طراحی مرکز سلامت و ورزشی در دانشگاه

مترجم: الهه کاشی
معماری: Cibinel Architects , Batteriid Architects
موقعیت: The University of Manitoba, Winnipeg, MB R3T 2N2, Canada
مساحت: 9290 متر مربع
سال ساخت: 2016
در گوشه ی دانشگاه مانیتوبا، مرکز تفریحی- ورزشی ساخته شده است، که این طرح منجر به کسب جایزه در کانادا شده است. همچنین، به عنوان یک مرکز بین المللی به رسمیت شناخته شده است. به طور کلی، هدف از ارائه این طرح، معرفی زندگی سالم به مردم می باشد. این مکان، امکانات تفریحی خوبی برای دانشجویان و البته جامعه فراهم کرده است، به گونه ای که مردم بیرون از دانشگاه نیز امکان بهره گیری از این امکانات را دارند و یک ورودی عابر پیاده نیز برای مخاطبانی که با اتومبیل شخصی و یا عمومی به اینجا می آیند، تامین شده است. در ادامه، این ساختمان دارای فضاهایی اعم از: مرکز پژوهش، ادارات، مرکز تاسیسات، فضای تعمیر و نگهداری تجهیزات، تهویه مطبوع و ... می باشد.


تحریریه معماری آرل
مترجم: الهه کاشی
منبع: archdaily

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-4319.html