۰۲۱-۲۲۹۰۱۹۰۵-۶

تاریخ سه شنبه , ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ۱۳:۰۰

ضوابط معماری سفره خانه سنتی

تحریریه معماری آرل

سفره خانه سنتی از ﻣﻜﺎنﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻗﺪﻳﻢ اﻻﻳﺎم ﻣﺤﻞ اﺟﺘﻤـﺎع ﻣـﺮدم ﺑـﻮده اﺳـﺖ و از ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﺎﺻﻰ در ﺑﻴﻦ اﻗﺸﺎر ﻣﺮدم ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﻼﻗﻤﻨـﺪی ﻫﻤﻮﻃﻨـﺎن ﺑـﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧـﻪ اﻣﺎﻛﻦ، ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺧﺎرﺟﻰ دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻧﻴﺰ از دﻳﺮﺑﺎز ﻋﻼﻗﻪ و اﻟﻔﺖ زاﻳﺪ اﻟﻮﺻـﻔﻰ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻣﻜـﺎنﻫـﺎ داﺷﺘﻪاﻧﺪ. ﻋﻼﻗﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺑﻪ سفره خانه سنتی اﻏﻠـﺐ ﺑـﻪ واﺳـﻄﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﺤﻠـﻰ، ﺳﻨﺘﻰ، اﺟﺮای ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ اﺻﻴﻞ اﻳﺮاﻧﻰ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫـﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕـﻰ ﻫﻨـﺮی ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻧﻘـﺎﻟﻰ و ﭘﺮدهﺧﻮاﻧﻰ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﺮدﺷﮕﺮان داﺧﻠﻰ و ﺧﺎرﺟﻰ ﺑﻪ اﻳـﻦ اﻣـﺎﻛﻦ ﺷـﺪه اﺳـﺖ.

سفره خانه ﺳﻨﺘﻰ ﻫﻤﻮاره از اﻧﻮاع واﺣﺪﻫﺎی ﭘﺬﻳﺮاﺋﻰ ﺑﻮده ﻛـﻪ در ﺟﻬـﺖ رﺷـﺪ ﮔﺴـﺘﺮش ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺑﻮﻣﻰ و اﻳﺮاﻧﻰ ﻧﻘﺸﻰ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻜﺎر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. سفره خانه ﺳﻨﺘﻰ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ در ﻧﻘﺎط ﺧﻮش آب و ﻫﻮا و ﻳﻴﻼﻗﻰ و در ﻛﻨﺎر رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻛﻨﺎر ﺟﺎدهﻫﺎ و داﺧﻞ ﺑﺎﻏﺎت ﻧﻴﺰ اﺣﺪاث ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. اﻳـﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ در ﻛﻼن ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻧﻴﺰ در ﻧﺰدﻳﻜﻰ ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺮﺗﺮاﻛﻢ ﺷﻬﺮی ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺑـﺎزار و ﻣﺮاﻛـﺰ ﺗـﺎرﻳﺨﻰ ﻛـﻪ دارای رﻓﺖ و آﻣﺪ زﻳﺎدی اﺳﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ.

ﺗﻌﺮﻳﻒ سفره خانه سنتی
سفره خانه سنتی ﺑﻪ آﻧﺪﺳﺘﻪ از واﺣﺪﻫﺎی ﭘﺬﻳﺮاﺋﻰ اﻃﻼق ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻨﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آن اﻟﮕـﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﻌﻤﺎری اﺻﻴﻞ اﻳﺮاﻧﻰ اﺳﻼﻣﻰ ﺑﻮده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﺳـﺮو اﻏﺬﻳـﻪ و اﺷـﺮﺑﻪ ﺳـﻨﺘﻰ اﻳﺮاﻧﻰ ﻣﺒﺎدرت ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

* دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه اﻳﺠﺎد و ﻓﺮاﻳﻨﺪ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز ﺳﻔﺮهﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﻨﺘﻰ ﻛﺸﻮر، ﺿﻤﻦ رﻋﺎﻳﺖ اﻳﻦ ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻮﺳﻂ اداره ﻛﻞ ﻧﻈﺎرت و ارزﻳﺎﺑﻰ ﺧﺪﻣﺎت ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺗﻬﻴﻪ و ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﻌﺎون ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺖ اﺟﺮا اﺑﻼغ ﻣﻰﮔﺮدد.

* از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻣﻴﺮاﺛﻰ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﺳﻔﺮهﺧﺎﻧﻪ ﺳﻨﺘﻰ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﺮﺧﻰ اﺻﻼﺣﺎت و اﻳﺠﺎد ﻓﻀﺎﻫﺎی اﻟﺰاﻣﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ و ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ ﻣﺠﺰا اﺳﺖ؛ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺷﻮرای ﻓﻨـﻰ ﻣﻴـﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ در ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی اﺻﻼﺣﻰ ﺿﺮوری ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.

* در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﺗﺒﺪﻳﻠﻰ ﺣﺪاﻗﻞ اﺑﻌﺎد و اﻧﺪازهﻫﺎ ٢٠% ﻛﻤﺘﺮ سفره خانه های اﺣﺪاﺛﻰ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻓﻨﻰ اﺳﺘﺎن ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
 

دانلود ضوابط سفره خانه و رستوران سنتی
 

فهرست شرح ضوابط فنی، ساختمانی، تجهیزاتی، خدماتی و درجه بندی سفره خانه های سنّتی کشور

 

١- ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻠﻰ ﺳﻔﺮه ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ى ﺳﻨﺘﻰ ﻛﺸﻮر

حداقل شرایط کیفیت کلی درجه سه - دو به شرح زیر می باشد :

ﻣﻌﻤﺎری ﻧﻤﺎی ﺑﻴﺮوﻧﻰ و دروﻧﻰ ﺳﻔﺮه ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﻌﻤﺎری اﺻﻴﻞ ﺳﻨﺘﻰ اﻳﺮاﻧﻰ ، اﺳﻼﻣﻰ و اﻗﺘﺒﺎس از ﻣﻌﻤﺎری اﻗﻠﻴﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻛﻒ، ﺳﻘﻒ و ﻃﺎق ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺬﻳﺮاﺋﻰ ﺣﺘﻰ اﻟﻤﻘﺪور ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری اﺻﻴﻞ اﻳﺮاﻧﻰ اﺳﻼﻣﻰ و ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. (ﺗﺮﺟﻴﺤﺎً اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻛﻴﺐ آﺟﺮ، ﻛﺎﺷﻰ، ﺳﻨﮓ و ﺳﺮاﻣﻴﻚ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻰﮔﺮدد.) رﻧﮓ آﻣﻴﺰی و ﻃﺮاﺣﻰ دﻳﻮارﻫﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻣﻌﻤﺎری اﺻﻴﻞ ﺳﻨﺘﻰ اﻳﺮاﻧﻰ اﺳﻼﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺮدهﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺰﻳﻴﻨﺎت ﺳﺎﻟﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﻃﺮحﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭼﻴﺪﻣﺎن ﺳﻨﺘﻰ ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد.
ﻧﻮع ﭘﺮدهﻫﺎ و ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﻋﻜﺲ از ﻫﻨﺮﻫﺎی دﺳﺘﻰ ﻓﺎﺧﺮ و ارزﺷﻤﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺒﻚ ﻗﻬﻮه ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی آﺋﻴﻨﻰ، ﺣﻤﺎﺳﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

دﻳﻮارﻫﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺎ ﻧﻘﺎﺷﻰ ﻫﺎی ﺳﻔﺮه ﺧﺎﻧﻪای در ﺳﻄﻮح وﺳﻴﻊ ﺗﺰﺋﻴﻦ و رﻧﮓ آﻣﻴﺰی ﺷﻮد.

اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﺤﻠﻰ ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻏﺬاﻫﺎی اﻳﺮاﻧﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﻮاع ﭼﻠﻮﻫﺎ، ﭘﻠﻮﻫﺎ، ﻛﺒﺎبﻫﺎ، ﺧﻮرﺷﺖﻫﺎ، ﭘﻴﺶ ﻏﺬاﻫﺎ، ﺗﺮﺷﻴﺠﺎت و ... ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻟﺰاﻣﻰ اﺳﺖ.

ﻧﻮع ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﻣﺤﻠﻰ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزﺗﺎب ﺳﻨﺖﻫﺎ و آداب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.

ﻛﺎرﻛﻨﺎن از ﻟﺒﺎسﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺳﺒﻚ و ﺳﻨﺖﻫﺎی ﻣﺤﻠﻰ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﺮوز ﻣﻰدﻫﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﻔﺮه ﺧﺎﻧﻪ از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻴﺰ، ﺻﻨﺪﻟﻰ، ﺗﺨﺖ ﻫﺎی ﻣﻔﺮوش ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻰ و ﻣﺘﻜﺎﻫﺎی ﺳﻨﺘﻰ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻰﮔﺮدد.

ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺳﺮﻣﺎﻳﺸﻰ و ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮدد. روﺷﻨﺎﺋﻰ و ﻧﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﺒﻚ و ﺧﺼﻮﺻﻴﻠﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

وﺟﻮد ﻃﺎﻗﺪﻳﺲﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع و ﻃﺎقﻫﺎی ﺿﺮﺑﻰ ﻗﻮس دار ﺑﺎ ﻧﺎزك ﻛﺎریﻫﺎ، ﮔﭽﺒﺮیﻫﺎ، آﻳﻨﻪ ﻛﺎریﻫﺎ و رﺳﻤﻰ ﺑﻨﺪیﻫﺎ (ﺗﺮﻛﻴﺐ آﺟﺮ و ﻛﺎﺷﻰ) ﺿﺮوری اﺳﺖ.

رﻧﮓ آﻣﻴﺰی ﺳﻘﻒ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺎﻟﻦ اﻟﺰاﻣﻰ اﺳﺖ.

اﻳﺠﺎد ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺳﺮاﻣﻴﻚ ﺷﺪه از ﻧﻮع ﻣﻴﻨﻴﺎﺗﻮری ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻓﻮاره و آﺑﻨﻤﺎی ﺳﻨﺘﻰ در ﻣﺤﻞ ﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن اﻳﺠﺎد وﺟﻮد دارد ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻰﺷﻮد.
 

حداقل شرایط کیفیت کلی درجه یک به شرح زیر می باشد :


اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻨﺮﻫﺎی اﺻﻴﻞ اﻳﺮاﻧﻰ (ﺑﻮﻳﮋه ﻛﺎﺷﻴﻜﺎری، ﮔﭽﺒﺮی، آﺟﺮﻛﺎری، آﻳﻨﻪﻛﺎری) در ﻃﺮاﺣﻰ ﺳﻔﺮهﺧﺎﻧﻪ ﺿﺮورت دارد.

اﻳﺠﺎد ﻃﺎﻗﭽﻪ (رف) و وﻳﺘﺮﻳﻦ ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮای ﻗﺮار دادن اﺷﻴﺎئ ﺳﻨﺘﻰ و ﻗﺪﻳﻤﻰ ،ﭼﺮاغﻫﺎی ﮔﺮدﺳﻮز و ﺷﻤﻊ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻰﺷﻮد.

