دانلود پلان فاز 2 مسجد جامع قزوین به همراه دیتیل های اجراییتحریریه معماری آرل
پلان فاز 2 مسجد دارای شامل پلان اندازه گذاری، پلان مبلمان و شیب بندی بام، نماها و مقاطع می شود.

دانلود پلان فاز 2 مسجد به همراه دیتیل های اجرایی

تحریریه معماری آرل
منبع: آرل

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/Pages-View-825.html