معماری داخلی شرکت محصولات پستی آندریاس دوریا

تحریریه معماری آرل
تجهیزات کار، نحوه نشستن و استفاده از هر یک از ملزومات محیط کار باید به لحاظ ارگونومی (تطابق محیط کار با فیزیولوژی بدن) مطابقت داشته باشد تا از بروز بیماری های ناشی از محیط کار در افراد پیشگیری شود. طراحی این دفتر کار توسط معماران"فلدمان و اسچالتن" در هامبورگ آلمان در سال 2010انجام شده است.


تحریریع معماری آرل
منبع: https://www.arel.ir

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-416.html