ﻧﻮع ﭘﺮدهﻫﺎ و ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﻋﻜﺲ از ﻫﻨﺮﻫﺎی دﺳﺘﻰ ﻓﺎﺧﺮ و ارزﺷﻤﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺒﻚ ﻗﻬﻮهﺧﺎﻧﻪﻫﺎی آﺋﻴﻨﻰ، ﺣﻤﺎﺳﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

ﭘﻮﺷﺶ ﻛﺎرﻛﻨﺎن، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از اﻟﺒﺴﻪ ﺳﻨﺘﻰ اﻳﺮاﻧﻰ اﺳﻼﻣﻰ ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ و اﻟﺰاﻣﻴﺴﺖ. ﺳﺮﻣﺎﻳﺶ و ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻫﻮا ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮﺟﺐ آﺳﺎﻳﺶ ﻣﻴﻬﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻨﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﺒﻚ ﻣﺒﻠﻤﺎن، ﺗﺨﺖ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺳﻔﺮهﺧﺎﻧﻪ ﻣﻰﺑﺎﻳﺴﺖ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ و زﻳﺒﺎﺋﻰ ﺳﻨﺖﻫﺎی ﺗﺎرﻳﺨﻰ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
 

٢. ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻨﻰ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ

١-٢- زﻳﺮ ﺑﻨﺎی ﺳﻔﺮه ﺧﺎﻧﻪ

حداقل شرایط لازم ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﻠﻰ

درجه سه


ﺣﺪاﻗﻞ زﻳﺮ ﺑﻨﺎی ﻛﻠﻴﻪی ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻓﻴﺰﻳﻜﻰ ﺳﻔﺮهﺧﺎﻧﻪ (ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺬﻳﺮاﻳﻰ، آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ، ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻟﻦ و آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ، ﺷﺮﺑﺘﺨﺎﻧﻪ، اﻧﺒﺎر ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻰ، ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪﻫﺎ، ﻇﺮﻓﺸﻮﻳﻰ، ﻻﻛﺮ ﻛﺎرﻛﻨﺎن، اﺗﺎﻗﻚ اﻟﺒﺴﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن، دﻓﺘﺮ ﻣﺪﻳﺮ، ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ ﻋﻤﻮﻣﻰ، ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ، ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ و ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ) ﺑﺮﺣﺴﺐ درﺟﻪ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ٣٥٠ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در ﻛﻼن ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻓﻨﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﻔﺮه ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﺘﻰ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

درجه دوم
ﺣﺪاﻗﻞ زﻳﺮ ﺑﻨﺎی ﻛﻠﻴﻪی ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻓﻴﺰﻳﻜﻰ ﺳﻔﺮهﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ درﺟﻪ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ٤٨٠ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

درجه یک
ﺣﺪاﻗﻞ زﻳﺮ ﺑﻨﺎی ﻛﻠﻴﻪی ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻓﻴﺰﻳﻜﻰ ﺳﻔﺮهﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ درﺟﻪ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ٥٥٠ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
 

٢-٢- ﻧﻤﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن- ﺳﺮ درب ورودی- درب ورودی ﺳﻔﺮهﺧﺎﻧﻪ

ﻧﻤﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﻔﺮه ﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎﻣﻼً از ﺗﺰﺋﻴﻨﺎت ﻣﻌﻤﺎری ﺳﻨﺘﻰ اﺻﻴﻞ اﻳﺮاﻧﻰ و اﺳﻼﻣﻰ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺒﻚ ﻣﻌﻤﺎری آن دوره و ﺗﺮﺟﻴﺤﺎً ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اﻗﻠﻴﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻃﺮاﺣﻰ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد.
ﻧﻤﺎی ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﻔﺮه ﺧﺎﻧﻪ و ﺑﺨﺼﻮص ﺳﺮ درب ورودی آن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﺰﺋﻴﻨﺎت ﻣﻌﻤﺎری ﺳﻨﺘﻰ اﻳﺮاﻧﻰ (از ﻗﺒﻴﻞ آﺟﺮﻛﺎری، ﻛﺎﺷﻴﻜﺎری، آﻳﻨﻪ ﻛﺎری و ﮔﭽﺒﺮی) ﺑﻮده و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺒﻚ ﻣﻌﻤﺎری، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﻗﻠﻴﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

٣-٢- ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ و ﭘﺮده ﻫﺎ

در ﻃﺮاﺣﻰ ﺳﻔﺮهﺧﺎﻧﻪ، ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻰ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺟﻨﺲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺎده ١٩ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻰ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﻣﻮرد ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﺋﻰ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی (دو ﺟﺪاره ﻛﺮدن ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ) اﻟﺰاﻣﻰ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻣﻴﺮاﺛﻰ و ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻰ (ﺗﺒﺪﻳﻠﻰ) از اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ.

٤-٢- راﻫﺮوی ورودی

راﻫﺮوی ورودی ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻫﻢ ﻋﺮض و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ درب ورودی ﺑﺎﺷﺪ.

ﻋﺮض راﻫﺮو و ورودی ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﻣﺘﺮ از ﻋﺮض درب ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﺮض درب ﻫﺎی ورودی اﺻﻠﻰ ﺣﺪاﻗﻞ ١٦٠ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻳﺎ ١٨٠ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻰ ﮔﺮدد.
ﺳﻘﻒ و دﻳﻮارﻫﺎ و ﻛﻒ ﺣﺘﻰ اﻻﻣﻜﺎن از ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺎ ﻛﺎﺷﻴﻜﺎری ﻳﺎ ﮔﭽﺒﺮی و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﭼﻮب و آﺟﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻮع ﻛﻒ اﻟﮕﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﻌﻤﺎری اﺻﻴﻞ اﻳﺮاﻧﻰ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻧﻮاع ﺳﺮاﻣﻴﻚ، ﺳﻨﮓ، ﻛﻒ ﭘﻮش ﭼﻮﺑﻰ ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ آﺟﺮ و ﻛﺎﺷﻰ ﻧﻮر و روﺷﻨﺎﻳﻰ ﻃﺒﻴﻌﻰ در ﻓﻀﺎی ﺳﻔﺮهﺧﺎﻧﻪ ﺿﺮورت دارد.

٥-٢- ارﺗﻔﺎع و ﻋﺮض ﭘﻠﻪ ﻫﺎ

در ﺻﻮرت اﺧﺘﻼف ﺳﻄ ﺢ و اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻠﻪ، ارﺗﻔﺎع ﭘﻠﻪﻫﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ از ١٨ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﺮض ﭘﻠﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻧﺒﺎﻳﺪ از ١٣٠ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻤﻖ ﻛﻒ ﭘﻠﻪ ﻫﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ از ٣٥ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻴﺮاﺛﻰ و ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺳﻨﺘﻰ از اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

٦-٢- ﺷﻴﺐ ﮔﺬر ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ

در ﻣﻮاردی ﻛﻪ ﺷﻴﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻘﺪور ﻧﻤﻰﺑﺎﺷﺪ؛ از آﺳﺎﻧﺴﻮر ﻳﺎ ﺑﺎﻻﺑﺮ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
داﺷﺘﻦ آﺳﺎﻧﺴﻮر و ﺑﺎﻻﺑﺮ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ ﺑﺮای واﺣﺪﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ اﻟﺰاﻣﻰ اﺳﺖ.
ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﺮض ﮔﺬر ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻰ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮای ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎن وﻳﻠﭽﺮدار، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻰ ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﻬﺮﺳﺎزی وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.

٧-٢- ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺬﻳﺮاﻳﻰ

درجه سوم
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺬﻳﺮاﻳﻰ ﺳﻔﺮهﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻧﻔﺮ ﺻﻨﺪﻟﻰ (ﻇﺮﻓﻴﺖ) ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ١٢٠ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
ﺑﺮا ی ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺬﻳﺮاﺋﻰ ﻇﺮﻓﻴﺖ و ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﺮات ﻣﻼك ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. (٤٠ ﻧﻔﺮ) ارﺗﻔﺎع ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺬﻳﺮاﺋﻰ ﻛﻤﺘﺮ از ٥/٣ ﻣﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﺑﺮای ﺳﻔﺮهﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ ارﺗﻔﺎع ﻛﻒ ﺗﺎ ﺳﻘ ﻒ ﻛﻤﺘﺮ از ٥/٣ ﻣﺘﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ دارای ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد و ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ از اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻃﺮاﺣﻰ داﺧﻠﻰ ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻰﺑﺎﻳﺴﺖ اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮاﻧﻰ و اﺳﻼﻣﻰ و ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻗﻠﻴﻢ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻃﺮاﺣﻰ ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺬﻳﺮاﻳﻰ ﻛﻠﻴﻪی اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻓﻨﻰ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺠﺎد و ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎﻳﺪ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮد.
ﻛﻒ، ﺳﻘﻒ و ﻃﺎق ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺬﻳﺮاﺋﻰ ﺣﺘﻰ اﻟﻤﻘﺪور ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮاﻧﻰ اﺳﻼﻣﻰ و ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺗﺮﺟﻴﺤﺎً اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻛﻴﺐ آﺟﺮ، ﻛﺎﺷﻰ، ﺳﻨﮓ و ﺳﺮاﻣﻴﻚ ﺑﺎﺷﺪ.

رﻧﮓ آﻣﻴﺰی ﺳﻘﻒ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺎﻟﻦ اﻟﺰاﻣﻰ اﺳﺖ.
دﻳﻮارﻫﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺎ ﻧﻘﺎﺷﻰ ﻫﺎی ﺳﻔﺮه ﺧﺎﻧﻪای در ﺳﻄﻮح وﺳﻴﻊ ﺗﺰﺋﻴﻦ و رﻧﮓ آﻣﻴﺰی ﺷﻮد.
اﺳﺘﻔﺎده ازﻧﻮرﭘﺮدازی ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﺳﻨﺘﻰ ﺣﺘﻰ اﻻﻣﻜﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻴﻮه ﻫﺎی ﺳـﻨﺘﻰ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻮر و زﻳﺒﺎﻳﻰ ﺳﺎﻟﻦ اﻟﺰاﻣﻰ اﺳﺖ.
درب ورودی ﺳﺎﻟﻦ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺗﺠﻬﻴﺰ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور ﺻﻨﺪﻟﻰ ﭼﺮﺧﺪار و ﺗﺮدد از آن و ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد. (ﻛﻤﺘﺮ از ١٢٠ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ.) ﺣﺘﻰ اﻟﻤﻘﺪور ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺻﻮﺗﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺬﻳﺮاﺋﻰ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻰ ﻣﻨﻄﻘﻪ، از ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻫﻮاﺳﺎز اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد.
ﮔﺮﻣﺎی ﺳﻔﺮه ﺧﺎﻧﻪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻮﻣﻰ آن ﺑﺎﻳﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻮﻓﺎژ و ﻳﺎ ﻓﻦ ﻛﻮﺋﻞ و ﺑﺨﺎری ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻰ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮدد.
ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺑﺮﻗﻰ و ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻰ ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺬﻳﺮاﺋﻰ ﻣﺸﻜﻞ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺑﺮای ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺮودت، اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮﻟﺮ آﺑﻰ، ﻛﻮﻟﺮ ﮔﺎزی، ﻓﻦ ﻛﻮﺋﻞ و ﭘﻨﻜﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻰ اﻟﺰاﻣﻰ اﺳﺖ.
در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮﻟﺮ آﺑﻰ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار آن ﺑﺎﻳﺪ در ﭘﺸﺖ ﺑﺎم ﻳﺎ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ دﻳﮕﺮی ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ ﺷﻮد.
ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻮﻟﺮ آﺑﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺼﻮرت ﺗﻮﻛﺎر ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ ﺷﻮد. ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺳﺮﻣﺎﻳﺸﻰ و ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮدد. ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻇﺮ ﺟﺬاب و زﻳﺒﺎ ﺑﺮ روی دﻳﻮارﻫﺎ ﻧﺼﺐ ﺷﻮد.

