برگ سبز معماری و برگه تعهد نظارتاین برگه ها شامل برگه های تعهد طراحی معماری، محاسبات، تاسیسات برق و مکانیک می باشند. برگ تعهد تهیه نقشه های معماری یا برگ سبز طراحی معماری در ابتدای تشکیل پرونده در دفتر خدمات به منظور یکی از مدارک مورد نیاز برای صدور جواز یا پروانه ساختمانی توسط شرکت های واجد صلاحیت ارائه می گردد. این برگه به همراه نقشه های معماری ممهور شده توسط شرکت مربوطه به دفتر خدمات برای استعلام در سیستم شهرداری تحویل داده می شود.
برگه های تعهد نظارت ، محاسبات و تاسیسات پس از تایید نقشه های معماری و صدور فیش عوارض توسط شهرداری به همراه نقشه های محاسبات و تاسیسات برق و مکانیک ممهور شده توسط شرکت های واجد صلاحیت برای استعلام در سیستم شهرداری تحویل دفتر خدمات داده شده تا نقشه های مربوطه برای انجام مراحل بعدی صدور جواز بررسی شوند.


نمونه برگ سبز تعهد معماری


برگ تایید استحکام بنا در مواردی از جمله موارد ذیل مورد نیاز می باشد:

• قدیمی بودن ملک و فاقد پایان کار بودن آن
• تغییر کاربری به نوعی که با پایان کار قبلی مغایر باشد
• اضافه کردن به بنای قبلی ( اضافه اشکوب) و یا حتی کسر از بنای قبلی
• تغییراتی که در زمان بازسازی و یا تغییرات داخلی رخ می دهد مانند جابجایی دیوارها و ...
• ریزش یا تخریب بخشی از بنای قدیمی
• عدم انطباق وضع موجود با نقشه های مصوب سازه و یا معماری
• فوت و یا انصراف ناظر قبلی ملک ساخته و یا رها شده
برگ اعلام اتمام عملیات ساختمانی به همراه برگه استحکام بنا به دفتر خدمات ارائه می گردد.

ارائه برگه های سبز تعهد توسط شرکت های حقوقی و یا اشخاص حقیقی عضو سازمان نظام مهندسی در هر شهر صورت می گیرد.

مشاور معماری آرل با توجه به امتیازاتی که در اختیار دارد قادر به ارائه این خدمات جهت طی مراحل صدور پروانه ساختمانی (جواز) می باشد:

• برگ تعهد معماری+ نقشه های معماری فاز 1 و 2 معماری
• برگ تعهد محاسبات+ نقشه های فاز 1 و 2 محاسبات
• برگ تعهد تاسیسات برق و مکانیک+ نقشه های فاز 1 و 2 تاسیسات برق و مکانیک
• برگ تایید استحکام بنا و برگ اتمام عملیات ساختمانی
• برگه مجری
• مطالعات ژئوتکنیک خاک (تیپ 2 و 3)

اسامی مشابه: برگه سبز- برگه-برگه سبز تعهد

از طریق پل های ارتباطی زیر با مشاوران آرل در تماس باشیدلینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-5549.html