پیرمرد مدرن تهرانمیدان های شهری از جمله فضاهای عمومی و جمعی هستند که به عنوان یک عنصر هویت بخش در شهرها همواره نقش مهمی را در خاطرات جمعی مردم شهر ایفا کرده اند. امروزه با مطرح شدن موضوع فضاهای جمعی و اهمیت بیشازپیش آن، میدان های شهری می توانند گزینه ای مناسب برای پاسخ به این مسئله باشند؛ زیرا آنها به عنوان مهمترین ظرف فضایی زندگی جمعی، عاملی مهم در جذب مردم و حضور آنها و نیز ارتقای کیفیت حضور انسانی در شهرها هستند. کلان شهر تهران نیز دارای میدان های تاریخی بسیار مهمی است که همواره نقش مهمی در فرایندهای اجتماعی و سیاسی ایفا كرده اند؛ اما متأسفانه با گسترش روزافزون خودروها و تسلط آنها بر زندگی پیاده شهر، تعداد بسیاری از میدان ها کارکرد و هویت گذشته خود را از دست داده اند و عملا به فلکهای برای عبور و مرور خودروها تبدیل شده اند. همچنین وجود انواع اغتشاش های کالبدی و بصری و مطلوب نبودن فضاهای میدان ها، لزوم بازآفرینی هویت و کالبد آنها را دوچندان کرده و سبب شده است در دهه های اخیر مدیران شهری نگاهی ویژه به این نقصان بزرگ شهر تهران داشته باشند. این نوشتار به بررسی راهکارها و تمهیدات به کاربرده شده در احیای اولین میدان مدرن شهری تهران یعنی میدان امام خمینی(ره) می پردازد تا مشخص شود چگونه این ملاحظات و اقدامات کمی و کیفی در شکل دهی این میدان به عنوان فضایی جمعی تأثیر می گذارند.


میدان امام خمینی(ره) (توپخانه) شاهد تغییرات و حوادث بسیاری بوده که در گذر زمان هویت تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی آن را شکل داده اند. به طورکلی مجموع این اتفاقات کالبدی و غیرکالبدی را می توان در سه دوره تاریخی بررسی کرد. اتفاقاتی که بیان می کند چرا این میدان واجد ارزش های لازم برای تبدیل شدن به یک فضای جمعی شاخص در شهر تهران است و می تواند به عنوان هویت و شناسنامه تهران باشد؛ میدانی که در طول تاریخ همواره خود را با زمان تطبیق داده وبا ایفای نقش نشان های سبب پیوند عاطفی مردم با شهر و تعلق خاطر آنان شده است.

دوره اول (قاجار)

میدان امام خمینی(ره) (توپخانه)، مستطیل شکل و بزرگ، در ضلع شمالی ارگ سلطنتی واقع بود. در دوره ناصری، حصاری از ساختمان های دوطبقه طاق ضربی به دورش کشیده و به عنوان یک محدوده نظامی توپچی ها و توپهای حکومت را در آن جا داده بودند و از این رو به میدان توپخانه شهرت یافت. اما بعدها با احداث میدان مشق، کاربری آن به عنوان محل ورودی ارگ تغییر کرد و کارکردی حکومتی یافت. از دی اگر بناهای مهم در این دوره، 6 دروازه در انتهای 6 خیابان منتهی به این میدان بود. ساختمان های بانک شاهی، اداره نظمیه و ساختمان بلدیه به عنوان نهادهای مدنی در اطراف میدان ساخته شدند تا بیشازپیش نمایانگر ایجاد یک میدان با کاربری های جدید باشد. از روی دادهای مهم این میدان میتوان به محل برگزاری جشن قربانی شتر، آتشبازی و رژه نظامی سربازان و مراسم اعدام محکومان اشاره کرد. این میدان به دلیل نزدیکی به ارگ سلطنتی و نیز میدان بهارستان بارها محل تجمع مخالفان مشروطه و اجتماعات سیاسی نیز بوده است. بنابراین میدان امام خمینی(ره) در این دوره تلفیقی از کارکردهای نظامی، حکومتی، اجتماعی و مالی بوده و ازنظر سیاسی، نقطهای مهم برای حکومت به شمار میرفته است.

