۰۲۱-۲۲۹۰۱۹۰۵-۶

جایزه معماری میرمیران
تحریریه معماری آرل

فراخوان دوازدﻫﻤﯿﻦ دوره ﺟﺎﯾﺰه ﻣﻌﻤﺎری ﻣﯿﺮﻣﯿﺮان با عنوان طراحی مفهومی معماری نور و سایه در شنبه 11 آذر 1396 اعلائم شد.
ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻣﺎ دارای وﺟﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺑﺎ ﺳﻔﺮی ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ در ژرﻓﺎی اﻧﺘﺰاﻋﯽ و ﻣﻌﻨﻮی آن درك ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد. ﻣﻌﻤﺎری اﯾﺮاﻧﯽ در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺼﻪ ﻇﻬﻮر رﺳﯿﺪه اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی آﻓﺮﯾﻨﺸﯽ و ﺑﯿﺎن ﺗﺠﺮﯾﺪی ﯾﺎ ﻓﻦﮔﺮا، ﺷﮑﻞ و ﻓﺮم و رﯾﺨﺖﺷﻨﺎﺳﯽ، آرﮐﯿﺘﺎﯾﭗﻫﺎ (ﮐﻬﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ)، ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﻣﻌﺎﻧﯽ، ﻣﻮاد و ﻣﺼﺎﻟﺢ و زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮحﻫﺎ و ﺑﻨﺎﻫﺎ و ... ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد. از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﺎری اﯾﺮاﻧﯽ، ﻣﻌﻤﺎری ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﻮﺳﺖ، و ﺣﻘﯿﻘﺖ آن ﮐﻤﺎل اﺳﺖ، ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﻣﻌﺎﻧﯽ را ﻣﺎﻧﺎﺗﺮﯾﻦ و واﻻﺗﺮﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ در اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎری داﻧﺴﺖ.


ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﭼﻮن ﻣﺤﺮﻣﯿﺖ، ﺳﯿﺎﻟﯿﺖ و اﻧﻌﻄﺎف، ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺗﺪاوم، ﺷﺎدی، وﺣﺪت و ... ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ را ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺟﻮﻫﺮه اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎری ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺳﺎزد. در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺗﺠﻠﯽ ﻣﺎﻫﯿﺖ وﺟﻮدی ﻧﻮر و ﺳﺎﯾﻪ، اﯾﻦ دو ﻋﻨﺼﺮ را از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﻮرﻫﺎی زﯾﺒﺎﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻌﻤﺎری اﯾﺮاﻧﯽ در ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﻬﻮم ﻗﺮار داده اﺳﺖ و از اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﻮر و ﺳﺎﯾﻪ در اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻪ ﺳﺎن ﺗﻌﺒﯿﺮی ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪ از ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺣﻘﯿﻘﺖ، ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽﮔﺮدد.


