دانلود نقشه دانه بندی روستای حاجی آبادتحریریه معماری آرل
روستای حاجی آباد از توابع شهرستان گناباد است که در 24 کیلومتر این شهر قرار دارد.

دانلود نقشه دانه بندی روستای حاجی آباد

تحریریه معماری آرل
منبع: آرل

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/Pages-View-791.html