دوره دوم (پهلوی اول)

از مهمترین اقدامات کالبدی این دوره تخریب بناهای یکنواخت و منظم، برداشتن دروازهها، ساخت بنای اداره عبور و مرور، تجدید بنای بانک شاهی و احداث اداره بیسیم پهلوی است. مهمترین رویدادهای این میدان نیز (URL2) برپایی اعدامها، جشن کارناوال برای القای قرارداد دارسی و آتشبازی بوده است از این رو میدان ســاختار حکومتی-اجتماعی خود را همچون گذشــته حفظ کرد و ساختمانهای اداری نیز نقش پررنگتری در آن یافتند.

دوره سوم (پهلوی دوم)

در این دوره ساختمان بیســیم در جنوب میدان تخریب و ساختمان 14طبقه وزارت پست و تلگراف و تلفن جای آن ساخته شد. در شمال میدان نیز ساختمان شهرداری برای تجدید بنا ویران و خاکبرداری شد؛ اما تا آن زمان چیزی جای آن ساخته نشد. در این دوره نام سپه بر میدان نهاده شد.

دوره چهارم (پس از انقلاب اسلامی)

منظور توسعه حمل و نقل عمومی در بخش مرکزی شهر، ساختمان راهنمایی و رانندگی در غرب میدان امام خمینی(ره) تخریب و جای آن ایستگاه متروی امام خمینی و همچنین در محل قبلی ساختمان شهرداری، پایانه اتوبوس و تاکسی ساخته شد؛ بنابراین زمینه برای تبدیل میدان امام خمینی به میدانی کاملا ترافیکی (فلکه شهری) و فراموش شدن تاریخچه و فعالیتهای مرسوم در آن بیشازپیش فراهم شد. هم اکنون به وضوح می توان دید که این میدان صرفا محلی برای عبورومرور اســت و بیشتر از مفهوم یک میدان، نقش یک گره و تقسیم کننده شهری را دارد.

باززنده سازی میدان امام خمینی(ره) (توپخانه)

تبدیل فضای میدان ها به فضاهای ضد زندگی، محلی برای جرم و بزه و داشــتن فضاهای شب مرگی، مدیران شهری را بر آن داشت تا نسبت به بازآفرینی و احیای این مرکز تاریخی- فرهنگی مبادرت كنند. فرآیند طراحی این پروژه نزدیک به ۲۰ ســال طول کشــید. در این مدت طرح برای سه بار تغییراتی یافت و درنهایت بیانیه ای برای این میدان مهم شــهری از جانب یک تیم راهبردی صادر شــد. در این بیانیه میدان امام خمینی فصل مشترک تهران دوره قاجار و تهران دوره پهلوی و نماد گذار تهران از یک شهر سنتی به سوی یک شهر مدرن است؛ بنابراین طرح احیای آن باید به گونه ای دیده شود که بیانگر این تحوالت باشد و مخاطب هنگام ورود به آن، این تغییرات را احساس كند. به این منظور حفظ هویت و کیفیت فضا باید بر حفاظت های کالبدی ارجحیت یابد.


