دانلود مجموعه پلان مسجد به همراه دیتیل های اجراییتحریریه معماری آرل
2 فایل اتوکد DWG شامل پلان مسجد و تمامی مدارک ربوط به دیتیل های اجرایی آن در این پیت ضمیمه شده است.

دانلود مجموعه پلان مسجد به همراه دیتیل های اجرایی

تحریریه معماری آرل
منبع: آرل

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/Pages-View-824.html