ضوابط و مقررات طرح تفصيلي شهر تهران اردیبهشت 91


در این سند مجموعه ي ضوابط و مقررات طرح تفصيلي يكپارچه شهر تهران است، كه براساس ضوابط و مقررات طرح جامع تهران (بند ششم سند اصلي مصوب شورايعالي شهرسازي و معماري ايران، آذرماه ١٣٨٦ ) تدوين شده و مشتمل بر ضوابط خاص استفاده از اراضي و ساخت و ساز در هريك از پهنه هاي شهر تهران و همچنين ضوابط و مقررات عام ساخت و ساز و شهرسازي در محدوده شهر تهران است.
مجموعه ضوابط و مقررات طرح تفصيلي، همراه با كليه نقشه هاي يكپارچه ١:٢٠٠٠ اين طرح، سند اجرايي و ملاك عمل براي تحقق چشم انداز، اهداف و راهبردها و همچنين تكوين سازمان فضايي طرح جامع، به عنوان الگوي مطلوب توسعه شهر تهران، در افق طرح است.
با اجراي طرح تفصيلي يكپارچه شهر تهران و اعمال ضوابط و مقررات آن، موجبات هدايت و كنترل تحولات كالبدي شهر، ساماندهي فضاهاي شهري و دستيابي توأمان به حقوق عمومي و خصوصي در سطح شهر با تلفيق مناسب آن در پيشبرد مديريت توسعه و عمران شهري ميسر می گردد.

سند ضوابط و مقررات طرح تفصيلي يكپارچه شهر تهران براساس بند ( ٣) مصوبه ٤٥٤ كميسيون ماده پنج شهر تهران تهيه و در اسفندماه ١٣٨٧ ارائه شده است. سند مذكور در سال 1388 در شهرداري تهران، معاونت شهرسازي و معماري و شهرداري مناطق، با دقت لازم، در جلسات كارشناسي متعدد بررسي گرديده و در مراجع تصميم سازي نهايي گرديد و در راستاي اجراي مصوبه شماره 15371/1351/160  شوراي اسلامي شهر تهران، مبني بر الزام شهرداري به ارائه لايحه طرح تفصيلي، شهرداري تهران سند نهايي طرح تفصيلي شهر تهران را براساس سند مصوب طرح راهبري -ساختاري (جامع) شهر تهران و طرح تفصيلي ١:١٠٠٠٠ مصوب كميسيون ماده پنج در اواخر سال ١٣٨٨ به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمود.
شوراي اسلامي شهر تهران نيز، پس از بررسي در كميسيون هاي مربوطه، سرانجام در فروردين ماه ١٣٩٠ ، طرح تفصيلي يكپارچه شهر تهران را تأييد و تصويب نمود.
از ابتداي سال ١٣٩٠ نيز، طرح تفصيلي يکپارچه شهر تهران، در كارگروه فني كميسيون ماده پنج شهر تهران، تحت بررسي قرار گرفت، که نهايتًا براساس پيشنهادات اعضاي كارگروه و سپس اعضاي كميسيون
ماده پنج، اصلاحات لازم انجام و سند نهايي طرح تفصيلي يکپارچه شهر تهران و ضوابط و مقررات آن، در اسفند ماه ١٣٩٠ ، در كميسيون ماده پنج شهر تهران، به تصويب رسيد و در ارديبهشت ماه ١٣٩١ نيز، به تاييد
شورايعالي شهرسازي و معماري ايران رسيد.
 


دانلود سند ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر تهران

دانلود ضوابط طراحی ساختمان مسکونی

دانلود تحلیل فضای شهری

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/Pages-View-249.html