۰۲۱-۲۲۹۰۱۹۰۵-۶

نویسنده : تحریریه معماری آرل
تاریخ : سه شنبه , ۱۳۹۱/۱۰/۲۶ ۰۴:۳۵
دراین مقال سعی دربررسی نقش معماری در كاهش جرایم بطور اجمال میباشد و راهكارهایی ارائه خواهد شد كه امید است با رهنمود سایر اساتید این راهكارها و سایر پیشنهاد ها بتواند این معضل را از بین ببرد .
جامعه شهری و مدنیت نیاز به یك سری ظوابط و روابط دارد كه این ضوابط و روابط بیش تر توسط خود منتخبین جامعه بصورت قانون برگرفته ازقوانین الهی ومذهبی ویافته های علمی و نظری تدوین شده است .


جامعه شهری و مدنیت نیاز به یك سری ظوابط و روابط دارد كه این ضوابط و روابط بیشتر توسط خود منتخبین جامعه بصورت قانون و درحالت دیگر بصورت الهی و مذهبی تدوین شده است .
نقش معماری در كاهش جرایم


اگر دهات وقصبات و شهرك ها وشهر ها و بطور كلی اقلیم ها و سكونت گاه های موجود بررسی شود مشخص میگردد كه این تاسیسات برای راحتی و رفع نیاز انسان ها شكل گرفته است این شكل گیری و تشكل مجموعه ها ضمن ایجاد راحتی مشكلاتی نیز برای ساكنین بوجود آورده است .


علوم و فنون و مهندسی جهت زندگی و رفاه بشر پدید آمده است اگر اتومبیل اختراع شد بدلیل احتیاج بشر به جابجایی و سفر بوده است .


جرم و جنایت درتمام ادیان وكشورها عملی ناشایست تعریف شده است ودرآنجا مجرمین و خطا كاران را به كیفر لازمه میرسانند .


بعضی از این جرایم بصورت انسانی و نشات از افكار گرفته و دیگر جرایم از پیشرفت نشات گرفته است . تاریكی برای انسان قابل قبول نیست انسانها بطور كلی تاریكی را مظهر جهل میداند و آن را دوست ندارند زیرا جهالت مظهر كنش و واكنش های غیر متعارف و اصولی و حتی قانونی است .


تاریكی به دو معنی یكی نادانی و دیگری عدم شناخت و اشراف به موضوع میباشد .این معضل یعنی جهالت در تمام زمینه ها اثر گذار است كه مهمترین آن در زندگی روز مره میباشد .


زندگی در تاریكی مشكل ساز است . در منزل و یا محل سكونت بدون روشنایی نمیتوان زیست. زندگی بدون دید و بینش بصری مفهوم ندارد .


با این دیدگاه به موضوع مینگریم و مسئله را ازمنظر معماری مورد بررسی قرار میدهیم .


خورشید با صلابت هر روز طلوع میكند ودر پایان روز غروب میكند در طول این طلوع و غروب زندگی فعال بشرانجام میشود هرچه به تاریكی نزدیك میشویم ساعات فعالیت كم میشود . سكونت گاهها در هر منطقه ای كه ساخته شده اند دارای دسترسی به نور و روشنایی باشند كه قابل زیستن باشند . هر چه نور درسكونت گاه ها كم باشد به تعریف عامه به فضای زندان نزدیك میشود .


تاریكی در همه زمینه ها جرم آفرین است تاریكی یعنی جهل و جهالت وجرم میوه آنست . نادانی وعملكرد نادان بردو پایه انجام میگیرد یكی از نادانی ودیگری ازعناد میباشد .


با توجه به این دو مورد موارد زیر بیان میشود .


نادانی و جهالت از عدم آگاهی از دانش و قوانین و مقررات جاری زندگی مدنی.


نادانی و جهالت بصورت عناد و تمرد در زندگی شهری و مدنی .


1 -نادانی و جهالت از عدم آگاهی از دانش و قوانین و مقررات جاری زندگی مدنی.

زندگی مدنی و رسیدن به یك سری رفاه نسبی نیاز به آموختن رفتارها و كنش و واكنشهای قوانین جاری دارد دراین قوانین انجام بعض از اعمال توسط فرهنگ وقوانین عامه نهی شده و انجام آن جرم و یا جنایت تعریف شده است .


شخص و یا اشخاص خطاكار در این مقوله گاهی اوقات بدلیل فقر معلومات و عدم آگاهی از قوانین مدنی و یا عوامل دیگر مرتكب خطا ویا جرم و یا جنایت میشوند .

