معماری آرل

دیتیل نظام مهندسی اتصالات پله های داخلی


جزئیات پله های داخلی


جزئیات پله های داخلی اتصال به کف بالا

جزئیات پله های داخلی اتصال ساختار پله به همکف

جزئیات پله های داخلی اتصال به کف بالا 2

جزئیات پله های داخلی اتصال ساختار پله به همکف 2

برای دانلود و دیدن دیتیل های پله های داخلی با همراه گروه معماری آرل باشید.

دانلود دیتیل آستانه در


دیتیل آستانه در


برای دانلود دیتیل آستانه سنگی در به سرویس و دیتیل اتصال قاب فلزی به سرویس با گروه معماری آرل همراه باشید.

دانلود دیتیل آستانه در

دیتیل و جزئیات دیوارها و ستونهادیوارها و ستونها 
اتصال ستون بتنی و دیوارهای سبک پیش ساخته Det CO.C-01
اتصال ستون فلزی و دیوارهای سبک پیش ساخته Det CO.C-02
اتصال ستون بتنی و دیوارهای سبک پیش ساخته Det CO.C-03
اتصال ستون فلزی و دیوارهای سبک پیش ساخته Det CO.C-04
اتصال دیوار اجری به ستون بتنی Det CO.C-05
اتصال دیوار اجری غیر باربر به ستون فلزی Det CO.C-06
اتصال دیوار اجری غیر باربر به ستون فلزی Det CO.C-07
 

دیتیل و جزئیات سقفهای شیبدار قسمت دومسقف های شیب دار (ب)
اتصال دو سقف شیبدارفلزی با اختلاف سطح Det CO.J-01
اتصال سقفهای شیبدار و دیوار با پوشش ورقهای موجدار اردواز Det CO.J-02
اتصال سقفهای شیبدار و دیوار با پوشش ورقهای موجدار اردواز Det CO.J-03
اتصال سقفهای شیبدار و دیوار با پوشش ورقهای موجدار سیمانی Det CO.J-04
اتصال سقف فلزی عایق دار شیبدار با دیوار ماسونری Det CO.J-05
اتصال سقفهای شیبدار و دیوار با پوشش پانلهای ساندویچی Det CO.J-06
اتصال سقفهای شیبدارفلزی با پوشش پانلهای ساندویچی و دیوار فلزی Det CO.J-07
اتصال سقفهای شیبدارفلزی عایق دار و دیوار عایق دار Det CO.J-08
اتصال سقف شیبدار عایق دار و دیوار عایق دار Det CO.J-09
اتصال سقف شیبدار عایق دار و دیوار فلزی عایق دار Det CO.J-10
جزئیات دسات انداز  دیوارهای فلزی عایق دار Det CO.J-11
اتصال دو سقف شیبدارفلزی عایق دار با اختلاف سطح Det CO.J-12 

دیتیل و جزئیات سقفهای شیبدار قسمت اولسقف های شیب دار (الف)
اتصال سقف شیبدار با دیواراجری با پوشش ورقهای موجدار ازبستی Det CO.I-01
اتصال سقف شیبدار با دیواراجری با پوشش ورق گالوانیزه Det CO.I-02
اتصال سقف شیبدار با دیواراجری با پوشش ورقهای موجدار ازبستی Det CO.I-03
اتصال سقف شیبدار با دیوار اجری با پوشش ورقهای ادواز Det CO.I-04
اتصال سقف شیبدار با دیوار اجری با پوشش پانلهای ساندویچی Det CO.I-05
اتصال سقف شیبدار با دیواراجری با پوشش ورقهای موجدارگالوانیزه Det CO.I-06
اتصال سقف شیبدار با دیواراجری با پوشش ورقهای گالوانیزه (شیروانی ) Det CO.I-07
اتصال سقف های شیبدار و دیوار با پوشش ورقهای گالوانیزه Det CO.I-08
اتصال سقف های شیبدار و دیوار با پوشش ورقهای گالوانیزه (شیروانی ) Det CO.I-09
اتصال سقف های شیبدار و دیوار با پوشش ورقهای گالوانیزه (شیروانی ) Det CO.I-10
اتصال سقف های شیبدار و دیوار با پوشش ورقهای موجدار ازبستی Det CO.I-11
اتصال سقف شیبدار فلزی و دیوار فلزی  Det CO.I-12
اتصال سقف شیبدار فلزی و دیوار فلزی  Det CO.I-13
اتصال سقف شیبدار فلزی و دیوار فلزی  Det CO.I-14
اتصال سقف شیبدار فلزی و دیوار فلزی  Det CO.I-15 

