طراحی و معماری شهری عمودی و پایدار در بیابان صحرا


مترجم: نیلوفر محتاط
تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که اگر مجبور باشید در بیابان زندگی کنید، چگونه زنده بمانید؟ دو شرکت معماری فرانسوی، کانسپتی از شهری عمودی در بیابان صحرا ارائه داده اند. این برج 420 متر ارتفاع دارد و دارای واحدهای مسکونی، کشاورزی و اداری است.برج با رویکرد "طراحی برای آینده" طراحی شده است و حجم آن مانند صخره ای است که از شن های صحرا بیرون آمده است. ساختمان در واقع شهری عمودی است که خود می تواند نیازهای ساکنینش را برطرف کند به این صورت که با جمع آوری آب باران، باغ های عمودی، استفاده از انرژی خورشیدی و ...ساختمانی مستقل و خودبسنده بوده و پاسخگوی نیازهای ساکنین است. به نظر می رسد که ساخت این آسمان خراش در آینده ی دور امکان پذیر باشد و نیم قرن زمان برای تکمیل آن نیاز باشد.


منبع: inhabitat.com
تحریریه ی معماری آرل

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-2966.html