ترسیم و نحوه اجرای قوس هاو شکل های هندسی در معماری ایرانیتحریریه معماری آرل
در این ویدئو کاربرد هندسه در معماری غنی ایرانی به نمایش گذاشته می شود. تمامی الگوهای پیچیده ای که ما در معماری ایرانی در سقف گنبد ها، بدنه ها، رواق ها و .... می بینیم، از یک دایره و در مجموع، هندسه ساده تشکیل شده که در کل و با کنار هم قرار گرفتن این اجزاء، اشکال پیچیده و در هم تنیده بوجود می آیند. این ویدیو را از دست ندهید.

لینک صفحه ی دانلود این دیدیو

تحریریه معماری آرل

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-3586.html