۰۲۱-۲۲۹۰۱۹۰۵-۶

معماری آرل
-دیتیل سقف های طاق ضربی جزییات اجرا و اتصالات
-دیتیل سقف های ترکیبی طاق ضربی با پوشش موزائیک
-دیتیل سقف های ترکیبی طالق ضربی با پوشش سرامیک
-دیتیل سقف های ترکیبی طاق ضربی با پوشش آسفالت
-دیتیل سقف های ترکیبی طاق ضربی با پوشش سنگ
-دیتیل سقف های ترکیبی طاق ضربی با پوشش چوب
-دیتیل سقف های ترکیبی طاق ضربی با پوشش موزائیک
-دیتیل سقف های شیبدار طاق ضربی با پوشش ورقهای آزبستی

برای دانلود و دیدن دتایل های طاق ضربی همراه گروه معماری آرل باشید...
- دیتیل و جزئیات پله موازئیک
-دیتیل و جزئیات پله با پوشش سنگ
-دیتیل و جزئیات پله با پوشش آجر
-دیتیل و جزئیات با پوشش سنگ
-دیتیل و جزئیات پله با پوشش سنگ
- دیتیل بخش ارتباطات قائم رامپ با ساختار و پوشش آجری

برای دانلود و دیدن دتایل های اختلاف سطح در همکف همراه گروه معماری آرل باشید...
-دیتیل اتصالات ناودان
-دیتیل آبرو در کنار جانپاه بام

 برای دانلود و دیدن دتایل های آبرو پشت بام همراه گروه معماری آرل باشید...
دیتیل اتصال سقف و دیوار
-دیتیل سقف کاذب و پیشانی فلزی
-دیتیل سقف کاذب فلزی  

برای دانلود دیتیل های درز انبساط با گروه معماران آرل همراه باشید...


عضویت در گروه معماران آرل

بعد از ثبت ایمیل ، حتما از طریق لینک فعال سازی ، عضویت خود را فعال کنید.