پل Rin-Q


طراحی عنصر شهری و عمومی به نام Rin-Q، در وحله اول به عنوان یک فضای شهری و عمومی، سپس به عنوان یک پل ارتباطی دوطرفه بر روی رود آمستل قرار دارد. این پل در یک فضای عمومی و فرهنگی نزدیک به موزه هرمیتاژ واقع شده است، تا علاوه بر عنصر ارتباطی، یک فضای گسترده و کانسپچوال را به وجود آورده است. رویکرد اولیه برای طراحی یک پل، صرفاً ساده و معمولی بودن آن می باشد. اما در این طراحی این پل، یک فرم کاملاً جدید به موجب مورد توجه قرار گرفتن و بازی با ذهن عابرین بوده است. به طوری که برای استفاده از فضای رودخانه، توسط یک قوس وقت بیشتری را روی آن بگذرانند، و از حالت عرف و معمولی خارج شوند. 
البته این چرخش صرفاً برای زیبایی بصری و ظاهری نبوده است. عنصر عملکردی آن برای گشترش قلمرو و محدوده مترو بوده است. چنین فرمی برای حفظ حریم ورودی موزه و برجسته کردن آن بوده است. طراح با اضافه کردن چند نوار (مسیر) رفت و برگشتی توابع آن را افزایش دهده و پتانسیل آن را اضافه کرده است. زبان رسمی این پل با الهام پذیری از تاریخ غنی و فرهنگ هلند در استفاده از دوچرخه و اسکیت بوده است. پل Rin-Q ،تبدیل به یک آیکون شهری و المان فرهنگی در این بخش از شهر شده است.
 

تحریریه گروه معماری آرل


لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-1320.html