درجه دوم
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺬﻳﺮاﻳﻰ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻧﻔﺮ ﺻﻨﺪﻟﻰ (ﻇﺮﻓﻴﺖ) ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ١٦٠ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮا ی ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﺎﻟﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ و ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﺮات ﻣﻼك ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. (٦٠ ﻧﻔﺮ)

درجه یک
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺬﻳﺮاﻳﻰ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻧﻔﺮ ﺻﻨﺪﻟﻰ (ﻇﺮﻓﻴﺖ) ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ٢٠٠ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮا ی ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﺎﻟﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ و ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﺮات ﻣﻼك ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ . ( ٨٠ ﻧﻔﺮ) وﺟﻮد ﻃﺎﻗﺪﻳﺲﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع و ﻃﺎقﻫﺎی ﺿﺮﺑﻰ ﻗﻮس دار ﺑﺎ ﻧﺎزك ﻛﺎریﻫﺎ، ﮔﭽﺒﺮیﻫﺎ، آﻳﻨﻪ ﻛﺎریﻫﺎ و رﺳﻤﻰ ﺑﻨﺪیﻫﺎ (ﺗﺮﻛﻴﺐ آﺟﺮ و ﻛﺎﺷﻰ) اﺟﺒﺎری ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎن، از وﻳﺘﺮﻳﻦﻫﺎ و ﻃﺎﻗﭽﻪﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص (رف) اﺷﻴﺎی ﻗﺪﻳﻤﻰ و ﺳﻨﺘﻰ و ﺑﺮای ﻗﺮاردادن ﺷﻤﻊ ﻳﺎ ﭼﺮاغﻫﺎی ﮔﺮدﺳﻮز ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

ﭼﻴﺪﻣﺎن ٥٠ % از ﺳﻄ ﺢ ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺎ ﻣﻴﺰ و ﺻﻨﺪﻟﻰ و ٥٠% ﺑﻘﻴﻪ ﺑﺎ ﺗﺨﺖ ﻳﺎ ﻧﻴﻤﻜﺖ ﻣﻔﺮوش ﺷﺪه ﻳﺎ رف ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻰ و ﺻﻨﺪﻟﻰ آﺟﺮی اﻟﺰاﻣﻰ اﺳﺖ.

ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ ﻳﻚ وﻳﺘﺮﻳﻦ ﻣﺨﺼﻮص ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻰ اﻟﺰاﻣﻰ اﺳﺖ.

٨-٢- دﻓﺘﺮ ﻣﺪﻳﺮ

دﻓﺘﺮ ﻣﺪﻳﺮ را ﻣﻰﺗﻮان ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری داﺧﻠﻰ ﺳﻔﺮهﺧﺎﻧﻪ در ﺑﺨﺸﻰ از ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺬﻳﺮاﺋﻰ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
ﺣﺪاﻗﻞ ١٢ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻓﻀﺎ ﺑﺼﻮرت ﻣﺠﺰا در ﺑﺨﺸﻰ از ﺳﻔﺮهﺧﺎﻧﻪ ﻃﺮاﺣﻰ و اﻳﺠﺎد ﮔﺮدد.

٩-٢- اﺗﺎﻗﻚ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻮﻗﺖ اﻟﺒﺴﻪ ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎن

در ﺳﻔﺮهﺧﺎﻧﻪ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺬﻳﺮاﺋﻰ و ﻗﺒﻞ از ورودی راﻫﺮو داﺧﻞ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻗﻠﻴﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ (visty bol) در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ اﺗﺎﻗﻚ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻮﻗﺖ اﻟﺒﺴﻪ ﻣﻴﻬﻤﺎن ٦ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ.

١٠-٢- ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺎ ﻓﻮاره

ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﻠﻰ اﻳﺠﺎد ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺳﺮاﻣﻴﻚ ﺷﺪه از ﻧﻮع ﻣﻴﻨﻴﺎﺗﻮری ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻓﻮاره و آﺑﻨﻤﺎی ﺳﻨﺘﻰ در ﻣﺤﻞ ﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن اﻳﺠﺎد وﺟﻮد دارد ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد.

١١-٢- ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﺨﺼﻮص اﺟﺮای ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﺳﻨﺘﻰ

اﻳﺠﺎد ﺳﻦ و ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﺨﺼﻮص اﺟﺮای ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﺳﻨﺘﻰ اﻳﺮاﻧﻰ و ﻣﺤﻠﻰ زﻧﺪه در اﺑﻌﺎد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و در ﻣﻌﺮض دﻳﺪ ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎن ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ ﺷﻮد.
ﺻﺪا در ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ آﺳﺎﻳﺶ ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد. (آﻟﻮدﮔﻰ ﺻﻮﺗﻰ ﻧﺒﺎﺷﺪ.)

١٢-٢- ﺗﻨﻮر

ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﻠﻰ اﻳﺠﺎد ﺗﻨﻮر ﺑﺮای ﺗﻬﻴﻪ اﻧﻮاع ﻧﺎن ﺳﻨﺘﻰ در اﻳﻦ رﺳﺘﻪ اﻟﺰاﻣﻰ اﺳﺖ.
ﺗﻨﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺎﺋﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﮔﺮﻣﺎی آن ﻧﺎراﺣﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﺒﻮده و ﺣﺘﻰ اﻟﻤﻘﺪور دارای ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺎﺷﺪ.

١٣-٢- ﻓﻴﻠﺘﺮ ورودی

درجه سه
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻓﻀﺎی ﻓﻴﻠﺘﺮ در ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﻜﻒ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ٢٠ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺳﺮ و ﺻﺪای آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﻧﻔﻮذ ﺑﻮی ﻏﺬا ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺎﻳﺪ دو درب ﺑﺎدﺑﺰﻧﻰ ﻓﺎﺻﻠﻪدار ﻧﺼﺐ ﮔﺮدد.
ﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ، ﻓﻀﺎﺋﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺬﻳﺮاﺋﻰ و آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد.
اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮده ﻫﻮا در ورودی ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد.
درجه دو
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻓﻀﺎی ﻓﻴﻠﺘﺮ در ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﻜﻒ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ١٥ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
درجه یک
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻓﻀﺎی ﻓﻴﻠﺘﺮ در ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﻜﻒ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ١٠ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺳﺮ و ﺻﺪای آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﻧﻔﻮذ ﺑﻮی ﻏﺬا ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ، ﻓﻀﺎﺋﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺬﻳﺮاﺋﻰ و آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد.

١٤-٢- آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ

درجه سه
ﻣﺴﺎﺣﺖ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﺳﻮم ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺬﻳﺮاﻳﻰ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاﺑﺮ ٣٠% از ﻣﺴﺎﺣﺖ
ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ١٠% آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻣﺎده ﺳﺎزی و ٢٠% آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ آن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺟﻪ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ٣٠ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ارﺗﻔﺎع از ﻛﻒ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﻛﻤﺘﺮ از٥/٣ ﻣﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
دﻳﻮار آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ زﻳﺮ ﺳﻘﻒ ﻛﺎﺷﻰﻛﺎری و ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﺰوﻟﻪ ﺷﻮد. (ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ) آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻮر ﻃﺒﻴﻌﻰ و ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ (ﻃﺒﻴﻌﻰ و ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از ﺣﻴﺎط ﺧﻠﻮت) داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. (ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ) ﻛﺎﻧﺎل ﻓﺎﺿﻼب آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺮﻳﺾ و ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﭼﺮﺑﻰ ﮔﻴﺮ ﺑﺎ درﭘﻮش ﻣﺸﺒﻚ و ﻣﺘﺤﺮك ﺑﺎﺷﺪ. (ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ)
آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻰ آب ﺳﺮد و ﮔﺮم و ﺷﻴﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﺘﻰ اﻟﻤﻘﺪور ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی آزاد راه داﺷﺘﻪ و ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺗﻮری ﺳﻴﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ. آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻰ ﮔﺎز اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎﺷﺪ. اﺧﺘﺼﺎص ﻣﺤﻠﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻮاد ﺳﻮﺧﺘﻰ ﺧﺎرج از آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ و ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻰ ﺑﻪ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ اﻟﺰاﻣﻰ اﺳﺖ.
آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻫﻮاﻛﺶ و ﻫﻮد ﻣﺮﻛﺰی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده و دارای ﻧﻮر ﻃﺒﻴﻌﻰ و ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎﺷﺪ.

آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ و ﺳﺮﻣﺎﻳﺶ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﻗﻠﻴﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺤﻞ ﻇﺮﻓﺸﻮﻳﻰ و ﺳﻴﻨﻚ ﻇﺮﻓﺸﻮﻳﻰ ﻣﺠﺰا ﻣﺨﺼﻮص و دوﻟﻨﮕﻪ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻣﺨﺼﻮص ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎﺷﺪ. در ﭼﻴﺪﻣﺎن آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﻞ ﻇﺮﻓﺸﻮﺋﻰ ﺑﺎ ﺳﻴﻨﻚ دو ﻟﻨﮕﻪ ای ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد.
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺤﻞ ﻇﺮﻓﺸﻮﻳﻰ و ﻗﻔﺴﻪ ﺑﻨﺪی ﻇﺮوف ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺟﻪ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ٢ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﺤﻞ ﻇﺮﻓﺸﻮﻳﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺠﺎورت آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. ﻇﺮﻓﺸﻮﻳﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻴﻨﻚ دو ﻟﻨﮕﻪ و دارای آب ﮔﺮم و ﺳﺮد ﺑﺎﺷﺪ.
ﻛﻒ ﻇﺮﻓﺸﻮﻳﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﺮاﻣﻴﻚ ﺿﺪ ﻟﻐﺰش و دارای ﻛﻒ ﺷﻮی ﺑﺎﺷﺪ.
درجه دو
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ٤٠ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺤﻞ ﻇﺮﻓﺸﻮﻳﻰ و ﻗﻔﺴﻪ ﺑﻨﺪی ﻇﺮوف ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺟﻪ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ٣ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
درجه یک
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ٥٠ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺤﻞ ﻇﺮﻓﺸﻮﻳﻰ و ﻗﻔﺴﻪ ﺑﻨﺪی ﻇﺮوف ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺟﻪ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ٤ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻗﻔﺴﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺮای ﻇﺮوف ﺳﺒﻚ و ﺳﻨﮕﻴﻦ اﻟﺰاﻣﻰ اﺳﺖ.
ﺗﻬﻴﻪ آب ﭼﻜﺎن ﺻﻨﻌﺘﻰ اﻟﺰاﻣﻰ اﺳﺖ.

