به بهانه 3 اردیبهشت ماه - روز معمار


ثانیه های خجسته به صبح نزدیک می شود

و خطهای تنهایی را تا صبح اتود می کنم

ولی انگار صبح نزدیک است....

روز معمار مبارک

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-388.html