اهداف طرح

از مهمترین اهداف طراحی این میدان، ایجاد یک مکان سرزنده است تا بتواند فضای جمعی مناسبی در مرکز شهر تهران برای تعامالت اجتماعی، خاطرات جمعی شهروندان و ایجاد حس وابستگی آنان باشد. به علاوه، حفظ تاریخ و ایجاد ساختار قدرتمند فرهنگی، در کنار زیبایی و هماهنگی کالبدی و کیفیات بصری از دیگر اهداف این طرح است. در واقع این میدان نوعی واسط برای پیوند فضاهای مجاور خود و انسجام بخشی به عملکردهای جاری در آن است.
مهمترین اهداف اجرای این طرح عبارتند از:
باززنده سازی و باز تعریف نقش میدان امام خمینی با رویکرد احیای بافت تاریخی و توسعه گردشگری
احیای فضای باز شهری سرزنده باقابلیت مکث طوالنی در حضور شهروندان
پذیرایی و ساماندهی حضور فعالیت گردشگران داخلی و خارجی حاضر در مرکز شهر تهران
ایجاد فضای تنفس در بافت متراکم مرکز شهر برای یجاد ریتمی متناسب میان توده و فضا در مرکز تاریخی شهر
واگذاری نقش معبری و مفصلی ترافیکی به شریانهای پیرامونی برای تقویت مقصدی
کمک به ارتقای میدان امام خمینی(ره)برای تبدیل به یکی از مقاصد اصلی گردشگران (به ویژه گردشگران خارجی) در تهران
احیای میدان ها، موضوع پیچیده ای اســت کــه باید در آن برای زنده کردن هویت و ارزش های مکان تلاش شــود؛ اما مکان وقتی معنا می یابد که درکی حسی از آن صورت گیرد و تصویری ذهنی از خود به جای گذاشته باشد.

رویکردهای طرح

تلاشهای صورت گرفته برای تبدیل میدان امام خمینی(ره) (توپخانه) به یک مرکز فرهنگی- تاریخی سبب شد بر پایبندی به تاریخ ارزشمند مکان و تلاش برای تداوم بخشی به آن و همچنین تعریف عملکردهای فرهنگی از سوی بسیاری تأکید شود. در نظرگیری خاطرات جمعی، حس تعلق مکان، گسترش روابط اجتماعی و تعاملات شهروندان از رویکردهای اجتماعی طرح بوده و از سوی دیگر، توجه به هویت و اصالت مکان از نکات قابل توجه آن است؛ رویکردی که باید هم عامل تداوم تاریخ مکان باشد و هم تاریخ ساز.
سیاست ها و راهبردهای به کارگیری شده درایده های اولیه طرح
در پیشنهادهای اولیه طرح، شکل تاریخی و عناصر ارزشمند و خاطره انگیز میدان به دقت بررسی شد كه عموماً رویکردهای تاریخ گرایانه درنظر بود و حتی گاه به نوع اولیه ای از مرمت عین به عین نزدیک می شد. به طور مثال در طرح اولیه میدان، تخریب ساختمان مدرن مخابرات در دســتور کار قرار گرفته بود. اما با توجه به تغییر نگرش جهانی در مرمت شهری مخالفت هایی صورت گرفت؛ بنابراین در طرحهای تکمیلی بعدی از این اقدام صرف نظر شد؛ زیرا این بنا خود هویتی ارزشمند دارد و نمادی از دوران مدرن شدن شهر است و تخریب آن می تواند یکباره بخشی از تاریخ این مکان را از بین ببرد و باعث مخدوش شدن هویت آن شود؛ بنابراین رویکردی حفاظتی نسبت به این گونه بناها به کار گرفته شد و اعتقاد بر این بود که این نشانه ها باید میراثی برای آیندگان باشند.