١٥-٢- ﺷﺮﺑﺘﺨﺎﻧﻪ

درجه سه
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺷﺮﺑﺘﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ١٠% از ٣٠% ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﺎﻟﻦ ﺑﻮده و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ آن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ٥/٧ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
ﺷﺮﺑﺘﺨﺎﻧﻪ ﻳﺎ آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ دوم آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ و از ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول ﻛﻤﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﺷﺮﺑﺘﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ و ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺬﻳﺮاﻳﻰ ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﺮﺑﺘﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﺶ و ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﺮﺑﺘﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ دارای ﻫﻮاﻛﺶ و روﺷﻨﺎﻳﻰ (ﻧﻮر ﻃﺒﻴﻌﻰ و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ) ﺑﺎﺷﺪ. ﻗﻔﺴﻪ ﺑﻨﺪی آﺑﺪار ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﻗﺮار دادن ﻇﺮوف ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺰاﻣﻰ اﺳﺖ. اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻤﺎور ﺑﺮﻗﻰ و ﻳﺎ ﮔﺎزی و ذﻏﺎﻟﻰ ﺑﻼ ﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.
درجه دو
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺷﺮﺑﺘﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ١٠% از ٣٠% ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﺎﻟﻦ ﺑﻮده و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ آن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ١٠ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
درجه یک
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺷﺮﺑﺘﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ١٠% از ٣٠% ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﺎﻟﻦ ﺑﻮده و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ آن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ٥/١٢ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺷﺮﺑﺘﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ دارای ﺳﻴﻨﻚ ﻇﺮﻓﺸﻮﻳﻰ اﺳﺘﻴﻞ ﺳﻪ ﺧﺎﻧﻪای ﺑﻮده و دارای آب ﮔﺮم و ﺳﺮد ﺑﺎﺷﺪ.
دﻳﻮارﻫﺎی ﺷﺮﺑﺘﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ زﻳﺮ ﺳﻘﻒ ﻛﺎﺷﻰﻛﺎری، ﻛﻒ آن اﻳﺰوﻟﻪ و ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﺮاﻣﻴﻚ ﺿﺪ ﻟﻐﺰش، دارای ﻛﻔﺸﻮی و ﺳﻘﻒ آن رﻧﮓ آﻣﻴﺰی ﺷﻮد.

١٦-٢- ﺳﺮد ﺧﺎﻧﻪ در ﻓﻀﺎی اﻧﺒﺎر

ﺳﺮد ﺧﺎﻧﻪ اﻳﺴﺘﺎده دو درب زﻳﺮ ﺻﻔﺮ و ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺮ در اﻧﺒﺎر ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻟﺰاﻣﻰ اﺳﺖ.
ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﺑﺮای ﺑﺎر اﻧﺪاز اﻧﺒﺎرﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دارای راه دﺳﺘﺮﺳﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭼﻴﺪﻣﺎن، ﻧﮕﻬﺪاری و ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻰ داﺧﻞ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺎرﻳﺦ ورود اﺟﻨﺎس ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی و ﻣﺼﺮف ﺷﻮد. (روزاﻧﻪ- ﻫﻔﺘﮕﻰ)

١٧-٢- ﻳﺨﭽﺎل و ﻓﺮﻳﺰر

ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ ﻳﺨﭽﺎل از ﻧﻮع اﻳﺴﺘﺎده و وﻳﺘﺮﻳﻨﻰ و ﻓﺮﻳﺰر از ﻧﻮع ﺻﻨﺪوﻗﻰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻴﻬﻤﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
درجه یک
اﻳﺠﺎد ﺳﺮد ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی زﻳﺮ ﺻﻔﺮ و ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺮ اﻟﺰاﻣﻰ اﺳﺖ.

١٨-٢- اﻧﺒﺎر

ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ ﻣﺤﻞ اﻧﺒﺎر ﺧﺸﻚ و ﺗﺮ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻰ، ﻇﺮوف ﺷﻜﺴﺘﻨﻰ، ﭼﻴﻨﻰ آﻻت و وﺳﺎﻳﻞ ﺳﺒﻚ و ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﻨﺎﺳﺐ دﻳﻮارﻫﺎ ﺗﺎ زﻳﺮ ﺳﻘﻒ ﺳﻨﮓ ﻳﺎ ﻛﺎﺷﻰﻛﺎری ﺷﻮد.
ﺳﻘﻒ رﻧﮓ آﻣﻴﺰی ﺷﻮد.
ﻛﻒ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎً ﺑﺎ ﻣﻮزاﺋﻴﻚ ﻳﺎ ﺳﻨﮓ ﻣﻔﺮوش ﺷﻮد.
درب ﻓﻠﺰی ﺑﺎ درﻳﭽﻪ ﻣﺸﺒﻚ و ﺗﻮری ﺳﻴﻤﻰ ﻧﺼﺐ ﺷﻮد. ﻫﻮاﻛﺶ ﻗﻮی ﺑﺮای ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﻧﺼﺐ ﺷﻮد.
ﻗﻔﺴﻪ ﺑﻨﺪی ﻓﻠﺰی ﻣﺤﻜﻢ ﻧﺼﺐ ﺷﻮد. روﺷﻨﺎﻳﻰ ﻛﺎﻓﻰ (ﻧﻮر ﻃﺒﻴﻌﻰ و ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ) ﺑﺎﺷﺪ.

١٩-٢- ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ

درجه سه
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮ از ٨ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎﺷﺪ. (٢ واﺣﺪ ﻣﺮداﻧﻪ - ٢ واﺣﺪ زﻧﺎﻧﻪ) اﺣﺪاث ﻳﻚ واﺣﺪ ﺗﻮاﻟﺖ اﻟﺰاﻣﻰ اﺳﺖ.
ارﺗﻔﺎع ﻛﻒ ﺗﺎ زﻳﺮ ﺳﻘﻒ ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮ از ٢٠/٢ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. دﻳﻮارﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ زﻳﺮ ﺳﻘﻒ ﻛﺎﺷﻰ ﺷﻮد.
ﻧﻮر و روﺷﻨﺎﻳﻰ ﻛﺎﻓﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﺼﺐ ﻫﻮاﻛﺶ، ﻓﻼش ﺗﺎﻧﻚ، ﺳﻴﻔﻮن، آب ﺳﺮد و ﮔﺮم و ﺷﻴﺮ ﻣﺨﻠﻮط اﻟﺰاﻣﻰ اﺳﺖ. درب ورودی ﺑﺎﻳﺴﺘﻰ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﻣﺰ درب ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮای ﺳﻬﻮﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده اﻓﺮاد ﻣﻌﻠﻮل، ﻋﺮض دربﻫـﺎ ﺑﺎﻳـﺪ ﺣـﺪاﻗﻞ ٨٠ ﺳـﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷـﺪ. ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻃﺮاﺣﻰ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ ﺑﻮده و ﺣﺘﻤﺎً درب آن ﺑﻪ ﺑﻴﺮون ﺑﺎز ﺷﻮد.
درجه دو
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮ از ١٠ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎﺷﺪ. (٢ واﺣﺪ ﻣﺮداﻧﻪ - ٢ واﺣﺪ زﻧﺎﻧﻪ)
درجه یک
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮ از ١٢ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎﺷﺪ. (٣ واﺣﺪ ﻣﺮداﻧﻪ - ٣ واﺣﺪ زﻧﺎﻧﻪ)

٢٠-٢- ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ

ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ زﻧﺎﻧﻪ و ﻣﺮداﻧﻪ ﻣﺠﺰاو در ﻣﺤﻠﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد.
ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ دارای ﭘﻨﺠﺮه ﺑﻪ ﻫﻮای آزاد ﻳﺎ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ وﻋﺎری از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮی ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع ودارای ﻧﻮر ﻛﺎﻓﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺟﻪ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ٦ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺳﻔﺮه ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻳﻴﻼﻗﻰ اﺣﺪاث ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﻤﺎز ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﻣﺘﺮاژ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﻟﺰاﻣﻰ اﺳﺖ.
درجه یک
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺟﻪ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ٨ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

٢١-٢- ﻻﻛﺮ

درجه دو و سه
ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ ﻓﻀﺎﺋﻰ ﺑﺮای رﺧﺘﻜﻦ ﭘﺮﺳﻨﻠﻰ (ﻻﻛﺮ)
ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ اﺗﺎق اﺳﺘﺮاﺣﺖ و ﻏﺬاﺧﻮری ﺑﺮای ﻛﺎرﻛﻨﺎن در ﻣﻜﺎﻧﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ و دور از دﺳﺘﺮس ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎن ﻧﺼﺐ ﻫﻮاﻛﺶ، ﺗﻮری ﻓﻠﺰی ﺑﺮای ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ وﻓﻼش ﺗﺎﻧﻚ، ﺳﻴﻔﻮن ، ﺷﻴﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺮای ﺳﺮوﻳسﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ اﻟﺰاﻣﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻠﻴﻪی ﻣﻮازﻳﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ در ﻻﻛﺮ ﻛﺎرﻛﻨﺎن (ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﺨﺼﻰ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻏﺬاﻳﻰ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ) اﻟﺰاﻣﻰ اﺳﺖ.
ﻧﺼﺐ آﻳﻨﻪ، ﻇﺮف ﺻﺎﺑﻮن ﻣﺎﻳﻊ، دﺳﺘﻤﺎل ﺗﻮاﻟﺖ، ﺳﻄﻞ زﺑﺎﻟﻪ درب دار ﻣﻮاد ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻰ ﻣﺠﺎز، ﻧﺼﺐ ﺑﻮﮔﻴﺮ و ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺳﺮوﻳﺲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ در ﻻﻛﺮ ﭘﺮﺳﻨﻞ اﻟﺰاﻣﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .
درجه یک
اﻳﺠﺎد ﺣﻤﺎم، ﺗﻮاﻟﺖ، دﺳﺘﺸﻮﻳﻰ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﻨﻞ اﻟﺰاﻣﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

