نگاهی به دفتر گروه معماری TOPOTEK

تحریریه معماری آرل
به بهانه افتتاحیه نشریه به سراغ دفتر معماری TOPOTEK 1 رفتیم تا درباره انتخاب های بی نظریشان در معماری منظر، در دفترشان به گفت و گو بنشینیم. پروژه های این دفتر از طریق" نگاه انتقادی و کنجکاوانه به واقعیت های فرهنگی و تاریخی کنونی" توسعه یافته است و به همین خاطر جای تعجبی ندارد که فضای کاری آنها در ناحیه Berlin Mitte واقع شده که نه تنها قلب تاریخی شهر است، بلکه یکی از دو مناطقی می باشد که آلمان غربی و شرقی را کنار هم قرار می دهد و امروزه یک محله پر جنب و جوش و پر از دانشگاه ها، شرکت های رسانه ای و مؤسسات سیاسی و فرهنگی است. دفاتر TOPOTEK 1 ساختاری از اوایل قرن بیستم دارند که به دقت بازسازی شده و مدتی متعلق به انجمن صنعتگران بوده است. در این ساختمان هم چنین، فضایی برای تئاتر Sophiensaele قرار دارد که نامش را از یک خیابان سی ساله به نام Sophienstraße گرفته است.
می توان گفت که فضای یک استودیو اغلب بازتاب کننده اصول و نگرش آن استودیو ، و هم چنین پروژه های آن می باشد و قطعا این موضوع درباره TOPETEK1 صدق می کند.لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-8269.html