فصل سیزدهم مقررات ملی ساختمان


 
تحریریه معماری آرل
اساس این مقررات بر آیین نامه تأسیسات الکتریکی ساختمان ها استاندارد شماره 1393 مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران- مبتنی است که پایه آن مدارک گروه 364 کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک IEC است. نظر به اینکه مدارک گروه 364 IEC در حال تکوین است و ممکن است شامل مواردی که لازم اند نباشد، تا انتشار آیین نامه ها و مقررات معتبر ملی یا IEC می توان از مقررات و استانداردهای دیگر نیز استفاده کرد. با این توضیح که جدیدترین چاپ استانداردهای ملی و ICE بر مدارک دیگر ارجحیت خواهد داشت. 
 

دانلود PDF مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان

تحریریه معماری آرل

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/Pages-View-650.html