ﻣﻌﻤﺎری و ﻧﻮر ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﺑـﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ واﺑﺴـﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﺎری و ﺳـﺎﯾﻪ. ﻧﻮر ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺗﻤﺎم ﻫﺴﺘﯽ اﺳﺖ؛ ﻧﻮر در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﺎ اﻧﺒﺎﺷﺘﻦ ﺳﺎﯾﻪ در ﻓﺮای آن ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻋﻤﻖ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ. زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﻧﻮر ﭘﺮاﮐﻨﺪه را در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﻪ ﻧﻮر و ﻓﻀﺎ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺳﺎﯾﻪﻫﺎ از ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻮر ﺑﺎ اﺛﺮ ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺰ ﻣﮑﻤﻞ ﻧﻮر ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻇﻬﻮر ﻣﯽﻧﻬﻨﺪ. ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺪاوم ﻧـﻮر، ﺗﻨـﻮع رﻧـﮓ و ﺳﺎﯾﻪ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﺑﺼﺮی ﮐﺎﻓﯽ و ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﻪ ﭼﺸﻢ اﻧﺴﺎن ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ. ﺑﻪ ﺟﺮأت ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از دوره ﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ ﻣﻌﻤﺎری ﺟﻬﺎن ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از دوره ﻣﺪرن، آن ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﻌﻤﺎری اﯾﺮان از ﺳﺎﯾﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮده اﺳﺖ، ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ از اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﻧﺪ. ﺳﺎﯾﻪ ﭼﯿﺰی ﻋﺮﺿﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎری ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ و ذات آن ﻋﺠﯿﻦ اﺳﺖ. از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎﯾﻪ، ﻣﻔﻬﻮم و ﺗﺸﺨﺺ ﺧﺎص ﺧﻮد را در ﻣﻌﻤﺎری اﯾﺮاﻧﯽ ﺷﮑﻞ داده اﺳﺖ. ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی وﺳﯿﻊ ﻧﻮر و ﺳـﺎﯾﻪ، ﺧﻮاه اﻗﻠﯿﻤﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﻤﺎدﯾﻦ و ﻣﻌﻨﻮی، در ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻣﺎ ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻮر و ﺳﺎﯾﻪ در ﻃﻮل ﻗﺮنﻫﺎ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎری ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ زﻧﺪه ﺑﺒﺨﺸﺪ و ﺑـﺎ ﻟﻄﺎﻓﺖ و ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﻌﻤﺎری اﺛﺮ ﺑﮕﺬارد. ﻣﻌﻤﺎر اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﺗﻮأﻣﺎن از ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻪ ﻧﻮر و ﺳﺎﯾﻪ، ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻧﻮع ﺧﺎﺻﯽ از زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽ را ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﺪ. در ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ دﻗﺖ از ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻧﻮر و ﺳﺎﯾﻪ در ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ و ﻫﺪاﯾﺖ از ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ، ﺷﺪت ﻧﻮر و ﺳﺎﯾﻪ در ﻓﻀﺎﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان اﻫﻤﯿﺖ آﻧﻬﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﺎﻣﻞ در اﻟﮕﻮی اﺻﻠﯽ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﻨﺘﯽ اﯾﺮان درﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ، ﻣﺴـﺎﺟﺪ و ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺼﺮ ﻧﻮر و ﺳﺎﯾﻪ در آﻣﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﮏ ﺣﺲ روﺣﺎﻧﯽ و ﻣﻌﻨﻮی ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻧﺴﺎن در ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻮری ﺿﻌﯿﻒ روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﺎﯾﻪﻫﺎی ﻣﺒﻬﻢ از اﺷﯿﺎء و اﺣﺠﺎم در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺣﺴﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ وﺟﻮد و ﻫﺴﺘﯽ در دروﻧﺶ ﺑﯿﺪار ﻣﯽﺷﻮد. ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻮر و ﺳﺎﯾﻪ روﺷﻦ در ﻫﺮ اﺛﺮ ﻣﻌﻤﺎری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﻨﺎ و ﮐﺎرﺑﺮدی ﺧﺎص و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺧﺎص داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ، و اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎری اﺳـﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺑـﺮای رﺳـﯿﺪن ﺑـﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد در ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺧﻼﻗـﺎﻧﻪ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻌﻤﺎری ﻣﯿﺮﻣﯿﺮان از ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻌﻤﺎران، ﻃﺮاﺣﺎن، داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻌﻤﺎری و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، دﻋﻮت ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ ای ﭘﻮﯾﺎ در ﺧﺼﻮص راﺑﻄﻪ « ﻣﻌﻤﺎری» ﺑﺎ « ﻧﻮر و ﺳﺎﯾﻪ» اﺳﺖ، ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ و داوری ﻃﺮح ها

ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻃﺮح ﻫﺎ ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺑﻨﯿﺎد ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ 16:00  روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ 96/11/16  اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. زﻣﺎن داوری ﻃﺮح ﻫﺎ روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﺷﺸﻢ و دوﺷﻨﺒﻪ ﻫﻔﺘﻢ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ وﻟﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ داوری و اﻫﺪاء ﺟﻮاﯾﺰ در ﻣﺮاﺳﻢ ﯾﺎدﻣﺎن و ﺟﺎﯾﺰه ﻣﻌﻤﺎری ﻣﯿﺮﻣﯿﺮان در روز دوﺷﻨﺒﻪ ﺳﻮم اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺳﺎل1397  ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ روز ﻣﻌﻤﺎر در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﯾﺮان اﻋﻼم ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﻣﺪارك ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﻧﺤﻮه اراﺋﻪ ﻃﺮح

ﻣﺪارك ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ، ﭘﺮﺳﭙﮑﺘﯿﻮﻫﺎ، رﻧﮓ ﻫﺎ، ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺳﻪ ﺑُﻌﺪی راﯾﺎﻧﻪ ای و ﯾﺎ ﻋﮑﺲ ﻫﺎ و ﯾﺎ ﻫﺮ روش دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎی اﺻﻠﯽ ( داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ) و ... در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ « ﻣﻌﻤﺎری ﻧﻮر و ﺳﺎﯾﻪ » ﺑﭙﺮدازد. ﺿﻤﻨﺎً از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﭘﻮﺳﺘﺮ و ارﺳﺎل آن ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را در ﺑﺮ داﺷﺖ، ﺑﻨﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﭼﺎپ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺎﯾﻞ ارﺳﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻌﻤﺎری ﻣﯿﺮﻣﯿﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﻮد؛ ﻟﺬا ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻓﺎﯾﻞ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ 150 dpi  در اﺑﻌﺎد 166x74 ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮدی و در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺮﻣﺖ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ  TIFF ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻟﻮح ﻓﺸﺮده(CD)  ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﺻﻞ ﻓﯿﺶ وارﯾﺰی ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 500,000 رﯾﺎل ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻌﻤﺎری ﻣﯿﺮﻣﯿﺮان در ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺷﻌﺒﻪ ﻣﻼﺻﺪرا ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﮐﺎرت 6221061207846496  (ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭼﺎپ ﭘﻮﺳﺘﺮ و ﻏﯿﺮه) و ﺧﻼﺻﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻃﺮح ﺣﺪاﮐﺜﺮ در ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ  A4 ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﻓﺎرﺳﯽ و ﻓﺎﯾﻞ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﺑﻨﯿﺎد اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺿﻤﻨﺎً ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ و ﻫﻤﺮاه روی  CD (ﻟﻮح ﻓﺸﺮده) و روی ﭘﺎﮐﺖ ﻣﺤﺘﻮی ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻃﺮح اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎدآوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪارك ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﻋﺪد CD ﯾﺎ ﻟﻮح ﻓﺸﺮده( ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺮح و ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ) و اﺻﻞ ﻓﯿﺶ ﺑﺎﻧﮑﯽ وارﯾﺰ وﺟﻪ و دو ﺻﻔﺤﻪ A4 ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻓﺎرﺳﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺟﻮاﯾﺰ ، جایزه ﻣﻌﻤﺎری ﻣﯿﺮﻣﯿﺮان

ﻧﻔﺮ اول  :  100,000,000   رﯾﺎل 
ﻧﻔﺮ دوم  :   50,000,000    رﯾﺎل 
ﻧﻔﺮ ﺳﻮم :   30,000,000   رﯾﺎل
ﺿﻤﻨﺎً ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻔﺮات اول ﺗﺎ ﺳﻮم ﺑﻪ 10  ﻣﻨﺘﺨﺐ دﯾﮕﺮ ﻟﻮح ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻫﺪاء ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺿﻤﻨﺎً ﺑﻪ آﺛﺎری ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺟﻮاﯾﺰی از ﻃﺮف ﻫﯿﺌﺖ داوران اﻫﺪا ﮔﺮدﯾﺪه و از آﺛﺎر ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

