دنیل لیبسکیند و باغ گل های آینده در هفته طراحی میلان 2015


مترجم: مهرداد نجیب زاده
دنیل لیبسکیند با همکاری کمپانی رنگ Oikos یک طرح تلفیقی از باغ گل های آینده را برای سایت دانشگاه استاتاله ایتالیا در هفته طراحی میلان 2015 ارائه کرده است. مشخصات این طرح از طریق نظریه پرداز لیبسکیند پرداخته شده است و توسط خود لیبسکیند طراحی شده و در تاریخ 24 می پایان یافته است. این المان ها از یک سری مقاطع قرمز رنگ فلزی تشکیل شده است..این پنل ها به عنوان مجموعه ای از عناصر خطی و مسطح تشکیل شده که به وسیله بازتاب نور بر روی سطح براق خود یک ریتم مناسبی را از کار لیبسکیند به نمایش گذاشته اند. لیبسکیند با استفاده از نفوذ پانل ها به درون همدیگر از دو زاویه متفاوت، یک ریتم درخشان توام با جنبش را خلق کرده است. وی تصویر جدیدی از باغ گل را به نمایش گذاشته که از سبک کلاسیک خارج شده وتوصیف کننده رنگ است که به ماهیت زندگی تعبیر می شود.

تحریریه معماری آرل
منبع: Archdaily.com

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-2525.html