پارک دلاویت اثری ماندگار از برنارد چومی

تحریریه معماری آرل
مسابقه طراحی پارک دلاویت در سال 1982 تسط دولت فرانسه برگزار شد. اهداف این طرح مشتمل بر تاکید بر دیدگاه های آن عصر زمانی، انجام فعالیتی برای اقتصاد آتی و توسعه فرهنگی ناحیه ای مهم در در شهر پاریس. همچون دیگر پروژه های بزرگی که در زمان ریاست جمهوری فرانسوا میتران به اجرا در آمد، مانند اپرای باستیل، هرم موزه لوور و دروازه ی تژت دجفانس.
پارک در یکی از آخرین قطعه های زمین های  بزرگ باقی مانده در پاریس قرار دارد. سایت با حدود 50 هکتار مساحت که پیش از آن در اختیار کشتارگاه مرکزی بوده است. طرح پارک از میان 471 طرح رسیده در مسابقه دو مرحله ای انتخاب شد و طی دوره 15 ساله ساخته شده است. بنیاد این طرح متشکل از سه سامانه مستقل نقاط، خطوط و سطوح است:
نقاط: فولی ها بر پایه یک شبکه نقطه ای متعامد با فواصل 120 متر در سطح پارک قرار گرفته اند. اسا شکل هر فولی بر مبنای یک مکعب 10*10*10 متر، یا ساختاری سه طبقه و با فضایی خنثی قرار دارد که می توان آنرا بر حسب نیازهای برنامه ریزی ویژه تغییر شکل داده و پرداخت کرد.
خطوط: شبکه فولی ها به ساختار مختصاتی بزرگ تری وابسته است. یک سامانه راست گوشه از حرکت متراکم پیاده که شکل یک چلیپا را در سایت ترسیم می کند. مسیر شمالی جنوبی اتصال دهنده دو ایستگاه مترو می باشد و سقفی با عرض 5 متر و با ساختار پوششی موجی کل بر روی این دو محر قرار دارد.
سطوح: سطوح در پارک کلیه فعالیت هایی که به سطوح باز وسیع نیاز دارند را همچون فضای بازی، ورزش و تمرین های جسمی در خود جای می دهند. 
تحریریه معماری آرل
منبع: کتاب برنارد چومی


لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-5022.html