با بازگشت به دوران کودکی و تفکر کودکانه، به راحتی، خلاق تر شوید
کودکان همواره در تلاش برای تقلید از بزرگسالان هستید. در کودکی بسیاری از خلاقیت های انسان به وسیله خانواده و بزرگسالان، به عنوان رفتار ناپسند در اجتماع، سرکوب می شوند. آیا شور و اشتیاق خلاقیت از دست رفته در دوران کودکی را می توان در بزرگسالی دوباره بدست آورد؟

شری فیشر، در این مورد در مقاله ای به نام «پرورش خلافیت در خود» می نویسد: « آیا هرگز آرزوی خلاقیت بیشتری داشته اید؟ خلاقیت دارای زمینه هایی مانند؛ تفکر انعطاف پذیر یا نرم، پیچیدگی ایده های موجود، چیرگی بر ایده ها و اصلیت است.
پژوهش های جدید نشان می دهد که بزرگسالان می توانند با بازگشت به دوران کودکی و تفکر کودکانه، به راحتی، خلاق تر شوند. به منظور دستیابی به هدف این مطالعه در دانشگاه ایالتی داکوتا شمالی در امریکا، ابتدا به دانشجویان گفته شد؛ مانند یک کودک که بیشتر پاسخ های اصیل و دسته اول، پس از هر اقدام خلاقانه تولید می کند، فکر کنند.
سپس از آنان خواسته شد تجسم کنند که مدرسه برای یک روز تعطیل می شود و درباره کارهایی که در این زمان انجام خواهند داد، بنویسند. در این شرایط آزمایشگاهی و تجربی به آنان گفته شد که قبل از تجسم و نوشتن، خود را یک کودک هفت سالگی تصور کنند

به طور کلی،انسان در حالاتی که فشار کمتری تحمل کند، کمتر مراقب باشد و یا توجه کمتری به رعایت قوانین داشته باشد، می تواند بیشتر خلاق گردد. آیا مسائل آموزشی چیزی برای نگران کردن در خود دارند؟

هنگام رشد، چه اتفاقی برای خلاقیت می افتد؟
مزایای بی شماری برای خلاق تر بودن وجود دارد. با این حال؛ در مدارس، برای معلمان و دانش آموزان، خلاقیت ارزش کمتری از دروس تفکری مرسوم دارد. ممکن است که روش آموزشی موجود مانع از تفکرات متفاوت و ناهمگون باشد و یا اینکه مدارس، همزمان با پیشرفت طبیعی مغز دانش آموزان، در نظر دارند که تفکرات پیش رانشی و کمتر خودآگانه را به تفکرات کمتر خودجوش و بیشتر محدود به قوانین تغییر دهند.
تصور کنید که ما همگی همان کودک باقی می ماندیم؛ از آنجا که هرگونه تفکر مهم است، جالب توجه خواهد بود که تمامی آن مداخلات، شما را قادر می ساختند که، حداقل در برخی مواقع، بیشتر خلاق می شدیم.

شما می توانید مانند یک کودک هفت ساله شوید، هنگامی که مجبور نبودید قبل از انجام کاری به آن فکر کنید. حتی اگر آن کودک هفت ساله زمان ما؛ در اثر آموزش آداب و رسوم خانوادگی و فرهنگی مختل شده و تغییر کرده است، کودک دست نخورده ای درون ما وجود دارد که می تواند الهام بخش و تقویت کننده زندگی خلاق ما باشد.


منبع http://talentdevelop.com

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-331.html