معماری آرل


فرای اتو: داستان یک عمر تحقیق، ساخت و ساز، و تأثیرپذیری

فرای اتو: داستان یک عمر تحقیق، ساخت و ساز، و تأثیرپذیری

مترجم: مهرداد نجیب زاده
زاها حدید آثار او را نشاط بخش و مبتکرانه نامیده است. شیگرو با منع کار ، به مخلفت با او پرداخته و ایده او را دستور زبان طراحی سازه عنوان کرده است. در حالی که نورمن فاستر به سادگی کارهای فرای اتو را الهام بخش نامیده است. از سال جاری که فرای اتو درگذشته است، نظرات و احساسات شخصی بسیاری از بزرگان معماری، در پی محدودیت ها و گستره معماری او عنوان شده است.

فری اتو (Frei Otto) برنده ی جایزه ی پریتزکر 2015 (درگذشت)

بّرنده جایزه پریتزکر،جایزه پریتزکر،چهلمین برنده جایزه پریتزکر،فری اتو،frei otto

تحریریه معماری آرل
فرای اتو دو هفته زودتر از زمان موردنظر اعلام رسمی نام دریافت کننده، به عنوان دریافت کننده چهلمین جایزه پریتزکر اعلام شده است. با توجه به درگذشت ،فرای اتو، معمار آلمانی و مهندس سازه که بواسطه طرح استادیوم المپیک 1972مونیخ بسیار شناخته شده میباشد، این خبر زودتر منتشر شد.