تحولات محیطی،آمفی تئاتر دوبیمترجم: نغمه مقصود
سالن چند منظوره ورزشی به همراه مسیر مسابقات شترسواری درمرکز ناحیه قدیمی نهر دوبی بوسیله HapkinsThomas از مدرسه معماری Bartlett طراحی شده است. طرح مذکور انواع مسیرهای مسابقات و امکانات ورزشی مناسب برای عموم از هر گروه سنی را شامل می شود.این زمین های بازی و مسیرها ،طبق برنامه پیشنهادی و باشکلی نو ، برای روش های مرسوم ورزشی در هم آمیخته و ترکیب شده اند.
ارائه اطلاعات در فضایی مابین ورودی و خروجی، بوسیله مدل های دقیق آنالوگ/دیجیتالی انجام می پذیرد که با ارائه دیالوگ هایی متناوب، راهنمایی استفاده کنندگان را در حوزه های مختلف به عهده می گیرند.دریافت انرژی خورشیدی و هندسه همه جانبه به کاربرده شده در این پروژه ،منجر به ایجاد فضاهای میانی ، تداخل زمینهای ورزشی و مسیرهای مسابقه متفاوت با یکدیگر می شود ،درضمن اینکه سایبانی در برابر شرایط آب و هوایی خشن و گرم دوبی ایجاد می کند. برای دستیابی و بهینه سازی عملکردها و آسایش محیطی فضا ،هندسه ای بدیع با به کار بردن نوارهایی از صفحات متعدد به کار گرفته شده است . جهت دریافت مناسب انرژی خورشیدی و ایجاد شرایط آسایش گرمایی محیطی به هنگام عدم قطعیت دریافت انرژی ،سکوهایی ما بین فضای داخلی و خارجی ، ملهم از سبک سنتی مشربیه ایجاد شده است که انرژی دریافتی خود را به فضای اصلی منتقل می کنند.شکل گیری ساختمان و بهینه سازی آن با هندسه ای بدیع و نوآورانه، به خلق ترکیبی از فضاهای همگن و یکدست در ارتباط با چشم اندازش رهنمون می شود و درعین حال امکان ادغام با طرحی دیگردر مجاورت خود را فراهم می سازد،روشی برای تعامل مورد نیاز ما با محیط پیرامون.


تحریریه معماری آرل
مترجم: نغمه مقصود
منبع: EVOLO.US

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-1976.html