معماری برای کودکان: نگاهی به مدرسه Weissach- Flacht

گردآورنده: الهه کاشی
موقعیت زمین واقع در یک خیابان مسکونی، مدرسه را به صورت یک آپارتمان بزرگ مطرح می کند و طرح تکه تکه بهم فشرده ای را نمایش می دهد. "خانه" به عنوان هدف معماری مدرسه نمایش طرحی است که باید موثر و به سادگی برای بچه ها قابل تشخیص باشد. مدرسه ای که حاکی از فضایی با احساس امنیت و ذوق در بچه ها گردد. به منظور کسب این منظور نه تنها افکار و عقیده های معماران مورد بحث و بررسی قرار گرفت، بلکه با شورای محلی و اولیای امور اداری و معلمان مشورت های پی در پی انجام گرفت و این طرح تنها بعد از بررسی ماکت های مختلف توانست به صورت پروژه نهایی امکان ساخت بیابد.
اهمیت این طرح به خاطر مقیاس متناسب و همچنین ترکیبات رنگ به صورت های متفاوت در نمای معماری برای کودکان بود. سرانجام یک هنرمند با حس بالایی از درک مستقیم شهود قادر است ساختمان را به یک کار هنری تبدیل نماید. چرخش خورشید، برجهای دوازده گانه روی نردبان جاکوب (یعقوب) و زنگ مدرسه مشرف به ورودی سالن بزرگ باید در نظر گرفته شود.

مثالهای بیشتری را در عناصر و جزئیات ویژه کودکان در زیر می توان جستجو کرد:
پنجره های سراسری کلاسها با کاربردهای متنوع و برای مثال امکان کاشتن گیاهان، تجربه سایه آفتاب و نمایش صنایع دستی و غیره. فضای خالی مانده بر روی دیوارهای آجری در پشت سر کودکان جهت استفاده و نصب تابلوها. باغ مدرسه با زمینی وسیع برای مشاهده زندگی حیوانات و گیاهان در آن و اطراف برکه آب، و وسایل بازی های جست و خیزداری که در سطح محوطه زمین بازی ساخته شدند.

تحریریه معماری آرل
گردآورنده: الهه کاشی
منبع: کتاب معماری برای کودکان

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-5087.html