حین اجرا نمای شعبه قبل از اجرا


بانک ملت،طراحی نمای بانک ملت،معماری بانک ملت،دکوراسیون داخلی،طراحی نما،بانک ملت شعبه ی خیام بانک ملت،طراحی نمای بانک ملت،معماری بانک ملت،دکوراسیون داخلی،طراحی نما،بانک ملت شعبه ی خیام 


 

بانک ملت شعبه ی خوش شمالی

سال اجرا : 1391

نمای شعبه بعد از اجرا


بانک ملت،طراحی نمای بانک ملت،معماری بانک ملت،دکوراسیون داخلی،طراحی نما،بانک ملت شعبه ی خوش شمالی


نمای شعبه قبل از اجرا


بانک ملت،طراحی نمای بانک ملت،معماری بانک ملت،دکوراسیون داخلی،طراحی نما،بانک ملت شعبه ی خوش شمالی
 


 


بانک ملت شعبه ی نبوت

سال اجرا : 1391

نمای شعبه بعد از اجرا


بانک ملت،طراحی نمای بانک ملت،معماری بانک ملت،دکوراسیون داخلی،طراحی نما،بانک ملت شعبه ی نبوت


شعبه حین اجرا نمای شعبه قبل از اجرا

بانک ملت،طراحی نمای بانک ملت،معماری بانک ملت،دکوراسیون داخلی،طراحی نما،بانک ملت شعبه ی نبوت بانک ملت،طراحی نمای بانک ملت،معماری بانک ملت،دکوراسیون داخلی،طراحی نما،بانک ملت شعبه ی نبوت
 


 


بانک ملت شعبه ی نارنجستان

سال اجرا : 1391

رندر نمای شعبهبانک ملت،طراحی نمای بانک ملت،معماری بانک ملت،دکوراسیون داخلی،طراحی نما،بانک ملت شعبه ی نارنجستان


نمای شعبه قبل اجرا

بانک ملت،طراحی نمای بانک ملت،معماری بانک ملت،دکوراسیون داخلی،طراحی نما،بانک ملت شعبه ی نارنجستان


 


بانک ملت شعبه ی نازی آباد

سال اجرا : 1391

نمای شعبه بعد از اجرا

بانک ملت،طراحی نمای بانک ملت،معماری بانک ملت،دکوراسیون داخلی،طراحی نما،بانک ملت شعبه ی نازی آباد


نمای شعبه قبل از اجرا


بانک ملت،طراحی نمای بانک ملت،معماری بانک ملت،دکوراسیون داخلی،طراحی نما،بانک ملت شعبه ی نازی آباد
 


 


بانک ملت شعبه ی قلهک

سال اجرا : 1391

رندر نمای شعبه بعد از اجرا


بانک ملت،طراحی نمای بانک ملت،معماری بانک ملت،دکوراسیون داخلی،طراحی نما،بانک ملت شعبه ی قلهک

نمای شعبه قبل از اجرا


بانک ملت،طراحی نمای بانک ملت،معماری بانک ملت،دکوراسیون داخلی،طراحی نما،بانک ملت شعبه ی قلهک

 


 


بانک ملت شعبه ی رودکی

سال اجرا : 1391

نمای شعبه بعد از اجرا

بانک ملت،طراحی نمای بانک ملت،معماری بانک ملت،دکوراسیون داخلی،طراحی نما،بانک ملت شعبه ی رودکیشعبه حین اجرا نمای شعبه قبل از اجرا

بانک ملت،طراحی نمای بانک ملت،معماری بانک ملت،دکوراسیون داخلی،طراحی نما،بانک ملت شعبه ی رودکی بانک ملت،طراحی نمای بانک ملت،معماری بانک ملت،دکوراسیون داخلی،طراحی نما،بانک ملت شعبه ی رودکی
 


 


بانک ملت شعبه ی سعدی

سال اجرا : 1391

رندر نمای شعبه بعد از اجرا

بانک ملت،طراحی نمای بانک ملت،معماری بانک ملت،دکوراسیون داخلی،طراحی نما،بانک ملت شعبه ی سعدی


حین اجرا نمای شعبه قبل از اجرا

بانک ملت،طراحی نمای بانک ملت،معماری بانک ملت،دکوراسیون داخلی،طراحی نما،بانک ملت شعبه ی سعدی
بانک ملت،طراحی نمای بانک ملت،معماری بانک ملت،دکوراسیون داخلی،طراحی نما،بانک ملت شعبه ی سعدی


 


بانک ملت شعبه ی سردار جنگل

سال اجرا : 1391


نمای شعبه بعد از اجرا

بانک ملت،طراحی نمای بانک ملت،معماری بانک ملت،دکوراسیون داخلی،طراحی نما،بانک ملت شعبه ی سردار جنگل

نمای شعبه قبل از اجراشعبه حین اجرا نمای شعبه قبل از اجرا

بانک ملت،طراحی نمای بانک ملت،معماری بانک ملت،دکوراسیون داخلی،طراحی نما،بانک ملت شعبه ی سردار جنگل بانک ملت،طراحی نمای بانک ملت،معماری بانک ملت،دکوراسیون داخلی،طراحی نما،بانک ملت شعبه ی سردار جنگل
 


 


بانک ملت شعبه ی وزارت کار

سال اجرا : 1391

نمای شعبه بعد از اجرا


بانک ملت،طراحی نمای بانک ملت،معماری بانک ملت،دکوراسیون داخلی،طراحی نما،بانک ملت شعبه ی وزارت کار


نمای شعبه قبل از اجرا

بانک ملت،طراحی نمای بانک ملت،معماری بانک ملت،دکوراسیون داخلی،طراحی نما،بانک ملت شعبه ی وزارت کارکارفرمایان گرامی جهت ارتباط با گروه معمارن آرل می توانند از طریق ایمیل و یا تماس با شماره های 7- 22901905-021 با گروه معمارن آرل ارتباط برقرار نمایند.

جهت ارتباط ایمیل اینجا کلیک کنید.

سایر پروژه های انجام شده توسط گروه معمارن آرل

معماری ، صبا نفت
معماری
معماری فرهنگی
طراحی داخلی
   

تبلیغات

محصولات

 

تعداد بازدید : ۱۶۵۸۹
ارسال نظرات

نظر شما :

مهندسین مشاور معماری
کاردستی با وسایل دور ریختنی
شرکت طراحی دکوراسیون اداری 
طراحی و اجرای فروشگاه زنجیره ای

عضویت در گروه معماران آرل

بعد از ثبت ایمیل ، حتما از طریق لینک فعال سازی ، عضویت خود را فعال کنید.


طراحی و ساخت ویلا
بازسازی ساختمان
اخذ تاییدیه کمیته نما 
طراحی داخلی مطب
تماس با گروه معماران آرل
: تهران ، نیاوران، سه راه یاسر،ساختمان آوا 2،
پلاک 250، طبقه 3، واحد 34
تلفن  :  ۶-۲۲۹۰۱۹۰۵-۰۲۱ 
فکس :    ۲۲۹۰۱۹۰۷-۰۲۱
ایمیل: info@arel.ir