معماری و طراحی داخلی دانشکده موسیقی

مترجم: الهه کاشی
معماری: Buol & Zünd
موقعیت: Utengasse 15, 4058 Basel, Switzerland
سال ساخت: 2013
این دانشکده تنها به رشته ی موسیقی جاز اختصاص یافته است. این ساختمان به گونه ای یکپارچه طراحی شده، که سعی در رشد ظاهر قدیمی شهر را داشته است و ساختار کلی آن طوری به اوج خود می رسد که با مردم در تعامل می باشد. دانشکده از حجم های مختلف دور یک حیاط مرکزی تشکلیل شده است و فضای داخلی طبقه همکف، طوری به دور حیاط در گردش می باشد که مسیر های متعددی را به وجود آورده است. به طور کلی، تعداد 50 اتاق تمرین در این مکان وجود دارد، که از هویت های متفاوتی برخوردارند به طور مثال برخی اتاق ها دارای استدیو ضبط حرفه ای و برخی، فضای اجرای عمومی به شمار می روند. دیوار های اتاق های تمرین به صورت آکوستیکی می باشند تا مانع انتقال صوت به اطراف شود.
 

تحریریه معماری آرل
مترجم: الهه کاشی
منبع: archdaily

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-4324.html