چهارشنبه های گالری گردی: معرفی و بررسی برنامه های گالری های تهران



1: پشت پرده
21 خرداد 1395 لغایت 08 تیر 1395
16 تا 20
ازدحام و فشردگی اطلاعات ، پیچیدگی زندگی ، قدرت ذهن و معانی دوگانه و رو در رو که هر یک دیگری را می نماید و می پوشاند.
آنچه باعث شد مجموعه "پشت پرده" شکل گیرد حجابهایی است که ما هر روزه با آن زندگی می کنیم ، پرده هایی که بر آن نقش می زنیم و زیبایی حیات را در عین نمایاندن مخفی می کنیم.
با هر توضیحی ، پرده ای بر آنچه کشیده ام ، کشیده می شود و اگرچه به ذهن، شفافتر آید اما، دور تر است . ویژگی دوگانه ای که کل حیات را در بر گرفته است. 



2: روشنایی محدود
21 خرداد 1395 لغایت 25 خرداد 1395
16 تا 20
روشنایی محدود پروژه ی گروهیِ هنرجویان درس عکاسی دیجیتال مراکز آموزشی سروش و آرتین مشهد است که زیر نظر کیارنگ علایی شکل گرفته است. در این نمایشگاه چهار موضوع در حوزه عکاسی مستندگرایانه و عکاسی فاین آرت توسط عکاسان تولید شده است. در موضوع نخست به محیط به عنوان فضایی که عملی خاص را از تمامی اعمال دیگر در اطراف خود جدا می کند، پرداخته شده است. در موضوع دوم تصویری کردن بخشی از طبیعت که در شهرنشینی مورد مداقه بوده و یکی از چالش های محیط زیست بشر امروز است {کوه} مورد توجه است. در موضوع سوم عکاسان باید به پارکینگ به عنوان بخش مهمی از معماری شهری بپردازند، تغییر شکل پارکینگ ها و هویت دگرگون آن در زمانه حاضر یکی از اهداف این موضوع است. در موضوع چهارم شواهد حضور نور به عنوان عامل تغییردهنده بُعد، اندازه و فرم مورد توجه است. نور را بواسطه روشنایی و آشکارسازی اش می شناسیم. روز بواسطه نور از شب متمایز می شود و اشیا، بناها، ساختمان ها، معماری و هویت همه آن چه در شهر می بینیم بواسطه نور تغییر می یابد.



3: سیاه مثل برف
21 خرداد 1395 لغایت 31 خرداد 1395
16 تا 20
سیاه مثل برف
حسی شبیه غربت اشیا
از روی پلک می گذرد.
بین درخت و ثانیه سبز
تکرار لاجورد          
با حسرت کلام می آمیزد.
اما
ای حرمت سپیدی کاغذ !
نبض حروف ما
در غیبت مرکب مشاق می زند.
در ذهن حال ، جاذبه ی شکل
از دست می رود...
(سهراب سپهری)



4: گلهای کوچک انتظار
 21 خرداد 1395 لغایت 01 تیر 1395
15 تا 20
گالری اعتماد دو
ببين زمان،چه سان ميگذرد، همچنان ابر بعد از باران
ببين كه عشق ميميرد ناگهان، ميان ذره هاى زمان
من چه هستم بدون عشق تو، تو چه هستى بدون من
ما چه هستيم در دشت روزگار،گلهاى كوچك انتظار
هانيه صدرى ' ١٣٩٥ 

تحریریه معماری آرل
منبع: galleryinfo

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-4521.html