نگاهی به طرح منتخب باغ وحش عمودی

مترجم: الهه کاشی
طرح برج باغ شرکای williamson، طرحی منتخب و به عنوان محلی برای حفظ گیاهان و حیوانات مختلف برای نسل های آینده بوده است. در این ساختمان با وجود گیاهان سرسبز استراتژی معماری سبز و معماری پایدار را می توان با صرفه جویی در مصرف انرژی و نور طبیعی و باران و ایجاد تهویه طبیعی مشاهده کرد. همچنین این ساختمان به صورت برجی خودکفا و پناهگاهی پایدار برای همه گونه های جانوری بوده است.
بازدیدکنندگان قادرند توسط آسانسور شیشه ای محصور و پلکان به طبقات بالاتر دسترسی داشته باشند و از محیط سرسبز باغ و مشاهده حیوانات لذت ببرند. ضمن آنکه بعضی حیوانات مانند میمون ها آزاد بوده و از درختان بالا و پایین می روند و دیگر حیوانات چون پرندگان و پروانه ها در فضای بزرگ گلخانه ای نگهداری می شوند که سقف آن با الگوهای شش ضلعی شیشه ای پوشیده شده است.


به طور کلی می توان این چنین بیان کرد که باغ وحش عمودی فضاییست متعادل و پایدار، که در آن طبیعت و انسان و حیوانات در همزیستی و هماهنگی با یکدیگر قرار می گیرند.تحریریه معماری آرل
مترجم: الهه کاشی
منبع: designboom

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-4650.html