۰۲۱-۲۲۹۰۱۹۰۵-۶

نویسنده : غزاله عزالدین
تاریخ : چهارشنبه , ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ۱۰:۴۸

معرفی کتاب-مكان هاي مردمي (راهنماي طراحي فضاهاي باز عمومي)

تحریریه معماری آرل

انسـان موجـودی اجتماعی اسـت، وجود فضاهـای عمومی در یـک شـهر که مـردم بتواننـد در آن به فعالیتهـای گروهی بپردازنـد، جوابی اسـت در جهت نیاز انسـان بـه زندگی جمعی کیفیـت و کمیت این و حضـور در فضاهـای بـاز عمومـی. قطعا فضاهـا تاثیر بسـیار زیادی بـر نوع رفتارهای اجتماعی داشـته و به آنها سـمت و سـو می بخشـند. در سـالهای اخیـر، توجـه بـه اینگونـه فضاها در شـهرها و اماکـن عمومـی به صـورت یک رویکـرد عمومی در آمده اسـت کـه معمـاری و شهرسـازی ایران نیـز از این امر مسـتثنی نبوده اسـت. نمونـه چنیـن رویکرد مثبتی بـه فضاهای بـاز را میتوان بـا نگاهـی گذرا به سـطح شـهرهایمان بـه عینه مشـاهده کرد. توجـه بـه میادیـن، پیاده راه هـا، خیابـان بازارهـا، پارکهـای عمومـی و… کـه احـداث و یـا مجـددا سـاماندهی میشـوند، نشـانه های بـارز ایـن رویکرد می باشـد. در چنیـن وضعـی؛ مطالعۀ منابـع مربوط به تجارب سراسـر دنیـا و نقـد و تحلیـل آن برای معمـاران حرفه ای و دانشـجویان کنجـکاو، مناسـبت و ضـرورت بیشـتری مییابـد. درباره کتاب ایـن کتـاب حاصـل تلاش چنـد تـن از اسـاتید دانشـگاه برکلـی، دانشـجویان و فـارغ التحصیلان دپارتمـان معمـاری و معمـاری منظـر ایـن دانشـگاه در چندیـن سـال پیاپـی اسـت کـه کاربـرد فضاهـای باز عمومـی در آمریـکای شـمالی و دیگر کشـورها را مـورد بررسـی قرار داده اسـت. طیف گسـتردهای از فضاهـای بـاز کـه اسـتفاده جمعـی و عمومـی داشـته در هفت بخـش مـورد بحـث قـرار گرفتـه اسـت؛
– پلازاهای شهری،
– پارکهای محله ای؛
– پارکهای کوچک و بسیار کوچک؛
– فضای باز محوطه دانشگاهها؛
– فضای باز در مسکن سالمندان؛
– فضاهای باز برای کودکان؛
– فضاهای بیرونی بیمارستان
و
– فصل هشتم (آخر) کتاب به ارزیابی پس از بهره برداری (POE:Post-Occupancy Evaluation) اختصاص دارد.
در هـر بخـش با بررسـی مقالات و سـوابق مرتبط و نیـز نمونه هـای مـوردی و نگاهـی موشـکافانه بـه جزئیـات، نحـوه حضـور و اسـتفاده مـردم به نقـاط قوت و ضعـف اینگونه پروژه هـا میپـردازد و راهکارهایـی را در اختیـار متخصصیـن قـرار میدهـد. بعـد از چاپ اولیـن ویرایش این کتـاب تغییرات چشـمگیری در ایجاد فضاهای عمومـی رخ داد که مصوبه مرکز معلـولان جسـمی آمریـکا و الزام طراحی مناسـب برای تمامـی افـراد از این جمله اسـت. ارائه نکات کلیـدی در طراحی فضـای بـاز از کلیـات تا جزئیـات، نه تنهـا کتاب را بـه مرجعی دائمـی و فرازمانـی بـرای طراحی منظـر تبدیل کرده اسـت که مطالعـه آن بـرای معمـاران و طراحـان شـهری ضرورتـی غیـر قابـل انکار اسـت.
گرچه نویسـندگان بر لـزوم همزمانی طراحی فضاهـای بـاز در پروژه هـای دارای فضـای بـاز جمعـی، طـی مراحـل طراحـی هـر پـروژهای صحـه گذاشـته اند و مشـارکت طراحـان منظـر را از زمـان برنامـه ریـزی لازم دانسـته اند امـا در عمـل، بسـیاری از پروژه هـا بـدون مداخلـه طـراح منظـر، تصمیم گیـری، برنامه ریـزی و مکانیابـی می شـوند. از ایـن رو داشـتن حداقـل اطلاعـات مرتبط، معمـاران و طراحان شـهری را قـادر می سـازد تـا ملاحظات کلـی و پیشبینی هـای لازم در طرحهـای معمـاری و شـهری در نظـر گرفتـه شـود.

 
نام کتاب مکان های مردمی (راهنمای طراحی فضاهای باز عمومی)
مولف کلر کوپر مارکوس - کارولین فرانسیس
مترجم نغمه مفیدی نژاد
ناشر کتابکده کسری
سال چاپ 94
نوبت چاپ 1
تعداد صفحات 300
قطع کتاب رحلی


تحریریه معماری آرل
 

تعداد بازدید : ۱۹۸۲
نسخه چاپی :  
ارسال نظرات

نظر شما :

مطالب مشابه
معرفی کتاب : معماری فرم / دکتر محمد پیرداوری

معرفی کتاب : معماری فرم / دکتر محمد پیرداوری

معرفی کتاب معماری :  بدون سایت ، 1001 فرم ساختمانی

معرفی کتاب معماری : بدون سایت ، 1001 فرم ساختمانی

معرفی و دانلود کتاب معماری خورشیدی (Solar Architecture)

معرفی و دانلود کتاب معماری خورشیدی (Solar Architecture)

معرفی کتاب  عناصر معماری ، از صورت تا مکان / فرزین فردانش

معرفی کتاب عناصر معماری ، از صورت تا مکان / فرزین فردانش

معرفی کتاب-هنرمند و دیزاینر

معرفی کتاب-هنرمند و دیزاینر

معرفی کتاب- بنيان مفهومی طراحی داخلی

معرفی کتاب- بنيان مفهومی طراحی داخلی

مشاوره معماری

برای داشتن فضای کارآمد و زیبا می توانید از مشاوره متخصصین آرل بهرمند شوید

02122901905
مهندسین مشاور معماری
کاردستی با وسایل دور ریختنی
شرکت طراحی دکوراسیون اداری 
طراحی و اجرای فروشگاه زنجیره ای

عضویت در گروه معماران آرل

بعد از ثبت ایمیل ، حتما از طریق لینک فعال سازی ، عضویت خود را فعال کنید.


طراحی و ساخت ویلا
بازسازی ساختمان
اخذ تاییدیه کمیته نما 
طراحی داخلی مطب
تماس با گروه معماران آرل
: تهران ، نیاوران، سه راه یاسر،ساختمان آوا 2،
پلاک 250، طبقه 3، واحد 34
تلفن  :  ۶-۲۲۹۰۱۹۰۵-۰۲۱ 
فکس :    ۲۲۹۰۱۹۰۷-۰۲۱
ایمیل: info@arel.ir