طرح پیشنهادی نهایی

نگاهی نو به پروژه، میدان را مهمترین حلقه اتصال و ورود به محدوده های تاریخی- فرهنگی تهران می داند؛ میدانی در مرکز شهر که دریچه ای به شهر مدرن بوده و در دوره خودش، نخستین گام ها را به سوی مدرن شدن برداشته است. در حقیقت ساختمان های مهم مانده در اطراف میدان، شناسنامه معماری دوران قبل از ورود مدرنیسم و ابتدای دوره مدرن و نیز نشان دهنده یک معماری منسجم در این محدوده است. بر همین اساس باززنده سازی آن گام بسیار مهمی در احیای محوطه ها و مجموعه های مرکزی تهران به عنوان پیاده روها یا محوطه هایی با اولویت پیاده در مرکز شهر است و می تواند محدوده را از حالت کاسب کاری و شب مرگی شدید آزاد کند. در مطالعات طرح نتیجه گیری شد سیستم حمل و نقل شهری و ایستگاه های مترو، بدنه های میدان را از بین برده است. در طرح، تصمیم بر آن شد كه همین رو احیای کالبد چهار بدنه اصلی میدان بر اساس مستندات تاریخی صورت گرفت ابعاد میدان به همان ابعاد و تناسبات واقعی گذشته خود بازگردد. در ادامه به برخی از مهمترین رویکردهای مورد توجه در طرح که زمینه را برای تبدیل این میدان هویتمند به یک فضای جمعی مطلوب فراهم آورده است، اشاره می شود.

میدان عامل خوانایی شهر

نشانه های شهری سبب خوانایی تصویر ذهنی شهروندان از شهر می شوند؛ به ویژه اگر این نشانه ها درارتباط با یکدیگر و در پیوند با هم قرار گرفته باشند. در واقع میدان در حکم مرکز ثقل و عامل تمرکز فعالیت ها در قلب یک منطقه متراکم شهری، با ساختمان ها محصور شده اســت؛ خیابانهایی آن را احاطه کرده اند یا در ارتباط نزدیک با آن قرار گرفته اند. میدان امام خمینی(ره) نیز بسیاری از این نشانه ها را در خود دارد و تنها کافی است آنها نمود یابند؛ اما نکته مهم این است که تنها با تغییرات شکلی نمیتوان تغییرات ماهوی ایجاد کرد. این در حالی است که باید توازنی منطقی بین این محدوده، بازار و سایر همجواری های مهم برقرار شود. با این روش جهت یابی میدان امام و بخش های مشابه در این منطقه آسان تر می شود.

بازسازی مجدد عناصر هویت ساز

هویت مندی، نیازمند تداوم است و این تداوم به واسطه یک گذشته معنادار پدید می آید؛ گذشته ای که فرد آن را "خاطره" و جامعه "تاریخ" قلمداد می کند. میدان مکانی است که به خوبی این خاطرات و تاریخ را به نمایش می گذارد و به عنوان یک فضای جمعی سهم بسیاری در انتقال فرهنگ، مفاهیم اجتماعی و خاطرات جمعی دارد.
هرچند میدان امام خمینی(ره) از بدو تأسیس تاکنون، پیوسته دستخوش تغییرات شکلی و عملکردی بوده، همواره هویت خود را حفظ کرده است. یکی از اصلی ترین اقدامات برای تقویت این هویت، بازسازی ساختمان بلدیه با توجه ابعاد و اندازه های پیشین آن در ضلع شمالی میدان است. این بنا در دوره پیدایش خود یک نهاد مدنی و یک بنای کاملا مدرن محسوب می شده است. ایده اصلی بازسازی آن، ساخت بنای جدید با حال و هوای دیروز و مطابق با نیازهای امروز بوده است و ساختمان جدید نقشی همچون تالار اصلی شهر دارد. فرم کلی ساختمان و حتی جزئیات آن از همان بنای قدیمی با سبک ایرانی ولی با شیوهای نو اقتباس شده است. معماری بنای یاد شده ترکیبی از معماری گذشته کاخ های ایرانی و سبک های مدرن است؛ بنابراین ساخت مجدد این بنا میتواند یادآور وجود عنصری ارزشمند در سال های دور باشد. در حقیقت "خانه شهر" به مثابه خانه ایرانی بوده و حیاط آن عرصه میدان است.

از دیگر پیشنهادهای مطرح شده، احیای دروازه های هر 6 خیابان به صورت نمادین و ساده در جای اصلی خود است. این دروازه ها با یک معماری ابتدایی مدرن، نمادی از عناصر مهم پیوند دهنده میدان با گذرهای اطراف و همچنین حلقه ارتباطی میان معماری دوره قاجار و معماری مدرن بوده اند و احیای آنها می تواند حس تحول معماری را القا کند و با ورود شهروندان حس احترام به محیط شهری را به وجود آورد.

