۰۲۱-۲۲۹۰۱۹۰۵-۶

معماری آرل


گرچه پيتر آيزنمن قطعا، در معماری امروزه نامي شناخته شده و معتبر مي باشد اما تا چندي پيشتر از اين، شروع به ساختن ساختمان هاي مهم و بزرگ نكرده و در مرحله اول،  با نوشته ها، تئوري ها و معدودي خانه هاي مسكوني اش به شهرت رسيده است. يكي از اولين كارهاي بزرگ وي، مركز هنري وكسنر در كلمبوس در سال 1989 بوده است كه توجه بسياري از مطبوعات را به خود جلب نموده و به عنوان نمونه اي ممتاز از معماری ديكانستراكشن معرفي گشته است.شايد به دليل تمركز مردم و مطبوعات بر روي مركز هنري وكسنر بوده است كه كلمبوس، به شهري مورد علاقه ي معماران بدل شده و چندي بعد، آيزنمن طراحي و ساخت مجموعه ي مركز گردهمايي كلمبوس را در فاصله چند مايلي از مركز وكسنر، تقبل نموده و به پايان رسانيد.با نزديك شدن به مركز گردهمايي كلمبوس و راه رفتن در كنار پياده روهاي اصلي و طولاني آن، شايد نتوان به راستي اين مركز گردهمايي را شناخت اما مي توان از اين تجربه استفاده نمود و مقايسه هايي با كارهاي پيشين آيزنمن ( مركز هنري وكسنر در كلمبوس و مركز هنري آرونُف در سينسيناتي ) انجام داد.

با آرل در ادامه همراه باشید...پارک ربستاک پیتر آیزنمن

طرح پارك ربستاك پیتر آیزنمن كه یك طرح مسكن شهری در فرانكفورت نمونه ای از شواهدی بر معماری فولدینگ می باشد  كه یك طرح مسكن شهری در فرانكفورت است.در طراحی فولدینگ،سطح ساختمان خود را برای انواع جدیدی از بیان آزاد می نماید ولی بدون پیچیدگی كه مقیاس انسانی را از دست داده و نتیجه آن شبیه به مونومان های مدرنیسم می شود.


برج ،برج سیزر ، شیکاگو ، گرگ لین ، معماری فولدینگ

یکی دیگر از بنا هاي معماری جالب توجه در این سبک ،سرنگون ساختن برج سیزر (Sears Tower) در شهر شیکاگو توسط گرگ لین است .برج سیزر ، به ارتفاع 110 طبقه ،مرتفع ترین ساختمان ساخته شده به سبک مدرن است .این ساختمان 1970 ساخته شد.مهندس معمار آن بروس گراهام و مهندس - بین سال هاي 74 s.o.m. توسط شرکت معتبر سازه آن فضلور خان –پاکستانی تبار-بود. 

معماری فولدینگ ، سبک از معماری است که قوانین را نایده می گیرد که در ادامه دو فیلم برای نشان دادن سبک معماری فولدینگ قرار داده شده است.
فیلمی از اجرای معماری فولدینگ
معماری فولدینگ ، نمونه فولدینگ ، فولدینگ ،folding

فولدینگ یك روند شكلی است كه برای ربط عناصر ناهمخوان و مختلف در یك ناحیه یا ساختمان در یك تركیب چند لایه ای و پیوسته صورت می گیرد.
این شیوه یك طرح نظری نیست.در سطح عملی ،فولدینگ میتواند در مورد مسائل گوناگون طراحی به كار رود.از جمله مواردی كه در آن عناصر مختلف برای متصل شدن به هم به روشی نیازمند هستند كه در آن درز یا شكاف وجود نداشته باشد.فولدینگ به دو دلیل عمده می تواند سبك قابل قبول باشد:
نخست آنكه مبتنی بر علم گرافیك جدید است و زیبا شناسی دكانستراكتیویست نتایج شكلی جدیدی به دست می دهد و همچنین عملیات گرافیكی را با هم تركیب كرده و به صورت تركیب های غیر قائم در می آورد.

فولدینگ به عنوان یك چهار چوب فلسفی ماهیت معماری را روشن و آشكار می كند.این نه به عنوان پدیدهای كاملا تصمیم گرفته شده و اتفاقی،بلكه خود امری بدیهی است همانگونه كه امور بی نظم و بی هدف با پدیدهای اتفاقی تفاوت دارد. معماری فولدینگ با شكلهای كاملا اتفاقی متفاوت است.

برای دیدن نمونه کارهای فولدینگ با گروه معماران آرل باشید.

معماری فولدینگ ، فضای فولدینگ ، ساختار دیاگرام فولدینگ

دوستان و معماران عزیز کتاب Folding Architecture که به بررسی مفاهیم سبک فولدینگ ، فضا، ساختار و دیاگرام سازمانی پرداخته است. اکثرا برای ارائه مطالب از عکس و تصاویر استفاده کرده و کاملا گویا به بیان معماری فولدینگ پرداخته است. گروه معماران آرل شما همراهان را به دانلود این کتاب دعوت می کند.

با آرل در ادامه همراه باشید...

معماری فولدینگ

در بررسی آثار معماری در ادوار مختلف تاریخ میتوان به رابطهي مستقیم و عمیق بین نحوهي نگرش و ایدئولوژي بشر نسبت به هستی و اعتقادات او و به طور کلی آن چه را فرهنگ مینامیم و آنچه که به عنوان اثر معماري عرضه مینماید پی برد.به این معنی که نحوه ي تفکر و تفسیرانسان از هستی در شکلگیري معماری او به شدت تأثیرگذار بوده است. به عبارت دیگر آن چه به عنوان کالبد معماري شکل میگیرد، متأثر از کیفیات روحی است، که خالق آن اثر مدنظر داشته است درست به مثابهي نقاشی کودکی که از روي آن میتوان به نحوه تفکر و حالات روانی کودك در هنگام خلق نقاشیاش پی برد.
 
با آرل در ادامه همراه باشید...

عضویت در گروه معماران آرل

بعد از ثبت ایمیل ، حتما از طریق لینک فعال سازی ، عضویت خود را فعال کنید.