پارک تجاری اثری متفاوت از برنارد چومی

تحریریه معماری آرل
این پروژه توسعه شهری توسط برنارد چومی در شارتر، در عرصه ای به مساحتی 182 هکتاری و شامل بر یک پارک اداری، فضاهای تفریحی بسته، زمین های ورزشی و یک مجموعه مسکونی، رابطه ای میان کار و تفریح را ارائه می کند که بر مبنای ترکیب و اختلاط ان هاست، نه جدایی. سایت رو به شهر و کلیسای مشهور آن دارد و در زمین های کشاورزی مجاور با یک بزرگراه ملی قرار گرفته است.
یک محور که از مرکز شهر شارتر و کلیسای آن آغاز می شود محور ارتباط دهنده قوی سایت و شهر است. این بردار، جمع کننده و پیوند دهنده عملکردهای دیگری است که درون پوسته ی منحنی شکل سالن ها قرار دارند. هر سازه کمی معلق است و پوششی را برای فعالیت های عمومی فراهم می کند. این محور گسترش، همچنین در برگیرنده ی عملکردهای دیگری است مانند سینمای روباز، استخر شنا و زمین های تنیس. امتداد این محور از غرب پلی می شود که از بزرگراه گذشته و به شهر می رسد و از شرق به سمت اراضی حومه شهر می رود.
تحریریه معماری آرل
منبع: کتاب برنارد چومی

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-5071.html