٢٢-٢- ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ

درجه سه
ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ١٠ ﻧﻔﺮ دو ﺟﺎی ﭘﺎرك در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. (٢ ﺧﻮدرو)
در ﺳﻔﺮهﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮی اﺣﺪاث ﭘﺎرﻛﻴﻨﻚ اﺟﺒﺎری اﺳﺖ.
ﺳﻔﺮهﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻓﻀﺎی ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻮﻇ ﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻓﻀﺎی ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎن را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺑﻨﺪﻫﺎی ﻓﻮق در ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﻪ ﺳﻔﺮه ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺂﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺣﺪ اﻗﻞ ٤ واﺣﺪ در واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺒﺪﻳﻠﻰ ﻛﻪ در ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﻬﺮی واﻗﻊ اﺳﺖ و واﺣﺪﻫﺎی ﻣﻴﺮاﺛﻰ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن
اﻳﺠﺎد ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻰ ﺑﺮرﺳﻰ و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﻣﻰﮔﺮدد.
درجه دوم : ﺣﺪ اﻗﻞ ٦ واﺣﺪ درجه یک : ﺣﺪاﻗﻞ ٨ واﺣﺪ

٢٣-٢- ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ

اﺧﺘﺼﺎص ﻣﺤﻠﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ
ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﻣﻰﺑﺎﻳﺴﺖ دارای ﭘﻨﺠﺮه ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﺑﺎز، ﻫﻮاﻛﺶ ﻗﻮی در زﻳﺮ زﻣﻴﻦ ﻳﺎ ﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ دﻳﮕﺮ ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻠﻰ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ ﺷﻮد.
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻳﺮ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی روز ﺑﻼ ﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ. ﻣﺨﺰن ذﺧﻴﺮه در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺰاﻣﻰ اﺳﺖ.
اﻳﺠﺎد روﺷﻨﺎﻳﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﺤﻞ ﺳﻔﺮه ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺮق اﺿﻄﺮاری ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ

٢٤-٢- ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻰ ﮔﺎز ﺳﻔﺮه ﺧﺎﻧﻪ

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻰ ﮔﺎز ﺷﻬﺮی ﺑﺮای ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ و آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻰ ﮔﺎز ﺑﺮﺳﺪ.
در ﺻﻮرت ﻧﺒﻮد ﮔﺎز ﺷﻬﺮی، ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻰ از ﻣﺤﻞ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻛﭙﺴﻮلﻫﺎ و ﻣﻮاد ﺳﻮﺧﺘﻰ ﺑﻪ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺼﻮرت اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

٢٥-٢- ﺧﺮوج اﺿﻄﺮاری

اﻳﺠﺎد ﻓﻀﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺧﺮوج اﺿﻄﺮاری اﻟﺰاﻣﻰ اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﺗﺒﺪﻳﻠﻰ ﺗﺎﺋﻴﺪﻳﻪ آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻰ اﻟﺰاﻣﻰ اﺳﺖ.
ﻧﺼﺐ ﭼﺮاغ راﻫﻨﻤﺎ و ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺮای ﺧﺮوج اﺿﻄﺮاری در ﺳﻔﺮه ﺧﺎﻧﻪ اﻟﺰاﻣﻰ اﺳﺖ. ﻣﺴﻴﺮ ﺧﺮوج در ﻣﻮاﻗﻊ اﺿﻄﺮاری ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬاری ﺷﻮد.

٢٦-٢- ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ

در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﺣﺘﻰ اﻟﻤﻘﺪور ﮔﻞ ﻛﺎری و ﭼﻤﻦ ﻛﺎری ﺷﺪه و ﺷﺐ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎ ﭼﺮاغﻫﺎی اﻟﻮان ﺗﺰﻳﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

٣- ﺿﻮاﺑﻂ ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ، ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻰ و ﻧﻴﺮوى اﻧﺴﺎﻧﻰ

١-٣- ﺷﺒﻜﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ

در سفرخانه درجه یک اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳﻰ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﻜﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ اﻟﺰاﻣﻰ اﺳﺖ.

٢-٣- ﻣﻴﺰ، ﺻﻨﺪﻟﻰ و ﻧﻴﻤﻜﺖﻫﺎ

ﻣﻴﺰﻫﺎی ﭼﻮﺑﻰ ﺑﺎ روﻛﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺗﺰﻳﻴﻦ ﮔﺮدد.
ﻣﻴﺰﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺳﻔﺮه ﻳﺎ رو ﻣﻴﺰی، ﻟﭽﻜﻰ ﻫﺎی ﺗﺮﻣﻪ ای، دﺳﺘﻤﺎل ﺳﻔﺮه و ﺷﻤﺎره ﻣﻴﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﺮات ﻣﺮﺗﺐ ﺷﻮد.
ﺻﻨﺪﻟﻰﻫﺎ و ﺗﺨﺖ ﻳﺎ ﻧﻴﻤﻜﺖﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ راﺣﺖ، اﻳﻤﻦ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﻔﺮه ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺨﺖ ﻳﺎ ﻧﻴﻤﻜﺖﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻛﻔﭙﻮش ﻫﺎی ﺳﻨﺘﻰ و ﻣﺘﻜﺎﻫﺎی ﺳﻨﺘﻰ ﻣﻔﺮوش ﮔﺮدد.
در ﭼﻴﺪﻣﺎن ﻣﻴﺰﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ از ﻛﺎرد و ﭼﻨﮕﺎل، ﻟﻴﻮان ﺑﻠﻮری و ﻇﺮوف ﭼﻴﻨﻰ ﺑﺎ آرم و ﻧﺎم ﺳـﻔﺮه ﺧﺎﻧـﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. (ﻏﻴﺮ ﻇﺮوف ﻣﻼﻣﻴﻦ، ﻳﻜﺒﺎر ﻣﺼﺮف و اﺳﺘﻴﻞ) ﻇﺮوف اﺳـﺘﻴﻞ ﻓﻘـﻂ ﺑـﺮای ﻛـﺎرد و ﭼﻨﮕﺎل و ﻗﺎﺷﻖ ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﺷﻮد.

٣-٣- ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺳﺎﻟﻦ

ﺻﻨﺪﻟﻰ ﻫﺎی راﺣﺘﻰ و ﭘﺸﺘﻰ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﻴﺰ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ٤ ﻧﻔﺮه. ﻣﻴﺰ ﻛﺎر ﻛﻤﻜﻰ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ وﺳﺎﻳﻞ ﻻزم.
ﺷﻤﺎره ﻣﻴﺰ و ﺗﺎﺑﻠﻮی رزرو ﻣﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻻزم.
ﻧﻮع ﭘﺮدهﻫﺎ و ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﻋﻜﺲ از ﻫﻨﺮﻫﺎی دﺳﺘﻰ ﻓﺎﺧﺮ و ارزﺷﻤﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺒﻚ ﻗﻬﻮهﺧﺎﻧﻪﻫﺎی آﺋﻴﻨﻰ، ﺣﻤﺎﺳﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

٤-٣- ﻟﻴﺴﺖ ﻏﺬا و ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻰ

ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﻠﻰ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﺤﻠﻰ ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻏﺬاﻫﺎی اﻳﺮاﻧﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﻮاع ﭼﻠﻮﻫﺎ، ﭘﻠﻮﻫﺎ،
ﻛﺒﺎبﻫﺎ، ﺧﻮرﺷﺖﻫﺎ، ﭘﻴﺶ ﻏﺬاﻫﺎ، ﺗﺮﺷﻴﺠﺎت و ... اﻟﺰاﻣﻰ اﺳﺖ.
ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻨﻮی ﻏﺬای دو زﺑﺎﻧﻪ (ﻓﻬﺮﺳﺘﻰ از ﻟﻴﺴﺖ ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﻮاع ﭘﻴﺶ ﻏﺬا، ﻏﺬاﻫﺎی اﺻﻠﻰ اﻳﺮاﻧﻰ، دﺳﺮﻫﺎ و ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻰﻫﺎی ﮔﺮم و ﺳﺮد) ﺑﺎ ﻗﻴﺪ ﻧﺮخ ﺑﺼﻮرت ﺧﻄﺎﻃﻰ زﻳﺒﺎ در داﺧﻞ ﻓﻮﻟﺪرﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﺰﻫﺎ اﻟﺰاﻣﻰ اﺳﺖ.
اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻏﺬاﻫﺎی ﻓﺮﻧﮕﻰ، ﻓﺴﺖ ﻓﻮد، دﺳﺮﻫﺎی ﻓﺮﻧﮕﻰ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺎﻓﻰ ﺷﺎپ در ﺳﻔﺮه ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
شرایط درجه یک
ﺗﺴﺮﻳﻊ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻮﻓﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻰ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﺮﺳﻰ آﺳﺎن

٥-٣- ﻏﺬا و ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻰ

اﻧﻮاع ﻏﺬاﻫﺎ، ﭘﻴﺶ ﻏﺬاﻫﺎ، دﺳﺮﻫﺎ و ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻰ ﻫﺎی ﺳﺮد و ﮔﺮم (ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻏﺬا) ﺿﺮورﻳﺴﺖ
ﻟﻴﺴﺖ اﻧﻮاع ﻏﺬا و ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻴﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ دو زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻰ و اﻧﮕﻠﻴﺴﻰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺪ و ﺧﻄﺎﻃﻰ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻧﺎ و ﺑﺪون ﺧﻂ ﺧﻮردﮔﻰ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ درج ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎ اراﺋﻪ ﮔﺮدد.
در ﺳﻔﺮه ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻃﺒﺦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻨﺘﻰ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد و اﻣﻜﺎن ﻃﺒﺦ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳﻔﺮهﺧﺎﻧﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻟﻴﺴﺖ ﻏﺬاﻫﺎ ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﻳﺪ از ﻏﺬاﻫﺎی ﺳﻨﺘﻰ اﻳﺮاﻧﻰ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. وﺟﻮد ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﻧﻮع از ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﺤﻠﻰ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻟﻴﺴﺖ ﻏﺬای ﺳﻔﺮه ﺧﺎﻧﻪ ای ﻛﻪ در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺮار دارد اﻟﺰاﻣﻴﺴﺖ.
ﻏﺬای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺑﺎ رژﻳﻢ ﮔﻴﺎﻫﺨﻮاری در ﻟﻴﺴﺖ ﻏﺬاﺋﻰ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد.
ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻰﻫﺎی ﻣﺤﻠﻰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻛﻪ ﺳﻔﺮه ﺧﺎﻧﻪ در آن ﻗﺮار دارد ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻰـ ﮔﺮدد.
در ﺳﻔﺮهﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻴﺴﺖ اﻧﻮاع ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻰ ﻫﺎی ﮔﺮم ﺑﺎ درج ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻣﺬﻛﻮر اراﺋﻪ ﺷﻮد.

