معماری کلیسای جامع ، طرحی برای تعامل مذاهبمترجم: نغمه مقصود
علاقه زیاده ازحد انسان به عظمت گرایی و زیاده روی در خلق جزئیات ، اورا به سمت پوچی بی همانندی رهنمون شده است. ما نسلی هستیم که به وسیله طراحان فضاهای بیهوده زجرمی کشیم .نمادهایی که محکوم به فنا هستند. جوامع آگاه جهان ،در برابرتغییرات ضروری که منجر به بازخورد مناسب بوسیله طراحان فضا می شود، دقت نظر دارند و نسبت به آن عکس العمل نشان می دهند. یک اثر جدید و تاثیر گذار در معماری،مورد نیاز فضای اطرافش می باشد و نیاز ها و تقاضاهای آنها را متجلی می سازد ،راه حلی که به جهان و معظلات آن دقت نظر دارد و برای پیشرفت نوع بشر ضروری است.کلیسای جامع طراحی شده بوسیله James Goldby ساختمانی است برای جامعه ای مسئولیت پذیر، که با هدف نفوذ معماری مذهبی ، پیام رسانی می کند.
پیامی که بسیار کاربردی باشدعکس العمل مناسب را نیزدریافت می کند.ساختمان قادر به تطبیق با تعاملات است،سازه قادر است تطابق یابد و به سهولت و آگاهانه به سیستمی که فضا را دگرگون می سازد بپیوندد و به گسترشی جهت تاثیر بر استفاده کنندگان فضا، دست یابد.تمامی اجزای ساختمان به گونه ای طراحی شده اند که قادر به حرکت وجابجایی باشند وتفسیر جدیدی از خلاقیت ارائه دهند، سیستمی که فردی عادی می تواند طراح آن باشد وبرای حذف هر گونه وابستگی به دیگر سیستم ها از آن حمایت کند تا مورد استفاده قرار گیرند وهر عنصری را به صورت مجزا در اختیار بگیرد تا بر محیط اطرافش تاثیر بگذارد و با در دست گرفتن مدیریت آن ، به ایدئولوژی اجتماعی و فردی (دوگانه) زندگی خود دلگرم شود.
تحریریه معماری آرل
مترجم: نغمه مقصود
منیع: EVOLO.US


لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-1968.html