معماری آرل

سه شنبه های تئاتر: پاره های ساده، دشمن مردم و از انتهای زمستان تا ابتدای بهار

تئاتر دشمن مردم
تحریریه معماری آرل
این هفته ی سه شنبه های تئاتر را با نگاهی به نمایش های پاره های ساده، دشمن مردم و نمایش نامه خوانی از انتهای زمستان تا ابتدای بهار با شما همراه هستیم...

سه شنبه های تئاتر: توفان، در میان ابرها و رقص روی لیوان ها

تحریریه معماری آرل
این هفته با سه نمایش توفان، در میان ابرها و رقص روی لیوان ها با شما عزیزان همراه هستیم...

سه شنبه های تئاتر: بیستمین جشنواره تئاتر دانشجویی

بیستمین جشنواره تئاتر دانشجویی
تحریریه معماری آرل
به مناست بیستمین جشنواره تئاتر دانشجویی، سه شنبه های تئاتر این هفته را با معرفی اهداف و رویکردها و زمان بندی های اجرای تئاتر این جشنواره با شما همراه هستیم...

سه شنبه های تئاتر: ضیافت پنالتی ها، محفل بى‌عارى و بیلی کین‌کید خوب

تحریریه معماری آرل
این هفته با سه تئاتر ضیافت پنالتی ها، محفل بى‌عارى و بیلی کین‌کید خوب، بیلی کین‌کید بد با شما عزیزان همراه هستیم...

سه شنبه های تئاتر: کافه پولشری، کافه طره و ولپن

کافه پولشری
تحریریه معماری آرل
این هفته با سه نمایش کافه پولشری، کافه طره و ولپن با شما همراه می شویم...

سه شنبه های تئاتر: هملت، رومئو و ژولیت، من تو آیینه

تحریریه معماری آرل
سه شنبه این هفته با شما عزیران هستیم با تئاترهای  هملت، رومئو و ژولیت، من تو آیینه...

سه شنبه های تئاتر: نویسنده مرده است، سونات شب و نمایش پپرونى براى دیکتاتور

نمایش نویسنده مرده است
تحریریه معماری آرل
این هفته با سه نمایش نویسنده مرده است، سونات شب و نمایش پپرونى براى دیکتاتور همراه با شما عزیزان خواهیم بود...

سه شنبه های تئاتر: نمایش های نوروزی

مسئولیت شکستن سکوت مطلق
تحریریه معماری آرل
این هفته با سه نمایش دیدنی مسئولیت شکستن سکوت مطلق، و خداوند، هایم را فراموش کرده است و بوف کور در ایام نوروز با شما عزیزان همراه خواهیم بود...

سه شنبه های تئاتر: قلمروهای مفهومی شهر و تئاتر؛ از پولیس تا شهر مدرن

سه شنبه های تئاتر: از پولیس تا شهر مدرن
تحریریه معماری آرل
رابطۀ شهر و تئاتر رابطه ای دورودراز است که دیرینه ای به قدمت درام های یونانی دارد. تئاتر از همان یونان قرن پنجم پیش از میلاد جزیی جدانشدنی از شهر بوده است تا به امروز. تأمل تاریخی روی رابطۀ این دو پدیده دو نقطۀ عطف مهم را نشان می دهد که نخستین آن به هنگام رواج تراژدی های یونان قرن پنجم قبل ازمیلاد اتفاق می افتد و تراژدی ارتباطی بلاواسطه و تفکیک  نشدنی با شهر پیدا می کند و دیگری در دوران مدرن و به هنگام پدید آمدن مادرشهرها است که دوباره این رابطه اهمیتی بسیار پیدا می کند اما در فاصلۀ این دو نقطۀ عطف، تحولی در نگرش انسان، نسبت به این دو پدیده و رابطۀ آ نها صورت می گیرد که صورت بندی نظری و مفهوم سازی آن درواقع ایدۀ اصلی این مقاله است. در ادامه با آرل همراه باشید...

سه شنبه های تئاتر: میراث، رورانس و ترن

تحریریه معماری آرل
این هفته با سه نمایش میراث، رورانس و ترن با شما عزیزان همراه خواهیم شد...

سه شنبه های تئاتر: آسگاردیا، باغ آلبالو و من...

تحریریه معماری آرل
 این هفته با سه نمایش آسگاردیا، باغ آلبالو و من... با شما عزیزان همراه خواهیم بود.

سه شنبه های تئاتر: آخرین نامه، ویولن تایتانیک و بازگشت به خانه

تحریریه معماری آرل این هفته با سه نمایش آخرین نامه، ویولن تایتانیک و بازگشت به خانه با شما عزیزان همراه هستیم... 

سه شنبه های تئاتر: لیرشاه، خدای کشتار و مستند شلتر

تحریریه معماری آرل
این هفته با سه نمایش لیرشاه، خدای کشتار و مستند شلتر با شما عزیزان همراه هستیم... 
مجموع ۵۸ رکورد - در ۵ صفحه