٦-٣- ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ

ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮداﻧﻪ وزﻧﺎﻧﻪ ﻣﺠﺰا ﺑﺎ ﭘﻴﺶ ورودی (ﻛﻔﺶ ﻛﻦ ) ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ (ﺳﺎﻛﺖ و آرام) درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ دارای ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ:
١- ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ و دور از ﺳﺮوﺻﺪا و رﻓﺖ و آﻣﺪ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﺷﻮد.
٢- ﭘﻴﺶ ورودی ﻳﺎ ﻛﻔﺶ ﻛﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮری درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎز ﻛﺮدن درآن، ﻓﻀﺎی داﺧﻞ ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ در ﻣﻌﺮض دﻳﺪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻗﺮار ﻧﮕﻴﺮد.
٣- ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ دارای ﻣﻜﺎﻧﻰ ﺟﻬﺖ وﺿﻮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﺎﻳﺪ در ﺧﺎرج از ﻓﻀﺎی ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ و درﻣﺠﺎورت آن ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﺷﺪه و دارای دﺳﺘﺸﻮﻳﻰ ﺑﺎ ﻛﻒ ﺷﻮی ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺎﺷﺪ. درﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﺳﺮوﻳﺲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ ﻣﺮداﻧﻪ و زﻧﺎﻧﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ در ﻓﺎﺻﻠﻪی ﻧﺰدﻳﻚ ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺑﺮای وﺿﻮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
٤- ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻮر، ﺗﻬﻮﻳﻪ و دﻣﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ٥- ﻛﻔﭙﻮش ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﻴﺰ و ﺑﺪون ﻟﻚ و ﭘﺎرﮔﻰ ﺑﺎﺷﺪ. ٦- ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻻزم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. از ﻗﺒﻴﻞ:

- ﻣﻬﺮ و ﺟﺎی ﻣﻬﺮ
- ﺳﺠﺎده و ﺗﺴﺒﻴﺢ
- ﭼﻨﺪ ﺟﻠﺪ ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ
- ﻛﺘﺐ ادﻋﻴﻪ
- ﭼﺎدر ﻧﻤﺎز ﺑﺮای ﻗﺴﻤﺖ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ
- ﻣﺤﺮاب و ﻳﺎ ﺗﺎﺑﻠﻮی ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺟﻬﺖ ﻗﺒﻠﻪ

٧-٣- ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ ، ﺳﺮﻣﺎﻳﺶ ، روﺷﻨﺎﻳﻰ و ﺗﻬﻮﻳﻪ

درجه سه
درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﺗﻬﻮﻳﻪی ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ درﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﺳﺎل ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
روﺷﻨﺎﻳﻰ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.
درجه دو و یک
ﻧﻮرﭘﺮدازی ﺧﻴﻠﻰ ﺧﻮب ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از وﺳﺎﻳﻞ روﺷﻨﺎﻳﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ و در ﺟﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻮای ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻄﺒﻮع و ﺑﺎ دﻣﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر اﻳﻦ درﺟﻪ از ﺳﻔﺮه ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ. ﻧﻮرﭘﺮدازی ﻣﻨﺎﺳﺐ درﺗﻤﺎم ﻣﺤﻮﻃﻪﻫﺎ

٨-٣- راﻫﺮوﻫﺎ و راه ﭘﻠﻪ ﻫﺎ

راﻫﺮوﻫﺎ و راه ﭘﻠﻪﻫﺎ ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﺎ ﻧﻮرﭘﺮدازی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺪون ﻣﺎﻧﻊ.
راﻫﺮو ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎرﻳﻚ ﺑﺎﺷﺪ، درﺟﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﺳﻄﺢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن دﺳﺘﮕﻴﺮهﻫﺎی در ﺷﻮد.
ﻋﻼﻣﺖﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ و ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی راﻫﻨﻤﺎ و ﺟﻬﺖ ﻳﺎﺑﻰ ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد. راﻫﺮوﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺰﻳﻴﻦ ﺧﻮﺑﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
راﻫﺮوﻫﺎ و راه ﭘﻠﻪﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ روﺷﻨﺎﻳﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ (درﺻﻮرت اﻣﻜﺎن در ﻃﻮل روز ﻧﻮر ﻃﺒﻴﻌﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ) راﻫﺮوﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻋﺮﻳﺾ وﻓﻀﺎدار و ﺗﺎﺣﺪی ﺗﺰﻳﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.

٩-٣- ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ

در ﻫﻤﻪ ﺳﻄﻮح ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺳﺮوﻳﺲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ و آﻗﺎﻳﺎن ﻣﺠﻬﺰ ﺑـﻪ ﻫـﻮاﻛﺶ، آب ﮔﺮم و ﺳﺮد، ﻓﻼش ﺗﺎﻧﻚ، روﺷﻨﺎﻳﻰ ﻛﺎﻓﻰ و ﺳﻄﻞ آﺷﻐﺎل در دار ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. ﭘﻮﺷﺶ دﻳﻮار ﻛﻠﻴﻪ ﺳـﺮوﻳﺲـ ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ ﺗﺎ زﻳﺮ ﺳﻘﻒ ﺑﺎﻳﺪ از ﻛﺎﺷﻰ ﺑﺎﺷﺪ. و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺮدد ﻣﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻈﺎﻓﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
درجه سه
ﻓﻀﺎی ﺳﺮوﻳﺲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ ﺷﻮد ﻛﻪ دارای دو ﻓﻀﺎ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻓﻀﺎی اول ﺑﺮای ﻧﺼﺐ دﺳﺘﺸﻮﺋﻰ و ﻓﻀﺎی دوم ﺑﺮای ﺗﻮاﻟﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
ﻫﻤﻪی ﺗﻮاﻟﺖﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮﺗﺒﺎً ﺗﻤﻴﺰ، ﺷﺴﺘﻪ و ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺠﺎز ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻰ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺷﺴﺘﻦ و ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن دﺳﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
درجه دو
ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﺰﻳﻴﻨﺎت ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ و آﻳﻨﻪﻫﺎی ﺑﺰرگ.
ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺮدد ﻣﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻈﺎﻓﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
درجه یک
ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺎ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻳﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺒﻴﻪ دﺳﺘﮕﺎه دﺳﺖ ﺧﺸﻚ ﻛﻦ.
ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻻزم ﺑﺮای آوﻳﺰان ﻛﺮدن ﭘﺎﻟﺘﻮ و ﻟﺒﺎس و ﻗﺮار دادن وﺳﺎﻳﻞ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﺗﻮاﻟﺖ ﻓﺮﻧﮕﻰ ﺑﺎﻳﺪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮداﻧﻪ و زﻧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

١٠-٣- رﺳﺘﻮران

ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺳﺘﻮران ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻀـﺎﻫﺎ ، ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت، اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻻزم از ﻗﺒﻴﻞ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ، ﺳﺎﻟﻦ رﺳﺘﻮران، اﻧﺒﺎر ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻰ، ﺷﺮﺑﺘﺨﺎﻧﻪ، ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی زﻳﺮ ﺻﻔﺮ و ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺮ، ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻓﻊ ﻓﺎﺿﻼب، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ، ﺳﺮﻣﺎﻳﺶ و ﺗﻬﻮﻳﻪ، وﺳﺎﻳﻞ، ﻇﺮوف و ﻣﻴﺰ و ﺻـﻨﺪﻟﻰ و ... ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز واﺣﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

درجه سه
ﺗﻌﺪاد ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ و از اﻳﻦ ﻟﺤﺎظ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻛﻤﺒﻮدی اﺣﺴﺎس ﺷﻮد.
ﻓﻀﺎی رﺳﺘﻮران ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎن و ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ ﺷﻮد.
ﻓﻀﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻛﺎﻓﻰ ﺑﺮای آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ رﺳﺘﻮران و ﻗﺴﻤﺖ آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.
ﺗﻼش ﻣﻰﺷﻮد ﺗﺎ ﻓﻀﺎی ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪی ﺑﺮای ﻣﻴﻬﻤﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد و ﺗﺰﻳﻴﻨﺎت ﺧﻮﺑﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﻰ ﺑﻪ راﺣﺘﻰ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻰﺷﻮد.
ﭼﻴﺪﻣﺎن وﺳﺎﻳﻞ ﺑﺎ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد و ﺗﺰﻳﻴﻨﺎت ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮﺑﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻏﻴﺮ از ﻗﺎﺷﻖ، ﭼﻨﮕﺎل و ﻛﺎرد ﻏﺬاﺧﻮری ﺳﺎﻳﺮ ﻇﺮوف ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در رﺳﺘﻮران ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﺟﻨﺲ اﺳﺘﻴﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻇﺮوف ﻳﻚ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف و ﻣﻼﻣﻴﻦ ﻧﺒﺎﻳﺪ در رﺳﺘﻮران ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺨﺖ ﺑﺮای ﭘﺬﻳﺮاﻳﻰ در ﻓﻀﺎی ﺑﺎز در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ آﺳﺎﻳﺶ ﻣﻴﻬﻤﺎن ﻟﻄﻤﻪ ﻧﺰﻧﺪ ﺑﻼ ﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺗﺨﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻛﻒ ﭘﻮش ﺳﺎﻟﻢ و ﺗﻤﻴﺰ ﻣﻔﺮوش ﺷﺪه و ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﭘﺸﺘﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﮔﻠﺪان، ﻓﻠﻔﻞدان، ﻇﺮوف ﺳﺲ ﺧﻮری، اﺳﺘﻜﺎن ﻛﻤﺮ ﺑﺎرﻳﻚ ﺑﺎ ﺳﻴﻨﻰ ﻓﻠﺰی ﺑﺮﻧﺰی، ﻓﻨﺠﺎن، ﻧﻌﻠﺒﻜﻰ، ﻗﻮری ﭼﻴﻨﻰ ﻳﺎ ﺑﻠﻮری در اﻧﺪازهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ.
اﻧﻮاع ﻟﻴﻮان در اﻧﺪازه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﭘﺎرچ ﺑﻠﻮری ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻻزم. ﺻﻨﺪﻟﻰ ﻛﻮدك ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻻزم.
درجه دو
ﺧﺪﻣﺎت و ﺳﺮوﻳﺲ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺟﺰﺋﻴﺎت اراﺋﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد.
ﻛﺎرﻛﻨﺎن رﺳﺘﻮران اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ در ﺑﺎرهی ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد دارﻧﺪ و ﺑﺎﺷﻴﻮهﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﭘﺬﻳﺮاﻳﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.

