شرح خدمات مرحله اول و دوم مطالعات كارهاي ساختماني و معماري


شرح خدمات همسان مطالعه کارهای معماری

مرحله اول – قسمت اول (شناسایی و بررسی اول)


گردآوری اطلاعات و انجام مطالعات پایه
بررسی و شناسای یهای کلی کالبدی و ضوابط و مقررات
بررسی و مطالعه در مورد مصالح ساختمانی و روشهای ساخت
بررسی سیستم تاسیساتی و تجهیزات موردنیاز
برنامه ریزی کالبدی
تهیه طرح شماتیک و تهیه گزارش

برای دانلود شرح خدمات مرحله اول و دوم مطالالعات کارهای ساختمانی و معماری با گروه معماران آرل همراه باشید.
 

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/Pages-View-183.html