خطاهای انسانی یا بصورت بصری و یا شنوایی ویاحسی صورت میگیرد ونتیجه آن ممكن است زیانهای بسیار از نظر مالی و یا جانی داشته باشد .

یك قانون شكنی مدنی بعنوان مثال بیان میشود : عدم توقف در هنگام قرمز بودن چراغ راهنما و عبور ازآن كه برخی اوقات خطای راننده بدلیل عدم دید كافی و یا خطای باصره باعث ایجاد خسارات جانی و مالی قابل و غیر قابل جبران میشود .


در هوانوردی خطای دید خلبانها به دفعات موجب پدید آمدن حادثه وخسارات جانی و مالی شده است


در اتوبانها بدلیل سرعت و عدم رعایت مسایل ایمنی حادثه ای رخ میدهد .


اگر مسایل فوق را ریشه یابی و مورد تجزیه وتحلیل قرار دهیم مشخص میگردد كه در بعضی از تصادفات و برخورد ها عدم رعایت موارد از نظر طراحی ومعماری و اجراء باعث پدید آمدن آن شده است .


در تصادفات رانندگی مسئله عدم دید كافی راننده و پیچ های خطر ناك و زاویه نامناسب و شیب عرضی غیر فنی باعث تصادفات و خسارات میشودو یادر ناوبری هوایی وكشتیرانی این چنین حوادث اتفاق میافتد خطاهای خصوصی فردی ناشی از این موارد را میتوان خطاهای غیرعمد اطلاق نمود زیرا بانی و باعث آن یك خطای انسانی در بطن نهفته میباشد كه آن بخش میتواند در معماری و یا سایر علوم و فنون باشد .


جهت بررسی بیشتراین مورد مسئله شناخت معماری درون شهری آغاز مطلب میكنیم .


طراحی واحد و یا مجموعه های مسكونی هر چند ساده و دارای ظرافت میبایست دارای پارمترهای لازمه باشید ولیكن وظیفه معمار و طراحان بررسی موارد ایمنی سكونتی و زندگی میباشد .


ایمنی زندگی یعنی حفاظت از هسته اصلی خانواده كه در این مورد در تمام كشور ها رعایت شده است . حفظ حریم خانواده وروابط آن درواحد مسكونی لازم الاجرا و لازم الرعایه میباشد . مسئله دید ( چشم چرانی ) و نظاره كردن از واحدی به واحد دیگر ایجاد مشكلات فراوان از جمله نا امنی اجتماعی میكند و این ناامنی در برخی اوقات باعث در گیری و خشونت و جرم و جنایت میشود یا بعبارت دیگر میتوان گفت كه كوتاهی و یا نادیده گرفتن حریم خانواده در طراحی موجب حادث شدن این مورد شده است .


در كلیه كشور ها ی اسلامی رعایت جنسیت در مكان خانوادگی مورد توجه قرار گرفته است یا بعبارت دیگر از نظر حفظ بهداشت روانی و سلا مت خانواده محل و یا اتاق خواب فرزندان با دو جنسیت مجزا در نظر گرفته شده است و همزمان حریم خواب پدر و مادر نیز سكونتی در نظر گرفتن ضوابط و روابط خانه و خانواده از لازمات میباشد .


مسئله همزمان دراین مكان ها مسئله حفاظت فیزیكی نیز مطرح بطور مجزا میباشد .


ازنظر جلوگیری ازسقوط درطول مسیر و یا طبقات تمهیداتی را ازقبیل پله فرار و .. طلب میكند كه توسط معمار برای ساختمانهای چند طبقه ایجاد جان پناه ها در طبقات و مخصوصا" اطاق های مشرف به محوطه باز میباشد و ارتفاع مطلوب كف پنجره ها و یا نصب حفاظ ها میتواند از پدیدآمدن یك رخداد غیر مطلوب جلوگیرینموده و جهت جلوگیری ازسقوط در اماكن لازم نرده و حفاظ در نظر گرفته میشود .


مسئله سقوط در تمامی ساختمانها صادق و وظیفه طراح رفع این خطرات و رفع آنها در طراحی میباشد .