رویکردهای نوگرایانه

همانطور که این میدان همواره منطبق با شــرایط زمانه خود پیش رفته است، ادامه این مسیر در طرح های جدیدتر نیز نوعی تداوم و یکپارچگی ایجاد می کند. ساختمان مخابرات، نماد معماری مدرن در ایران است و سبکی از معماری بین المللی دوره پهلوی دارد. از همین رو تغییر کاربری به جای تخریب آن پیشنهاد شد. در این طرح، ساختمان به یک مرکز دیجیتال شبانه روزی تبدیل شد تا جوانان در آن ارتباطاتی جهانی و دیجیتال با دیگران برقرار کنند؛ همانند یک کافی نت اما در ابعاد وسیع.
تقویت تعامالت اجتماعی با تعریف کارکردهای فرهنگی
میدان عامل تبدیل جامعه به اجتماع است و نه صرفا محل تجمعی برای افراد. میدان همچون توقفگاهی روانی در منظر شهری و محلی است که تعامالت اجتماعی افراد را در خود جای می دهد. از این رو باید بر جنبه های اجتماعی و فعالیتهای جاری در فضا نیز تأکید کرد. یک میدان مناسب نیز زمانی شکل می گیرد که سرشار از کارکردهای معنادار باشد، مردم را به سمت خود جذب و ارتباط و تماس بین آنها را نیز تسهیل كند. هرچند در میدان امام خمینی(ره) (توپخانه) با توجه به تغییر ماهیت فضا، کارکردها نیز دچار دگرگونی شده اند، اما با توجه به هدف اصلی طرح، کارکردهای فرهنگی بیش از همه مورد توجه است؛ تعریف فضاهایی همچون سالن های گردهمایی، موزه، کافه کتاب و مرکز دیجیتال جوانان در خانه شــهر، نمونه ای از این نوع کاربری هاست. با این طرح انتظار میرود جذابیت میدان در نظر شهروندان بیش از گذشته باشد.

پیاده مداری و حل مشکلات ترافیکی

تنها با حرکت پیوسته در فضاست که می توان شهر را تجربه کرد. چنین تجربه ای تنها دیداری نیست؛ بلکه برای ادراک فضا، تمام اندام های حسی و احساسات انسان درگیر می شوند. پیاده روی، ایجادکننده بیشترین سطح تماس با یک مکان شــهری است و نظام های حرکتی عامل پیوند دهنده کل شهر هستند. به همین دلیل امروزه اولویت حرکت در شهرها با پیاده است و بر افزایش کیفیت آن تأکید بسیاری می شود.
میدان امام خمینی(ره) به واســطه عبور خطوط مترو و اتوبوسرانی، روزانه محل تردد شهروندان بسیاری است؛ از این رو یکی از مهمترین میدان های پایتخت به لحاظ حجم عبور و مرور پیاده و سواره قلمداد می شود. وجود پایانه اتوبوس و تاکسی در بخش شمالی میدان و در محل ســاختمان بلدیه سابق به تراكم ترافیک این منطقه دامن زده است. بنابراین انتقال این بخش به جایی دیگر می تواند تأثیر بسزایی در ترافیک میدان داشته باشد؛ اما علاوه بر مشکلات ترافیک، بحث پیاده مدارکردن این بخش تاریخی شهر نیز اهمیت دارد. پیشنهاد طرح چنین بود:
همه حصار طهماسبی، به پیاده رو تبدیل شود و تنها دسترسی های محلی و اضطراری باقی بمانند.
میدانهایی (مراکز تفریحی- فرهنگی) در حدفاصل حلقه های حصار ناصری تا حصار طهماسبی به وجود آیند و فضاهای زندگی در آنها شکل بگیرد.
مسیرهایی از مترو به سمت بازار با هدف تسهیل دسترسی به سایر بخشها طراحی شوند و به علاوه یک زیرگذر، ارتباطی میان مترو و خانه شهر برقرار کند.

