معماری آرل

طراحی لوگو

تصویر در زمانی یک نماد است که متضمن چیزی در ماوراء معنای آشکار و مستقیم خود باشد.نماد دارای جنبه ای وسیع تر و (ناخودآگاه) است که هرگز نمی توان به طور دقیق آن را تعریف و یا به طور کامل آن را توصیف نمود... ما نیز امیدوار نیستیم که بتوان آن را دقیقا تعریف یا توصیف کرد.
معراج
آریا
Bioxiness
دلتوس
ایران آذر
کسری
KBM
kazar
سپهر
Taradis
ونوس

با آرل همراه باشید

Web Statistics