طراحی غرفه - کاری از Boris Klimek
این غرفه ی نمایشگاهی، برای شرکت CISAL برای نمایشگاه بولونیای ایتالیا ساخته شده است. همراه آرل باشید.

منبع : CONTEMPORIST
تحریریه گروه معماران آرل

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-1248.html