از مهمترین اهداف طراحی این میدان، ایجاد یک مکان ســرزنده است تا بتواند فضای جمعی مناســبی در مرکز شهر تهران برای تعاملات اجتماعی، خاطــرات جمعی شــهروندان و ایجاد حس وابستگی آنان باشد.

در حقیقت تلاش شده است طراحی به منظور پیاده محوربودن این محوطه تاریخی صورت گیرد؛ اما سواره هم می تواند در این میدان تردد داشته باشد.
احیای میدان ها، موضوع پیچیدهای است که باید در آن برای زنده کردن هویت و ارزش های مکان تلاش شود؛ اما مکان وقتی معنا می‌یابد که درکی حسی از آن صورت گیرد و تصویری ذهنی از خود به جای گذاشته باشد؛ بنابراین نشانه های کالبدی و غیرکالبدی، بیانگر ساختار و فعالیت های میدان هستند و نقشی مهم در شکل گیری این تصویر ذهنی خواهند داشت.
نبود این نشانه ها به معنی از بین رفتن ارتباط فرد با فضاست و همین امر میدان را با بحران هویتی مواجه می کند. رویکردهای تاریخ گرایانه یکی از شیوه های برخورد در باز زنده سازی فضاهاست؛ اما باید توجه داشت تاریخگرایی صرف ممکن اســت تنها به پاره ای اقدامات کالبدی و حتی تزیینی منجر شود و مکان را به مثابه یک موزه مورد توجه قرار دهد.ارزش و هویت یک مکان تنها متأثر از عناصر کالبدی نیست، بلکه به تأثیرات رفتاری دوسویه مخاطبان و محیط بستگی دارد. در این صورت پیشبینی فعالیت هایی که سبب تعاملات شهروندان با یکدیگر و نیز با محیط می شوند، ضروری است. به نظر می رسد چنین فعالیت هایی نباید کاملا تعریف شده و صرفا محدود به محیط های سرپوشیده باشند؛ بلکه باید رفتارهایی از جانب مخاطبان و متناسب با شرایط محیط تعریف شوند تا شاهد یک سرزندگی فراگیر در محیط باشیم. امروزه تمرکز بر مســئله ادراک فضایی و بصری، تقویت تعاملات اجتماعی، گسترش پیاده مداری و تأثیرات محیطی-رفتاری فضاهای شهر به رویکردهایی متداول بدل شده اند و این درحالی است که رویکردهای جدیدتر با تثبیت نقش کالبدی و اجتماعی فضاهای شــهری، عموما به فعالیت های مبتنی بر ملاحظات زیست محیطی-پایداری، ایجاد امنیت و انسان مداری درقلمروهای عمومی توجه می کنند. به عبارت دیگر با گذشت زمان از یکسو به حضور انسان به عنوان عامل اصلی ایجاد پویایی و سرزندگی در فضای شهری توجه بیشتری شده است و از سوی دیگر تمرکز مطالعات و طرح ها از ویژگی های کمی (مانندجاذبه های بصری) به سوی شاخصه های کیفی (مانند ایجاد امنیت، توسعه سیستم حمل و نقل همگانی رایگان، توجه به عوامل تهدید محیط زیست انسانی در شهرها، پایداری محیطی، ارتباطات سازنده میان ساختمان ها و مسیرها و فضاهای باز) تغییر یافته اســت و یکپارچگی میان طراحی در مقیاس تک بنا و طراحی شهری به عنوان عامل ایجاد پایداری دیده می شود.
تحریریه معماری آرل
گرداورنده: مسعود فلاح
منبع : ماهنامه همشهری معماری - پریچهر صابونچی

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-3700.html