معماری کتابخانه بین المللی توسط گروه بیگ

معماری و طراحی کتابخانه قزاقستان به مسابقه بین المللی گذاشته شد این طرح از گروه بیگ توانست جایزه این مسابقه را ازان خود کند.
مساحت بنا 33000 متر مربع می باشد. استفاده از نوار های پیوسته Möbius Strip دو نتیجه در ساختار کلی بنا

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-488.html