دیتیل و جزئیات سقف ها و دیوارهاسقف ها و دیوارها
درز انبساط در بام Det CO.H-01
درز انبساط در بام Det CO.H-02
جزئیات ابروها Det CO.H-03
جزئیات ابروها Det CO.H-04
جزئیات ابروها Det CO.H-05
جزئیات طاق ضربی Det CO.H-06
اتصال شبکه نورگیر و دیوار اجری نمایان Det CO.H-07


 

دیتیل و جزئیات سایر دیوار اتصالات


سایردیوارها 
اتصال دیوا پیش ساخته بتنی با پی Det CO.D-01
جزئیات کنج دیوارهای بتنی پیش ساخته Det CO.D-02
اتصال دیوار اجری به دیوار  بتنی Det CO.D-03
اتصال دیواره های دو جداره در کنج Det CO.D-04
اتصال دیوار به ستونهای دو جداره ما بین و داخلی Det CO.D-05
جزئیات ازاره بتنی پیش ساخته (دیوار بلوک بتنی) Det CO.D-06
جزئیات ازاره بتنی پیش ساخته و عایقکاری دیوار Det CO.D-07
ازاره سنگی (اتصال دیوار بلوک بتنی با کرسی چینی ) Det CO.D-08
جزئیات ازاره سنگی (دیوار بلوک بتنی) Det CO.D-09
جزئیات سازه های تقویتی (کنج دیوار)  
اتصال کنج دیوار در دیواربلوک بتنی غیر باربر غیر مسلح Det CO.D-10
اتصال کنج دیوار در دیواربلوک بتنی باربر مسلح Det CO.D-11
اتصال دیوار ماسونری و دیوار سبک پیش ساخته Det CO.D-12
اتصال دیوار ماسونری و دیوار سبک پیش ساخته Det CO.D-13
اتصال دو دیوار ( سبک پیش ساخته ) Det CO.D-14
جزئیات کنج و انتهای دیوار (سبک پیش ساخته ) Det CO.D-15
اتصال ستون بتنی و دیوارهای سبک پیش ساخته Det CO.D-16
اتصال دیوارهای فلزی عایق دار Det CO.D-17
اتصال دیوارهای فلزی عایق دار Det CO.D-18 

دیتیل و جزئیات ستون ها و سقف هاستون ها وکف ها
اتصال ستون بتنی به کف با عایق Det CO.E-01
اتصال ستون بتنی به کف با عایق Det CO.E-02
اتصال ستون بتنی به کف بدون عایق Det CO.E-03
اتصال ستون بتنی به کف بدون عایق Det CO.E-04
اتصال ستون فلزی به کف با عایق Det CO.E-05
اتصال ستون فلزی به کف با عایق Det CO.E-06
اتصال ستون فلزی به کف بدون عایق Det CO.E-07
اتصال ستون فلزی به کف بدون عایق Det CO.E-08 

دیتیل و جزئیات دیوارها و کف هادیوارها و کف ها
اتصال دیوار سنگی با کرسی چینی  
اتصال دیوار سنگی با کرسی چینی  
اتصال دیوار اجری با کرسی چینی و کف Det CO.A-01
اتصال دیوار اجری با کرسی چینی و کف Det CO.A-02
اتصال دیوار اجری با کرسی چینی و کف Det CO.A-03
اتصال دیوار اجری با کرسی چینی و کف Det CO.A-04
اتصال دیوار اجری با کرسی چینی و کف Det CO.A-05
اتصال قرنیز سنگی به دیوار Det CO.A-06
اتصال دیوار اجری به کف بتنی  
اتصال دیوارهای دو جداره و پی Det CO.A-07
اتصال دیوارهای دو جداره و کف Det CO.A-08
اتصال دیوار بلوک بتنی با کف و پی Det CO.A-09
دیوارهای بتنی پیش ساخته (جزئیات دیواز و پی) Det CO.A-10
اتصال دیوار بلوک بتنی به کف بتنی (همکف) Det CO.A-11
اتصال دیوارهای سبک پیش ساخته و کف Det CO.A-12
جزئیات وان حمام (دیوارهای سبک پیش ساخته ) Det CO.A-13
جزئیات وان حمام (دیوارهای سبک پیش ساخته ) Det CO.A-14
اتصال دیوا فلزی با کف محوطه Det CO.A-15
اتصال دیوار فلزی با پوشش ورق های ذوزنقه ای Det CO.A-16
اتصال دیوار فلزی با پوشش ورق های ذوزنقه ای Det CO.A-17
جزئیات درز انبساط کف و دیوار Det CO.A-18 

مجموع ۱۲ رکورد - در ۲ صفحه