وﻗﺘﻰ ﻫﺰﻳﻨﻪی اﺿﺎﻓﻰ از ﻣﺸﺘﺮی درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻰﺷﻮد ، ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ دﻗﻴﻘﺎً ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﻮﻧﺪ. ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻏﺬاﻫﺎ و ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻰ ﻫﺎ ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻮع ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺎﻟﻰ ﺑﺎﺷﺪ. ﺻﻨﺪﻟﻰ وﻳﮋه ﻛﻮدﻛﺎن ﺟﻬﺖ راﺣﺘﻰ در ﻏﺬا ﺧﻮردن ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻴﺰﻫﺎ ﭼﻴﺪﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ دارﻧﺪ وروی آﻧﻬﺎ ﺗﺰﻳﻴﻦ ﻛﺎﻣﻠﻰ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون ﻧﻴﺎز ﺑﻪ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﻴﺸﺨﻮان رﺳﺘﻮران ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻰ ﻫﺎ، ﻏﺬا و ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻰ ﺳﻔﺎرش دﻫﻨﺪ.
درﺟﻪ یک
در رﺳﺘﻮران ﺳﻔﺮه ﺧﺎﻧﻪ درﺟﻪ ١ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت رﺳﻤﻰ اﺳﺖ. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﻣﺘﻨﻮﻋﻰ از ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻰ ﻫﺎ در ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ.
ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع در رﺳﺘﻮران اراﺋﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد. ﻣﻴﻬﻤﺎن ﻓﻀﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﻋﺎﻟﻰ و ﻟﻮﻛﺲ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺣﻀﻮر ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺣﺮﻓﻪای اﺣﺴﺎس ﻣﻰ ﻛﻨﺪ.
ﻧﺤﻮه اراﺋﻪ ﺳﺮوﻳﺲ و ﺳﻄﺢ ﺗﺴﻠﻂ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻪ وﻇﺎﻳﻒ ﺧﻮد، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻛﻴﻔﻴﺖ در ﺳﻔﺮه ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی درﺟﻪ ١ اﺳﺖ. ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ از آﻣﻮزش را ﻃﻰ ﻛﺮده اﻧﺪ.
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ، ﺳﺒﻚ و ﻧﻮع وﺳﺎﻳﻞ و ﺗﺴﻬﻴﻼت اﺿﺎﻓﻰ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ. ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻏﺬا ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ دو زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻰ و اﻧﮕﻠﻴﺴﻰ ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی ﺿﺨﻴﻢ ﻣﺎﻫﻮﺗﻰ ﺑﺮای زﻳﺮ رو ﻣﻴﺰیﻫﺎ، ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی ﭘﻠﻴﺴﻪ ﺑﺮای ﻣﻴﺰﻫﺎی ﺑﻮﻓﻪ، روﻣﻴﺰی، ﻟﭽﻜﻰﻫﺎی ﺗﺮﻣﻪای ودﺳﺘﻤﺎل ﺳﻔﺮه ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز.

در ﭼﻴﺪﻣﺎن ﻣﻴﺰﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ از ﻛﺎرد و ﭼﻨﮕﺎل، ﻟﻴﻮان ﺑﻠﻮری و ﻇﺮوف ﭼﻴﻨﻰ ﺑﺎ آرم و ﻧﺎم ﺳﻔﺮه ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. (ﻏﻴﺮ ﻇﺮوف ﻣﻼﻣﻴﻦ، ﻳﻜﺒﺎر ﻣﺼﺮف و اﺳﺘﻴﻞ) ﻇﺮوف اﺳﺘﻴﻞ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻛﺎرد و ﭼﻨﮕﺎل و ﻗﺎﺷﻖ ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﺷﻮد.

ﻣﻴﺰ ﭼﺮﺧﺪار (ﺗﺮول) ﺑﺮای ﺣﻤﻞ ﻏﺬا و ﻇﺮوف.

ﺑﺮای ﮔﺮم ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﻏﺬا ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻰ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻒ اﻧﺪ دﻳﺶ (ﮔﺮﻣﻜﻦ ﻏﺬا) در ﻣﻴﺰ ﺑﻮﻓﻪ اﻟﺰاﻣﻰ اﺳﺖ.

١١-٣- ﻣﺤﻞ ﭘﺎرك اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ (ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ)

درجه سه
ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳﻔﺮه ﺧﺎﻧﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺤﻞ ﭘﺎرك اﺗﻮﻣﺒﻴﻞﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ دﻗﻴﻖ ﻣﺸﺨ ﺺ ﺷﻮد و روﺷﻨﺎﻳﻰ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎﻳﺪ درﺳﺖ ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﻮد و ﻣﺮﺗﺐ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﻔﺮه ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎن ﺧﻮد ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ ﻛﻨﺪ.
درجه دوم
ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﻰ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪی اﻳﻤﻨﻰ و اﻣﻨﻴﺖ ﻣﺤﻞ ﭘﺎرك اﺗﻮﻣﺒﻴﻞﻫﺎ ﺷﻮد. ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ ﺑﺎﻳﺪ دارای ﻧﻮر ﻛﺎﻓﻰ در ﺷﺐ ﺑﺎﺷﺪ.
درجه یک
اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻼﺋﻢ راﻫﻨﻤﺎﻳﻰ و راﻧﻨﺪﮔﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ اﻟﺰاﻣﻰ اﺳﺖ.
ﺧﺪﻣﺎت وﻳﮋه ﻣﺜﻞ ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ داری ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻮد. در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻴﻬﻤﺎن ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ از ﻗﺒﻴﻞ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺧﻮدرو را ﻣﻰﺗﻮان اراﺋﻪ داد. در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻫﺰﻳﻨﻪای در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻗﺒﻼً ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﻬﻤﺎن اﻃﻼع داد.

١٢-٣- ﻣﺤﻮﻃﻪﻫﺎ و ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ

درجه سه
در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻣﺤﻮﻃﻪ و ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﺑﺎﻳﺪ درﺳﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺷﻮﻧﺪ و آراﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺤﻮﻃﻪ و ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﺳﻔﺮه ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻈﺎﻓﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺳﻄﻞ زﺑﺎﻟﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻳﺪ در ﻛﻠﻴﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﺤﻮﻃﻪ و ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﺳﻔﺮه ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﻮد.
درجه دو
درﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻏﭽﻪ و ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ وﺟﻮد دارد ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﺑﻪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز و ﻣﺤﻞ ﻋﺒﻮر اﻓﺮاد در ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻏﭽﻪﻫﺎ ﺑﺸﻮد وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ از ﻗﺒﻴﻞ ﻧﻴﻤﻜﺖ ﺑﺮای ﻧﺸﺴﺘﻦ و اﺷﻴﺎء ﺗﺰﺋﻴﻨﻰ در ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺧﺎﺻﻰ از ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﺑﺸﻮد.
درجه یک
ﻣﺤﻮﻃﻪ و ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻧﻮرﭘﺮدازی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻳﺠﺎد ﻣﺤﻞ ﺑﺎزی ﻛﻮدﻛﺎن در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳﻔﺮه ﺧﺎﻧﻪ ﺳﻨﺘﻰ درﺟﻪ ١ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد.

١٣-٣- ﻇﺮوف

ﻇﺮوف ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﻔﺮه ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻧﻮع ﻏﺬاﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮوف ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﻰ ﺳﻨﺘﻰ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻰ ﮔﺮدد.
ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮوف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻰ، ﻣﻼﻣﻴﻦ و ﻳﺎ ﻳﻜﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ ﻏﺬا.
ﺗﺮﺟﻴﺤﺎً از ﻇﺮوف ﭼﻴﻨﻰ، ﻛﺮﻳﺴﺘﺎل، ﺑﻠﻮر و ﻏﻴﺮه ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ وﻳﮋﮔﻰ ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮای اراﺋﻪ ﭼﺎی اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﻜﺎن ﻫﺎی ﻛﻤﺮ ﺑﺎرﻳﻚ ﺑﺎ ﻧﻌﻠﺒﻜﻰ ﭼﻴﻨﻰ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻰ ﮔﺮدد.

١٤-٣- آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ

رﻋﺎﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﺨﺼﻰ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻰ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ﺑﺮای ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻛﻠﻴﻪی ﻗﺴﻤﺖﻫﺎ و اﺧﺬ ﻛﺎرت ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﻟﺰاﻣﻰ اﺳﺖ.
ﺗﺎﺋﻴﺪﻳﻪ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺮای ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن اﻟﺰاﻣﻰ اﺳﺖ.

١٥-٣- ﺳﺮد ﺧﺎﻧﻪ در ﻓﻀﺎی اﻧﺒﺎر

اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻳﻤﻨﻰ در ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و رﻋﺎﻳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻧﻈﺎﻓﺖ و ﭘﺎﻛﻴﺰﮔﻰ ﺑﺮای
اﻓﺮادی ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﺗﺮدد دارﻧﺪ.اﺳﺘﻔﺎده از دﻣﭙﺎﻳﻰ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮای اﻓﺮادی ﻛﻪ وارد ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ اﻟﺰاﻣﻰ اﺳﺖ. (ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ)

١٦-٣- ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺑﺮق

ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﻠﻰ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ ﻛﻨﺘﻮر ﺑﺮق و ﺗﺎﺑﻠﻮی اﺻﻠﻰ ﺑﺮق ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺤﻠﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ درب اﻳﻤﻨﻰ دور از دﺳﺘﺮس ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
ﻣﺤﻠﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻧﺼﺐ ﺑﺮق اﺿﻄﺮاری در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. ﺑﻄﻮری ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﺮ و ﺻﺪا ﺑﻮده و ﺑﺎﻳﺪ دارای ﻗﺪرﺗﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻮر ﻻﻣﭗﻫﺎی اﺿـﻄﺮاری ﻓﻀـﺎﻫﺎی ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز و راه اﻧـﺪازی آﺳﺎﻧﺴﻮر را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

١٧-٣- ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻓﻊ ﻓﺎﺿﻼب و زﺑﺎﻟﻪ

در ﺳﻔﺮه ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻓﻊ ﻓﺎﺿﻼب و ﺟﻤﻊ آوری زﺑﺎﻟﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻓﻊ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﻳﺎ اداره ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ رﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

١٨-٣- ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻋﻼم و اﻃﻔﺎء ﺣﺮﻳﻖ

ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻋﻼم و اﻃﻔﺎء ﺣﺮﻳﻖ و ﻧﺼﺐ ﻛﭙﺴﻮلﻫﺎی آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻰ و ﺷﻴﻠﻨﮓ آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻰ (ﺟﻌﺒﻪ F) در ﺳﻔﺮه ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ ﺳﺎزﻣﺎن آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻰ اﻟﺰاﻣﻰ اﺳﺖ.

