طراحی برج Mark: ساختمانی برای خط آسمانه جدید و حفظ هویت قدیمی سیاتل

تحریریه معماری آرل
طراحی برج تجاری-اداری سیاتل به عنوان مرکزی جدید برای توسعه شهر، مصادف با تخریب یک از قدیمی ترین کلیساهای شهر بود. به طوری که کارفرمای پروژه می خواست یک ردیف بیشتر به عرض زمین برج بیافزاید و از متراژ بیشتری بهره ببرد. اهمیت عاطفی، فرهنگی و تاریخی کلیسا به واسطه بنیانگذار آن آرتور دنی بود که یکی از بنیانگذران شهر سیاتل هم بوده، و انگیزه مشتریان و کارفرمایان پروژه را دگرگون ساخت تا به طراحی و ساخت برج کوچکی رضایت دهند. معمارن برج Mark برنامه جدیدی برای طراحی پروژه ارائه دادند که میزان دخالت در سایت را به حداقل برساند. طرحی که به فعل سازی گذر عابر بین بلوک شهری را تشویق کرده، و در عین حال پناهگاهی تاریخی/مذهبی را حفظ نماید.

برج تجاری Mark (یا همان نشانه) یک نقطه مهم اقتصادی و هویت بصری مدرن است که به تغییر چهره یکی از پرسپکتیوهای مهم کشور آمریکا بدل گشته است. از عوامل تاثیرگذار پروژه Mark، تشویق مردم نسبت به تراکم و شهرنشینی هوشمند می باشد. حفظ کلیسا و پیوستن آن به پروژه در توسعه راه حل های پایدار سایت نقش داشته است. این تعهد مشترک و حساسیت به زمینه پروژه نه تنها به کلیسا اجازه داد تا جوامع آینده از چنین ساختمانی بهره ببرند، بلکه تاریخ و شخصیت این بخش از شهر حفظ شود.

ابتدا تعداد زیادی طرح و برنامه برای فرم مورد نظر به لحاظ ویژگی های بصری، سازه و عملکرد با توجه به حساسیت های موجود در سایت ارزیابی شدند. تیم طراحی حوزه پروژه خود را به سه بخش منحنی، دارای سطح شیب دار و نماهای چند وجهی تقسیم کردند. یک طرح نسبتا فشرده انتخاب شد که از حجم و فضایی بهینه سازی شده بهره برده، و در عین حال ارتفاع و پیکرده بندی ساختمان را به صورت هرامونیک به هم مرتبط ساخته است. همچنین پاسخگویی به درخواست مالک بنا بر تاثیزگذاری پروژه بر روی خط آسمانه سیاتل با توجه به فرم برج، به شکل زیبایی انجام شد. 

چهره برج با عناصر جانبی کمتری در زاویه رو به خیابان پیکره بندی شده تا چشم عموم را به سمت بالای ساختمان سوق دهد و بر روی فرمت عمودی برج تاکید داشته است. این طرح ساده تغییرات ظریف نمای ساختمان را به شیوه ای چهره به چهره ارائه می دهد. این جزئیات ریز بر روی نما زمانی ارزشمند است که بر روی ساختمان کلیسا با جزئیات کلاسیک تاثیر گذاشته است. الگوی ساده چهره برج در نمای نزدیک باعث نشده تا چهره کلیسا حقیر یا کوچک شمرده شود، و به شیوه ای ساده خود را میان ساختمان های بلند سیاتل برجسته ساخته است. تحریریه معماری آرل
منبع: archdaily.com

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-7678.html