بر پشت بام های تهران


بر پشت بام های خانه های تهران چه می توان دید؟ در یک صدسال گذشته منظره ی بام ها ی خانه ها همراه با تغییرات شیوه ی زندگی ایرانیان تغییر کرده اند. رسم خوابیدن بر پشت بام بر افتاده است، بام های گنبدین و قوس دار کاهگلی جای خود را ابتدا به شیروانی ها و سپس به بام های مسطح قیرگونی داده اند، و هواکش های ساخته شده از حلبی و آهن گالوانیزه، آنتن های تلویزیون، و اخیرا دیش های ماهواره شکل پشت بام را به کلی عوض کردند. تنها چیز باقی مانده از گذشته شاید رخت هایی باشد که بر پشت بام ها زیر آفتاب خشک می شوند.
لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-349.html