معماری آرل

دیتیل نظام مهندسی سقف های ترکیبی با طاق ضربی


دیتیل نظام مهندسی سقف های ترکیبی با طاق ضربی

سقف های طاق ضربی جزییات اجرا و اتصالات
سقف های ترکیبی طاق ضربی با پوشش موزائیک
سقف های ترکیبی طالق ضربی با پوشش سرامیک
سقف های ترکیبی طاق ضربی با پوشش آسفالت
سقف های ترکیبی طاق ضربی با پوشش سنگ
سقف های ترکیبی طاق ضربی با پوشش چوب
سقف های ترکیبی طاق ضربی با پوشش موزائیک
سقف های شیبدار طاق ضربی با پوشش ورقهای آزبستی

برای دانلود و دیدن دیتیل های طاق ضربی همراه گروه معماری آرل باشید.

دیتیل نظام مهندسی سرویس بهداشتی بخش سقف و دیوارها


دیتیل نظام مهندسی سرویس بهداشتی بخش سقف و دیوارها

سرویسهای بهداشتی جزئیات توالت فرنگی
سرویسهای بهداشتی جزئیات توالت فرنگی
سرویسهای بهداشتی جزئیات زیر دوشی
سرویسهای بهداشتی جزئیات کفشوی سرویس ها در طبقات


دیتیل اختلاف سطح در همکف


دیتیل اختلاف سطح در همکف 

جزئیات پله موازئیک
جزئیات پله با پوشش سنگ
جزئیات پله با پوشش آجر
جزئیات با پوشش سنگ
جزئیات پله با پوشش سنگ
بخش ارتباطات قائم رامپ با ساختار و پوشش آجری

برای دانلود و دیدن دیتیل ها همراه گروه معماری آرل باشید.

دیتیل آبرو پشت بامدیتیل آبرو در بام

 عکس های از دیتیل ابرو پشت بام در کنار جانپناه و اتصالات ناودان را ادامه مطلب مشاهده کنید.

دیتیل سقف کاذب
دیتیل سقف کاذب
دیتیل اتصال سقف و دیوار
دیتیل سقف کاذب و پیشانی فلزی
دیتیل سقف کاذب فلزی
دیتیل سقف کاذب فلزی 2
دیتیل سقف کاذب فلزی 3