مسئله مهم دیگر در طراحی در نظر گرفتن ارتباطات از نظر خروج و ورود میباشد كه برخی اوقات بدلیل عدم رعایت مسائل ایمنی در طراحی خطرات بسیار از این بابت حادث شده است كه بعنوان مثال در نظر گرفتن درهای سالن ها و كلاسها از نظر باز شو و ورود و خروج است .در طراحی مسئله رعایت موارد ایمنی و آتش سوزی بسیار با اهمیت است زیرا یدلیل عدم شناخت و عدم پیش بینی در طرح در هنگام بهره برداری موجبات وارد شدن خسارات مادی و معنوی بسیار خواهد شد كه برخی اوقات غیر قابل جبران است .
معماران میتوانند با آموختن موارد فنی لازم و همزمان حقوق معماری ازحادث شدن جرایم در زمینه های معماری و معماری شهری ودر نهایت زندگی جلوگیری نمایند


2-نادانی و جهالت بصورت عناد و تمرد در زندگی شهری و مدنی .


یكی از مشكلات جوامع شهری تمرد و عناد بعضی از شهروندان در مورد اجرای ضوابط و قوانین مدون شهری است كه عدم انجام و اجرای آن مقررات و قوانین اثر در جامعه شهری خواهد گذاشت .


بعنوان مثال گذر از چراغ قرمز و یا عبوراز جهت مخالف گذرهای یك طرفه و سرعت های غیر مجاز و یا عبور از گذر گاه های پیاده خود قانون شكنی و تمرد از قانون اطلاق میشود كه در این مورد معماران و طراحان نمی توانند كمكی در اصلاح و رفع این مشكل بنمایندمگر آنكه مواردی خطر ساز شناسایی وبعداز مطالعه لازم رفع تا از عناد وتمرد جلوگیری گردد .


برخی اوقات این تمرد از جهالت است كه میتوان با اطلاع رسانی و برنامه ریزی آن را بر طرف نمود و در حالت دیگر لجبازی و تمرد از قانون است كه نیاز به شناخت رفتاری دارد .
با توجه به موارد فوق میتوان نتیجه گیری نمود كه معماران و سایر متخصصین فن همگی سعی دارند كه طراحی مجموعه ها و اماكن شهری و معماری شهری را به نحوی انجام و طراحی كنند كه باعث ارتقاء شهرنشینی گردد و نتیجه آن كاهش جرایم شهری و غیر شهری چه بصورت اگاهانه و چه نا آگاهانه باشد.

بيژن علي آبادی
برگرفته شده از : تارنما انجمن مفاخر معماری ایران
تعداد بازدید : ۴۲۷۴
نسخه چاپی :  
ارسال نظرات

نظر شما :

مطالب مشابه
معمارها هم می‌توانند ستاره شوند؟

معمارها هم می‌توانند ستاره شوند؟

چکيده ای در خصوص معماری بيونيک (زیستی)

چکيده ای در خصوص معماری بيونيک (زیستی)

بازنمایی هویت های پست مدرن در فضاهای مسکونی شهر با تاکید بر شهر های ایران (2)

بازنمایی هویت های پست مدرن در فضاهای مسکونی شهر با تاکید بر شهر های ایران (2)

روند بصری‌سازی معماری در سال 2019 : داستان‌گویی توسط رسانه‌ی جدید

روند بصری‌سازی معماری در سال 2019 : داستان‌گویی توسط رسانه‌ی جدید

آشنایی با کلیدهای لمسی

آشنایی با کلیدهای لمسی

راهنمای خرید مسکن: آنچه شما باید قبل از خرید خانه بدانید

راهنمای خرید مسکن: آنچه شما باید قبل از خرید خانه بدانید

مشاوره معماری

برای داشتن فضای کارآمد و زیبا می توانید از مشاوره متخصصین آرل بهرمند شوید

02122901905
مهندسین مشاور معماری
کاردستی با وسایل دور ریختنی
شرکت طراحی دکوراسیون اداری 
طراحی و اجرای فروشگاه زنجیره ای

عضویت در گروه معماران آرل

بعد از ثبت ایمیل ، حتما از طریق لینک فعال سازی ، عضویت خود را فعال کنید.


طراحی و ساخت ویلا
بازسازی ساختمان
اخذ تاییدیه کمیته نما 
طراحی داخلی مطب
تماس با گروه معماران آرل
: تهران ، نیاوران، سه راه یاسر،ساختمان آوا 2،
پلاک 250، طبقه 3، واحد 34
تلفن  :  ۶-۲۲۹۰۱۹۰۵-۰۲۱ 
فکس :    ۲۲۹۰۱۹۰۷-۰۲۱
ایمیل: info@arel.ir