هیئت داوران

اﺳﺎﻣﯽ ﻫﯿﺌﺖ داوران اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ: ﺟﻨﺎب آﻗﺎی آﯾﺪﯾﻦ آﻏﺪاﺷﻠﻮ- ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ اﯾﺮج اﻋﺘﺼﺎم (رﯾﺎﺳﺖ ﻫﯿﺌﺖ داوران) ـ ﺟﻨﺎب اﻗﺎی دﮐﺘﺮ داراب دﯾﺒﺎ ـ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی مهندس ﻓﺮﺷﺎد ﻓﺮﻫﯽ ـ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻗﻬﺎری ـ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻣﺤﻤﻮد ﮔﻼﺑﭽﯽ ـ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﺣﻤﯿﺪ ﻣﯿﺮﻣﯿﺮان

ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﻮاﻟﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی 88058827  و 88615869  و از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻌﻤﺎری ﻣﯿﺮﻣﯿﺮان ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ Email:info@mirmiran-arch.org و Website:www.mirmiran-arch.org ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ.

آدرس دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻌﻤﺎری ﻣﯿﺮﻣﯿﺮان : وﻧﮏ ـ ﻣﻼﺻﺪرا ـ ﺷﯿﺮاز ﺟﻨﻮﺑﯽ ـ ﮔﺮﻣﺴﺎر ﺷﺮﻗﯽ ـ ﭘﻼك 14

دانلود پوستر مسابقه سایت اصلی مسابقه


تحریریه معماری آرل
منبع : بنیاد معماری میرمیران


تعداد بازدید : ۲۵۹۶
نسخه چاپی :  
آرل

سلام محمدرضا ،متاسفانه تمدید نشده است.محمدرضا جلیلی

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما عزیزان. ببخشید آیا زمان این مسابقه تمدید میشود؟ارسال نظرات

نظر شما :

مطالب مشابه
مسابقه طراحی آسمانخراش eVolo 2019

مسابقه طراحی آسمانخراش eVolo 2019

مسابقه بین المللی طراحی سوپرمارکت مواد غذایی

مسابقه بین المللی طراحی سوپرمارکت مواد غذایی

پخش آنلاین و زنده جایزه معمار 96

پخش آنلاین و زنده جایزه معمار 96

ششمین دوره ی مسابقه معماری پیشرفته با موضوع شهرهای تولید کننده

ششمین دوره ی مسابقه معماری پیشرفته با موضوع شهرهای تولید کننده

به نظر شما چه کسی جایزه بزرگ پریتزکر پرایز 2017 را از آن خود می کند؟

به نظر شما چه کسی جایزه بزرگ پریتزکر پرایز 2017 را از آن خود می کند؟

مسابقه بین المللی با موضوع طراحی  شهر های آینده

مسابقه بین المللی با موضوع طراحی شهر های آینده

مشاوره معماری

برای داشتن فضای کارآمد و زیبا می توانید از مشاوره متخصصین آرل بهرمند شوید

02122901905
مهندسین مشاور معماری
کاردستی با وسایل دور ریختنی
شرکت طراحی دکوراسیون اداری 
طراحی و اجرای فروشگاه زنجیره ای

عضویت در گروه معماران آرل

بعد از ثبت ایمیل ، حتما از طریق لینک فعال سازی ، عضویت خود را فعال کنید.


طراحی و ساخت ویلا
بازسازی ساختمان
اخذ تاییدیه کمیته نما 
طراحی داخلی مطب
تماس با گروه معماران آرل
: تهران ، نیاوران، سه راه یاسر،ساختمان آوا 2،
پلاک 250، طبقه 3، واحد 34
تلفن  :  ۶-۲۲۹۰۱۹۰۵-۰۲۱ 
فکس :    ۲۲۹۰۱۹۰۷-۰۲۱
ایمیل: info@arel.ir