١٩-٣- ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻰ

ﻣﺪﻳﺮ ﺳﻔﺮه ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ درﺟﻪ ﺳﻔﺮه ﺧﺎﻧﻪ دورهﻫﺎی آﻣﻮزش ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﻃﻰ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺳﻔﺮه ﺧﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎن ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارﻧﺪ ﻣﻰﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﻮدﺑﺎﻧﻪ و ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺳﻔﺮه ﺧﺎﻧﻪ ﺳﻨﺘﻰ ﺑﺎﻳﺪ دارای ﻣﺠﻮز ﻻزم از اداره اﻣﺎﻛﻦ ﻧﻴﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺳﻔﺮه ﺧﺎﻧﻪ ﺳﻨﺘﻰ ﺑﺎﻳﺪ دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻰ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﻐﻞ ﺧﻮد را ﻃﻰ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺳﻔﺮه ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﺘﻰ ﺑﺎﻳﺪ دارای ﻇﺎﻫﺮ آراﺳﺘﻪ و ﻣﺮﺗﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﺑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﺨﺼﻰ ﻛﺎرﻛﻨﺎن، ﺑﻪ وﻳﮋه ﻇﺎﻫﺮ ﺗﻤﻴﺰ اﻟﺰاﻣﻰ اﺳﺖ.
اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﺒﺎس ﻓﺮم ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮای ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻔﺮه ﺧﺎﻧﻪ ﺳﻨﺘﻰ درﺟﻪ ١ اﻟﺰاﻣﻰ اﺳﺖ ﺳﻔﺮه ﺧﺎﻧﻪ ﺳﻨﺘﻰ ﺑﺎﻳﺪ دارای ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﺑﺮای اﺳﺘﺮاﺣﺖ و ﻏﺬاﺧﻮری ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺤﻞ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺎﻳﺪ دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ از ﻓﻀﺎﻫﺎی اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﺮوﻳﺲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ و ﺣﻤﺎم ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺰا از ﺳﺮوﻳﺲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. ﻏﺬا ﺧﻮری ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﻣﺤﻞ رﺳﺘﻮران ﭘﺬﻳﺮاﻳﻰ از ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

٤- اﻳﻤﻨﻰ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ

١-٤- ﭘﺎﻛﻴﺰﮔﻰ

رﻋﺎﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﭘﺎﻛﻴﺰﮔﻰ در ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻄﻮح از درﺟﻪ اﻟﺰاﻣﻰ اﺳﺖ.

ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﭘﺎﻛﻴﺰﮔﻰ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﺳﻄﻮح درﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎﻻﻳﻰ از ﭘﺎﻛﻴﺰﮔﻰ ﺑﺎﻳﺪ درﺗﻤﺎم ﺳﻔﺮه ﺧﺎﻧﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﭘﺎﻛﻴﺰﮔﻰ ﺳﻔﺮهﺧﺎﻧﻪ، ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ درﺟﻪ ﺳﻔﺮهﺧﺎﻧﻪ، اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدی ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه دارد ، اﻟﺒﺘﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎﻻی ﭘﺎﻛﻴﺰﮔﻰ ﺑﺮای ﻫﻤﻪی ﺳﻄﻮح درﺟﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﻧﺒﺎﻳﺪ از درﺟﻪ ﺳﻪ ﺑﻪ درﺟﻪ ﻳﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﺪ.

ﻫﺮ ﭼﻪ درﺟﻪ ﺳﻔﺮهﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎت در ﭘﺎﻛﻴﺰﮔﻰ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻟﺤﺎظ ﻣﻰﮔﺮدد.

ﭘﺎﻛﻴﺰﮔﻰ ﺳﻄﻮح دور از دﻳﺪ ﻣﻴﻬﻤﺎن ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻻی درﺑﻬﺎ و ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ ، ﻛﻮﺷﻪ ﻫﺎ و ﻛﻨﺞ ﻫﺎ و ...
ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدد.

رﻋﺎﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ در ﻓﻀﺎﻫﺎﺋﻰ از ﻗﺒﻴﻞ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ، رﺳﺘﻮران ، اﻧﺒﺎر ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻰ و ﻣﺼﺮﻓﻰ، ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻰ ، ﺳﺮوﻳﺴﻬﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ و ﻏﻴﺮه ﻣﻄﺎﺑﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ اﻳﻦ اﻣﺎﻛﻦ، اﻟﺰاﻣﻰ اﺳﺖ.

ﺟﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻴﻬﻤﺎن در اﻣﺮ ﭘﺎﻛﻴﺰﮔﻰ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮری رﻓﺘﺎر ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﻬﻤﺎن از رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮازﻳﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ در ﺳﻔﺮه ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮد و ﻧﻴﺰ از اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎری ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد ﺷﻚ و ﺗﺮدﻳﺪ در ذﻫﻦ ﻣﻴﻬﻤﺎن ﺑﺸﻮد ، ﺧﻮدداری ﮔﺮدد.

٢-٤- ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﻣﺼﺮﻓﻰ

ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﺳﻔﺮه ﺧﺎﻧﻪ از ﺳﻴﺴﺘﻢ آب ﺷﻬﺮی اﻟﺰاﻣﻰ اﺳﺖ.
در ﺻﻮرت ﻧﺒﻮد آب ﺷﻬﺮی، ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﻣﺼﺮﻓﻰ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻓﺸﺎر اﺳﺘﺎﻧﺪارد از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺨﺰن ذﺧﻴﺮه آب ﺑﺮای ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ، آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ و ﺷﺮﺑﺘﺨﺎﻧﻪ اﻟﺰاﻣﻰ اﺳﺖ.

در ﻣﻨﺎﻃﻘﻰ ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ آب ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪه ﺷﻬﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻌﺒﻴﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺼﻔﻴﻪ آب و ﺳﺨﺘﻰ ﮔﻴﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ذﻳﺮﺑﻂ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.

در ﺻﻮرت ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺮب ﺑﻮدن آب ﻣﺼﺮﻓﻰ ﺑﺎﻳﺴﺘﻰ ﻋﻼﺋﻢ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه ﻧﺼﺐ ﮔﺮدد.

٣-٤- ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﻣﺼﺮﻓﻰ

ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﺳﻔﺮه ﺧﺎﻧﻪ از ﺳﻴﺴﺘﻢ آب ﺷﻬﺮی اﻟﺰاﻣﻰ اﺳﺖ.

در ﺻﻮرت ﻧﺒﻮد آب ﺷﻬﺮی، ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﻣﺼﺮﻓﻰ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻓﺸﺎر اﺳﺘﺎﻧﺪارد از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺨﺰن ذﺧﻴﺮه آب ﺑﺮای ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ، آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ و ﺷﺮﺑﺘﺨﺎﻧﻪ اﻟﺰاﻣﻰ اﺳﺖ.

در ﻣﻨﺎﻃﻘﻰ ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ آب ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪه ﺷﻬﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻌﺒﻴﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺼﻔﻴﻪ آب و ﺳﺨﺘﻰ ﮔﻴﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ذﻳﺮﺑﻂ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.

در ﺻﻮرت ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺮب ﺑﻮدن آب ﻣﺼﺮﻓﻰ ﺑﺎﻳﺴﺘﻰ ﻋﻼﺋﻢ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه ﻧﺼﺐ ﮔﺮدد.

٤-٤- ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ

درجه سه
اﻳﺠﺎد ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ زﻧﺎﻧﻪ و ﻣﺮداﻧﻪ ﻣﺠﺰا اﻟﺰاﻣﻰ اﺳﺖ.
ﺗﻌﺪاد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ زﻧﺎﻧﻪ و ﻣﺮداﻧﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳﺎﻟﻦ و ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ٣٠ ﻧﻔﺮ ٢ ﺳﺮوﻳﺲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ زﻧﺎﻧﻪ و ﻣﺮداﻧﻪ - ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻔﺮ ﺻﻨﺪﻟﻰ ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮری ﻃﺮاﺣﻰ ﺷﻮد ﻛﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻮاﻟﺖ و دﺳﺘﺸﻮﻳﻰ از ﻫﻢ ﻣﺠﺰا ودر ﺻﻮرت ﺑﺎز ﻛﺮدن درب ورودی آﻧﻬﺎ داﺧﻞ دﺳﺘﺸﻮﻳﻰﻫﺎ دﻳﺪه ﻧﺸﻮد.
ﻧﺼﺐ آﺋﻴﻨﻪ، ﻇﺮف ﺻﺎﺑﻮن ﻣﺎﻳﻊ، رﺧﺖ آوﻳﺰ، دﺳﺘﻤﺎل ﺗﻮاﻟﺖ، ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺧﺸﻚ ﻛﻦ و ﺳﻄﻞ زﺑﺎﻟﻪ درب دار اﻟﺰاﻣﻰ اﺳﺖ.
ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻰ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺠﺎز و ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻧﺼﺐ ﺑﻮﮔﻴﺮ اﻟﺰاﻣﻰ اﺳﺖ.
ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺪاد ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺟﻪ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ٣ ﭼﺸﻤﻪ
درجه دو
ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺪاد ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺟﻪ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ٤ ﭼﺸﻤﻪ
درجه یک
ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺪاد ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺟﻪ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ٦ ﭼﺸﻤﻪ

٥- ﻣﻘﺮرات اﻟﺰاﻣﻰ ﺳﻔﺮهﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﻨﺘﻰ

دارا ﺑﻮدن ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ، ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻰ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی دارا ﺑﻮدن ﻣﺠﻮز از اداره اﻣﺎﻛﻦ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻧﻴﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﻰ
دارا ﺑﻮدن ﻣﺠﻮز ادارهی ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺮای ﻛﺎرﻛﻨﺎن آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ و ﻛﺎرﻛﻨﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎن ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارﻧﺪ. دارا ﺑﻮدن ﻣﺠﻮز اﻳﻤﻨﻰ و اﻃﻔﺎی ﺣﺮﻳﻖ دارا ﺑﻮدن ﻣﺠﻮز از وزارت راه و ﺗﺮاﺑﺮی در ﺧﺼﻮص رﻣﭗ ورودی و ﺧﺮوﺟﻰ ﺑﻪ ﺟﺎده

دارا ﺑﻮدن ﻣﺠﻮز از ﭘﻠﻴﺲ راه در ﺧﺼﻮص رﻣﭗ ورودی و ﺧﺮوﺟﻰ ﺑﻪ ﺟﺎده و ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ دارا ﺑﻮدن ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺠﻮزﻫﺎ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و وزارت ﻧﻴﺮو (ﺗﺎﻣﻴﻦ آب، ﮔﺎز، ﺑﺮق و ﻓﺎﺿﻼب) ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﺗﺸﻜﻞ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ

دامنه:

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري و کلیه سفره خانه هاي سنتی سطح کشور

منابع و مأخذ:

آئین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آنها – مصوب 1368 هیأت وزیران
شیوه نامه درجه بندی تاسیسات گردشگری
مباحث فنی استعلام از مهندسین مشاور فنی ساختمان و تاسیسات و کارشناسان فنی طرح استانداردسازی تاسیسات گردشگری
بخش خدمات، تجهیزات، نیروي انسانی و آموزش از افراد خبره و صاحب نظر
جمع بندی نهائی توسط اداره کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگریتحریریه معماری آرل
 

تعداد بازدید : ۴۳۴۱
ارسال نظرات

نظر شما :

مهندسین مشاور معماری
کاردستی با وسایل دور ریختنی
طراحی دفتر کار اداری

عضویت در گروه معماران آرل

بعد از ثبت ایمیل ، حتما از طریق لینک فعال سازی ، عضویت خود را فعال کنید.


معماری و طراحی هتل
طراحی و اجرا ساختمان اداری
طراحی داخلی و معماری داروخانه
تماس با گروه معماران آرل
: تهران ، نیاوران، سه راه یاسر،ساختمان آوا 2،
پلاک 250، طبقه 3، واحد 34
تلفن  :  ۶-۲۲۹۰۱۹۰۵-۰۲۱ 
فکس :    ۲۲۹۰۱۹۰۷-۰۲۱
ایمیل: info@arel.ir