شنبه های طراحی صنعتی: خلاقیت و زیبایی در آثار مك پیس

گرداورنده : مسعود فلاح
مك پیس یكی از طراحان صنعتی و رهبران احیا كننده صنایع دستی انگلستان می باشد. او پس از اتمام كار آموزی اش در كابینت سازی كیت كوپر كارگاهی را تاسیس كرد. در سال1974 به آمریكا رفت.به بریتانیا مجددا باز گشت و كالج پارنهام را با رشته ساخت و طراحی مبلمان را تاسیس كرد.او تحت تاثیر سه گرایش عمده:آرت نوو،صندلی های چوبی(چوب آبنوس)كه در دوره ی گوتیك فراوان استفاده میشد ونئوگوتیك بوده است.پس تعجبی ندارد كه به ریزه كاری ها و زیبایی های یك اثر حتی بیشتر از راحتی توجه نشان دهد این بدان معنا نیست كه آثار وی راحت نیستند بلكه بدان معناست كه این طراح انگلیسی به تزیین بیشتر بها داده و زیبایی را وجه اول كارش میداند.

نمونه های از صندلی های طراحی شده توسط مک پیس

نمونه های از قفسه های طراحی شده توسط مک پیس


نمونه میزهای طراحی شده توسط مک پیستحریریه معماری آرل
گرداورنده : مسعود فلاح 
منبع : www.johnmakepeacefurniture.com

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-4378.html