معماری آرل

جزئیات کف پنجره


جزئیات کف پنجره

جزئیات کف پنجره سنگی ، دیوار آجری
جزئیات کف پنجره سنگی ، دیوار آجری
جزئیات کف پنجره آجری ، دیوار آجری
جزئیات کف پنجره آجری ، دیوار آجری
جزئیات کف پنجره بتنی ، دیوار آجری
جزئیات کف پنجره ، دیوار آجری
جزئیات کف پنجره ، دیوار آجری
اتصال به سقف و جزئیات کف پنجره ، دیوارهای آجری

برای دیدن دیتیل ها همراه گروه معماری آرل باشید.

دیتیل دیوار جان پناه

دیتیل دیوار جان پناه

دیوار جانپناه ، جزئیات با درپوش فلزی
دیوار جانپناه ، اتصال به بام
دیوار جانپناه ، اتصال به بام
دیوار حفاظ آجری با درپوش فلزی
 
برای دیدن دیتیلهای جانپناه همراه گروه معماری آرل باشید.

دیتیل قاب درها بر روی دیوار آجری

دیتیل قاب درها بر روی دیوار آجری

جزئیات جانبی قاب فلزی در بر روی دیوار آجری
جزئیات اتصال قاب فلزی در بروی دیوار آجری

برای دیدن دیتیل ها همراه گروه معماری آرل باشید.دیتیل و جزئیات دیوار آجری

دیتیل و جزئیات دیوار آجری

دیوار آجری با پوشش ، کاشی یا سرامیک (3)
دیوار آجری بدون پوشش نهایی
دیوار آجری با پوشش اندود سیمان
دیوار آجری با پوشش، سنگ
دیوار آجری با پوشش اندو گچی
دیوارهای اجری با پوشش آجرنما
جزئیات بند کشی نمایان

برای دانلود دیتیل های مربوط به دیوارهای آجری با گروه معماری آرل باشید.

دیتیل دیوار برنامه و بودجه

 دیتیل دیوار 
برش دیتیل دیوار و درز انبساط
دیتیل دیوار و درز انبساط
دیتیل دیوار جانبی 1
دیتیل دیوار جانبی 2
دیتیل دیوار سازی
دیتیل اتصالات سقف و دیوار
 
پلان دیوار
پلان برش دیتیل دیوار و درز انبساط
پلان دیتیل دیوار و درز انبساط
پلان دیتیل دیوار جانبی 1
پلان دیتیل دیوار جانبی 2
پلان دیتیل دیوار سازی
پلان دیتیل اتصالات سقف و دیوار