دکوراسیون داخلی دفتر شرکت حمل و نقل بین المللی SHHاین طراحی توسط "هیس" در لندن، انگلستان برای یک شرکت حمل و نقل بین المللی در سال 2011 انجام شده است.این دفتر که در طبقه پنجم ساختمانی در غری لندن واقع شده است.200 سال آلودگی با نمای سنگ پرتلند بر روی ساختمان زدوده شد.و همچنین محوطه سازی جدیدی نیز به آن اضافه شد.
تحریریه معماری آرل
منبع: https://www.arel.ir


لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-423.html